شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ اقتصاد مدیریت علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ اقتصاد مدیریت علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 دانشیار، اقتصاد مدیریت علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مراوده با افراد، علاوه بر تفاوت‌های موجود در شخصیت، ادراک و ارزش، تفاوت بین نسل‎ها در محل ‎کار است. هدف این تحقیق، شناسایی نسل‎های موجود در محل ‎کار است. این تحقیق به لحاظ هدف توسعه‎ای-کاربردی، به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و جامعۀ آماری آن شامل کلیۀ کارکنان سازمان‎های دولتی ایران است که تعداد 1353 نفر از 5 استان به‌منزلۀ نمونه با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای انتخاب شده‎اند. پس از جمع‌آوری داده‎ها از طریق پرسش‌نامه، از آزمون تحلیل خوشه‎ای برای بررسی سؤال تحقیق استفاده شد. یافته‎های تحلیل داده‎ها نشان داد که در محل‎ کار ایران 4 نسل وجود دارد و بین این نسل‎ها، به جهات مختلف از جمله در نگرش نسبت به سلسله‎مراتب سازمانی، چگونگی استفاده از کامپیوتر، احترام به مقام مافوق و ... تفاوت است. این تفاوت‎ها در ایجاد هماهنگی، انسجام و برقراری ارتباط بین افراد از نسل‎های مختلف در‎ سازمان، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. بنابراین، ضرورت شناخت تفاوت‎های بین‌نسلی در جهت بهبود مراوده بین نیروهای انسانی چندنسلی در محل کار ضروری به نظر می‎رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
آزادارمکی، تقی و غفاری، غلامرضا (1383). جامعه‌شناسی نسلی در ایران، مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی، جلد 1، تهران: پژوهشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی.
آزادارمکی، تقی (1386). «فرایند تغییر نسلی بررسی فراتحلیل در ایران»، جوانان و مناسبات نسلی، 1(1)، 41-68.
---------- (1389). جامعه‌شناسی ایران: جامعه‌شناسی مناسبات بین‌نسلی، ایران: نشر علم. 
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد 2، تهران: انتشارات سمت.
بالس، کریستوفر (1385). ذهنیت نسلی: دیدگاهی روان‌کاوی دربارۀ اختلاف نسلها، ترجمۀ حسین پاینده، شمارۀ 19، تهران: ارغنون.
توکل، محمد و قاضی‎نژاد، مریم (1385). «شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناختی: بررسی و نقد رهیافت‎های نسلی»، پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 27، 97-124.
جانعلی‌زاده، حیدر (1391). «شکاف نسلی: توهم یا واقعیت»، مجلۀ تخصصی جامعه‌شناسی، 1(1)، ایران.
چیت‎سازقمی، محمدجواد (1386). «بازشناسی مفاهیم نسل و شکاف نسلی»، جوانان و مناسبات نسلی، 85-112.
داریاپور، زهرا (1386). «ساختار ارزشی و مناسبات نسلی»، جوانان و مناسبات نسلی، 1(1)، 1-23.
رابینز، استیفن و تیموتی، جاج (2009). رفتار سازمانی، ترجمۀ مهدی زارع، تهران: نشر نص.
زارعی‌متین، حسن (1388). رفتار سازمانی پیشرفته، تهران، انتشارات آگاه.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1377). روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.
ساروخانی، باقر (1375). درآمدی بر دائرۀ‌المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
علویان، مرتضی (1388). «مروری بر فاصلۀ میان نسل‎ها، علل و راهکارهای مقابله با آن»، فرهنگ پژوهش، شمارۀ 4، تهران، ایران.
قلی‎پور، آرین (1388). جامعه‎شناسی سازمانها (رویکرد جامعه‎شناسی به سازمان و مدیریت)، تهران: انتشارات سمت.
معیدفر، سعید (1383). «شکاف نسلی یا گسست فرهنگی (بررسی شکاف نسلی در ایران)»، پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 24، 55-80.
مدتق‌ترگانی، عبدالظاهر (1387). پیامدهای گسست میان نسل‎ها، تهران: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
مسافری‌قمی، مراد؛ رستگار، عباسعلی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ آذر، عادل و دامغانیان، حسین (1396). ارائه و تبیین مدل گوناگونی نسل‎ها مبتنی بر ارزش‎های کاری و تأثیر آن بر تعلق‌خاطر کاری، رسالۀ دکتری، دانشگاه سمنان، ایران.
هومن، حیدرعلی (1381). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری، تهران: انتشارات پارسا.
ب) انگلیسی
Dirk, J, Rooy (2010). Total Rewards Strategy for a Multi-Generation Workforce, (Master’s Thesis) University of Pretoria.
Dogan, G; Thomas, A & Christina, S. (2008). "Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in the hospitality workforce", International Journal of Hospitality management, 448-458.
Edna, C. (2005). TheRelationbetweenGenerationDifferencesand Conflict ManagementStylesinaTelemarketingCallCenter, (DoctoralDissertation), University of Phoenix.
Kaern G, Seipert (2013). A Correlation Analysis the Values of Baby Boomer and Generation X Rural Public School Principals, (Doctoral Dissertation), UniversityofPhoenix, Available from ProQuest Dissertation and Theses database, AA 3571485.
Laura, L, Jobe (2013). Generational Differences in Work Ethic between Baby Boomers, Generation X, and Millennial Registered Nurses, (Doctoral Dissertation), Universityof Louisiana at Monroe, Available from ProQuest Dissertation and Theses database.
Mannhiem, Karl (1952). "The Problem of Generation in Essays on the Sociology of Knowledge", edited by D.Kecskemeti. London.
Meriac, J. P.; Woehr, D. J. & Banister, C. (2010). "Generational Differences in Work Ethic: An Examination of Measurement Equivalence Across three Cohorts", Journal of Business and Psychology, 25(2), 324.
Morgan F. J (2014).Differences in Generational Work Values in America and Their Implications for Educational Leadership: A Longitudinal Test of Twenge’s Model, (Doctoral Dissertation), University of Louisianaat Lafayette, Available from ProQuest Dissertation and Theses database, AA 3622936.
Robbins, S & Judge, T. (2009).Organization Behavior, 13eh ed., Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.
Rodney, H & Deyoe (2011). "Identifying Strategies to Minimize Workplace Conflict due to Generational Differences", Journal of Behavioral Studies in Business.
Scott, B & Swiggard (2011). Generations and Employee Commitment: an Exploration of the Impact of Changes in Technology, Home and Family Structure, and Employer-Employee Relationship, (Doctoral Dissertation), Universityof  Capella, AA 3439654.
Smola, K. & Sutton, D. (2002). "Generational Differences: Revisiting Generational Work Values for the New Millennium", Journal of Organizational Behavior, 23, 363–382.
Twenge, J. M; Campbell, S. M.; Hoffman, B. J. & Lance, C. E. (2010). "A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in Work Attitudes", Journal of Business & Psychology, 25(2), 201-210.
Twenge, J. M. & Campbell, S.M. (2008). "Generational Differences in Psychological Traits and theirImpact on theWorkplace", Journal of ManagerialPsychology, 23(8), 862-877.
Twenge, J. M.; Campbell, S. M.; Hoffman, B. J. & Lance, E. C. (2010). "Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing", Journal of Management, 36 (5), 1117-1142.
Van de Van, A.A.G. (2011). How Generations Balance Work and Private Life, (Master’s Thesis), Universitty Van Tilburg.
Knowledge @ Wharton (Wharton University of Pennsylvania (Cristina Simon, 2005)).