تبیین نقش سبک رهبری تحول آفرین در فرهنگ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قائم‌شهر، ایران

2 دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قائم‌شهر، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

رهبری تحول­آفرین بیان­‌کنندة فرایندی است که افراد را متحول می­کند و با ارزش­ها و خصیصه­های اخلاقی و اهداف بلندمدت ارتباط دارد. ارزیابی محرک­های مؤثر بر پیروان، ارضای نیازهای آنان و نحوة برخورد با آن­ها به عنوان افرادی کامل، از جمله کارکردهای این نوع رهبری است. در این میان سبک­های رهبری مدیران از عوامل اثرگذار بر فرایند فرهنگ سازمانی است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار سبک رهبری تحول­آفرین بر فرهنگ سازمانی است. جامعة آماری این تحقیق، 113 نفر از کارکنان ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران می­باشند که 102 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها با به‌کارگیری پرسشنامه­ جمع‌آوری شده، و به وسیلة نرم­افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل تجزیه‌وتحلیل شد. یافته­­ها نشان داد بین رهبری تحول­آفرین و فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنادار نسبتاً قوی وجود دارد. همچنین، همة ابعاد سبک­های رهبری تحول­آفرین با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنا­دار دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1.  اسدی، اصغر؛ سفیدگران، بهارک؛ قلی­پور، آرین (1392). «نقش فرهنگ در نوروتیک سازمانی». فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، دورة هشتم، شمارة 29، صفحات 18-1.
 2. حسینی، فرشید؛ رایج، حمزه؛ استیری، مهرداد؛ شریفی، سیدمهدی (1389). «بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادلة رهبر- پیرو». نشریة مدیریت دولتی، دورة دوم، شمارة سوم، صفحات 72-55.
 3. حسن­پور، اکبر؛ عباسی، طیبه؛ نوروزی، مجتبی (1388). «بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین در توانمندسازی کارکنان». مدرس علوم انسانی، دورة 15، شمارة اول، صفحات 180-159.
 4. زالی، محمدرضا (1385). «رهبری تحول‌آفرین».مجلة دانشکدة علوم انسانی، صفحات 97-75.
 5. سنجقی، محمدابراهیم؛ فرهی، برزو؛ حسینی، سیدمهدی (1390). «تاثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان نظامی». فصل‌نامة راهبرد دفاعی، دورة نهم، شمارة 32، صفحات 136-111.
 6. عابدی، حسین؛ آغاز، عسل (1386). «رهبری تحول‌آفرین و فرهنگ سازمانی». فصل‌نامة دانش مدیریت، دورة 21، شمارة 80، صفحات 92-77.
 7. عزتی، میترا (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروه­های آموزشی دانشگاهی: مطالعة کیفی». پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شمارة 65، صفحات 45-23.
 8. یعقوبی، نورمحمد؛ مقدمی، مجید؛ کیخا، عالمه (1389). «بررسی رابطة بین رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان». مدیریت تحول، دورة دوم، شمارة چهارم، صفحات 96-64.
 9. موغلی، علیرضا (1383). «رهبری تحول‌آفرین و ابزار سنجش آن (MLQ)». مطالعات مدیریت، شماره‌های 44-43، صفحات 112-95.

10. Avolio, B. J.; Yammarino, F. J.; Bass, B. M. (1991). “Identifying common methods variance with data collected from a single source: An unresolved sticky issue”. Journal of Management, 17(3), 571–587.

11. Bartram, T.; Casimir, G. (2007). “The relationship between leadership and follower in-role performance and satisfaction with the leader: The mediating effects of empowerment and trust in the leader”. Leadership & Organization Development Journal, 28(1), 4–19.

 1. 12.  Bass, B. M. (1985). Leadership and Performance beyond Expectations. New York, Free Press.

13. Bass, B. M.; Avolio, B. J. (1994). “Shatter the glass ceiling: Women may make better managers”. Human resource management, 33(4), 549–560.

 1. 14.  Bycio, P.; Hackett, R. D.; Allen, J. S. (1995). “Further assessments of Bass's (1985) conceptualization of transactional and transformational leadership”. Journal of Applied Psychology, 80(4), 468–478.

15. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York, Harper & Row.

16. Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. In S. Cartwright & C. Cooper (Eds.), the handbook of organizational culture. London, John Wiley & Sons.

17. Dulewicz, V.; Higgs, M. (2005). “Assessing leadership styles and organisational context”. Journal of Managerial Psychology, 20(2), 105–123.

 1. 18.  Eisenbeiss, S. A.; Van Knippenberg, D.; Boerner, S. (2008). “Transformational leadership and team innovation: integrating team climate principles”. Journal of applied psychology, 93(6), 1438–1446.

19. Ferris, G. R.; Hochwarter, W. A.; Buckley, M. R.; Harrell-Cook, G.;  Frink, D. D. (1999). “Human resources management: Some new directions”. Journal of management, 25(3), 385–415.

20. Goffee, R.; Jones, G. (1996). “What holds a modern company together?”. Harvard Business Review, 74(6), 133–148.

21. Humphreys, J. H.; Einstein, W. O. (2003). “Nothing new under the sun: Transformational leadership from a historical perspective”. Management Decision, 41(1), 85–95.

22. Kirkbride, P. (2006). “Developing transformational leaders: the full range leadership model in action”. Industrial and Commercial Training, 38(1), 23–32.

23. MacIntosh, E., & Doherty, A. (2005). “Leader intentions and employee perceptions of organizational culture in a private fitness corporation”. European Sport Management Quarterly, 5(1), 1–22.

 1. 24.  Mano, M. B. T.; Thoyib, A.; Maskie, G.; Djumahir, A. (2014). “Effect of information technology on leader innovation and its impact on leader performance”. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(18), 666–671.

25. MacKenzie, S. B.; Podsakoff, P. M.; Rich, G. A. (2001). “Transformational and transactional leadership and salesperson performance”. Journal of the academy of Marketing Science, 29(2), 115–134.

26. Mojić, D. (2003). “The influence of national culture on organizational subcultures and leadership styles in Serbian enterprises: An empirical analysis”. Sociologija, 45(4), 317–346.

27. Pounder, J. S. (2003). “Employing transformational leadership to enhance the quality of management development instruction”. Journal of Management Development, 22(1), 6–13.

28. Pearce, C. L.; Sims Jr, H. P. (2002). “Vertical versus shared leadership as predictors of the effectiveness of change management teams: An examination of aversive, directive, transactional, transformational, and empowering leader behaviors”. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6(2), 172–197.

29. Robbins, S. P. (1991), Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications. Prentice Hall.

30. Sarros, J. C.; Cooper, B. K.; Santora, J. C. (2008). “Building a climate for innovation through transformational leadership and organizational culture”. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(2), 145–158.

31. Sharma, S. K.; Sharma, A. (2010). “Examining the relationship between organizational culture and leadership styles”. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 36(1), 97–105.

32. Sackmann, S. A. (1992). “Culture and subcultures: An analysis of organizational knowledge”. Administrative Science Quarterly, 7(1), 140–161.

33. Twigg, N. W.; Fuller, J. B.; Hester, K. (2008). “Transformational leadership in labor organizations: The effects on union citizenship behaviors”. Journal of Labor Research, 29(1), 27–41.

34. Tsai, Y. (2011). “Relationship between organizational culture, leadership behavior and job satisfaction”. BMC Health Services Research, 11(1), 1–9.

 1. 35.  Van de ven; A. Ferry, D. (1979). Measuring and assessing organizations. New York, John Wiley.

36. Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach, New York: Springer, Springer Briefs in Statistics.