آسیب‌شناسی فرهنگ سازمانی و شناسایی الزامات تغییر آن در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در دنیای پیچیدة امروز فراهم‌کردن مجموعه‌ای که بتواند سازمان کارآمدی را به‌وجود آورد، عوامل متعددی را می‌طلبد. در میان این عوامل، فرهنگ سازمانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر آسیب‌شناسی فرهنگ حاکم در شرکت برق منطقه‌ای اصفهان و تعیین فرهنگ مطلوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده و جامعة آماری آن همة کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم می‌باشند که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، متناسب با ماهیت کار (صف و ستاد) و مدرک تحصیلی، 210 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها نیز پرسشنامة استاندارد کامرون و کوئین به‌کار گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین فرهنگ موجود و مطلوب شرکت شکاف بسیار عمیقی وجود دارد. فرهنگ موجود گرایش بالایی به فرهنگ سلسله‌مراتبی دارد، در حالی که کارکنان فرهنگ مطلوب برای سازمان را فرهنگ خانواده معرفی کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. امین‌بیدختی، علی‌اکبر، مکوند حسینی، شاهرخ، و احسانی، زهرا (1390). بررسی رابطة بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان. فصل‌نامةراهبرد، سال 20، شمارة 59، صفحات 216-191.
 2. حاجی‌پور، بهمن، و نظرپور کاشانی، حامد (1389). اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی. اندیشة مدیریت راهبردی، سال 4، شمارة 1، صفحات 208-181.
 3. حسینی سرخوش، سید مهدی، فرهی بوزنجانی، برزو، و سنجقی، محمدابراهیم (1388). اثر میانجی‌گری فرهنگ سازمانی بر رابطة بین رهبری تحول‌آفرین و تعهد سازمانی. فصل‌نامة پژوهش‌‌­های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال 2، شمارة 1، صفحات 105-87.
 4. دباغی، آزاده، ملک، امیرمهدی، و شفیعی، سعید (1389). معرفی ابزار خاکستری ارزیابی فرهنگ سازمانی و پیاده‌سازی آن در معاونت مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران. فصل‌نامة علمی- پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال 4، شمارة 13، صفحات 84-61.
 5. رحیم‌نیا، فریبرز، و علی‌زاده، مسعود (1388). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، دورة 10، شمارة 1، صفحات 170-147.
 6. محمودی میمند، محمد، و مرتجی، نجمه سادات (1391). بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی از دیدگاه فرهنگ سازمانی. مجموعة مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی، جلد دوم، قم: انتشارات جباری.
 7. منوریان، عباس، قلی‌پور، آرین، احمدی، حیدر، و شعبانی، اسماعیل (1391). شناسایی فرهنگ سازمانی در چهارچوب ارزش‌های رقابتی کوئین و تأثیر آن بر فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی. پژوهش‌نامة بیمه، سال 27، شمارة 1، صفحات 48- 25.
 8. منوریان، عباس، و بختایی، امیر (1384). شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون مورد مطالعه: سازمان مدیریت صنعتی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
  1. Ahmadi, S. A., Alavi, A., & Safdarian, A. (2010). Comparison of the existing status of organizational culture in Isfahan University of Medical Sciences with Desired Conditions. Health Information Management, 7(3), 370-379.
  2. Alvesson, M. (2002). Understanding organizational culture. London: Sage Publications.
  3. Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2008). Changing organizational culture. London: Routledge.
  4. Ansari, M. E., Shaemi, A. B., & Safari, A. (2011). Providing organizational culture management with context approach (A case study: a manufacturing company). Journal of Applied Sociology, 22(2), 121-142.
  5. Blanchard, K. (2010). Leading at a higher level. United States of America: Blanchard Management Corporation.
  6. Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture based on the competing values framework. 3th ed., San Francisco: Jossey-Bass.
  7. Cheung, S., On, W., Peter, S., Wu, P., Ada, W.Y. (2010). Towards an organizational culture framework in construction. International Journal Project Management, 29(1), 33-44.
  8. Gregory, B. T., Harris, S. G., Armenakis, A. A., & Shook, Ch. L. (2008). Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes. Journal of Business Research, 62, 673–679.
  9. Goffee, R., & Jones, G. (2001). Organizational culture: A sociological perspective, Handbook of organizational culture and climate. San Francisco: John Wiley.
  10. Guner, B. D. (2001). Can organizational behavior explain the export intention of firms? The effects of organizational culture and ownership type. InternationalBusiness Review, 10(1), 71-89.
  11. Harrington, S. J., & Guimaraes, T. (2005). Corporate Culture, Absorptive Capacity and IT Success”, Information and Organization, 15(1), 39-63.
  12. Hellriegel, D., Jackson, S. E., & Solcum, J. W. (2002). Management: A competencybased approach. Australia: Southwestern.
  13. Korte, R., & Chermack, T. (2007). Changing organizational culture with scenarioplanning. Journal of Futures, 39, 645- 656.
  14. Skerlavaj, M., Stemberger, M. I., Skrijar, R., & Dimovski, V. (2007). Organizational learning culture- the missing link between business process change and organizationla performance. International Journal of Production Economics, 106(2), 346-367.
  15. Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Boston: Addison-Wesley.