دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-999 
11. شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران

صفحه 947-975

10.22059/jomc.2017.62533

مراد مسافری قمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان