دوره و شماره: دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 483-733