دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 483-733