بررسی رابطۀ میان بهروزی روان‌شناختی و وفاداری کارکنان با تأکید بر نقش فضیلت سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بهروزی روان‌شناختی با وفاداری کارکنان با تأکید بر فضیلت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را کارکنان رسمی بانک کشاورزی استان یزد شامل 364 نفر تشکیل داده‌اند. تعداد افراد نمونه بر مبنای جدول مورگان 185 نفر تعیین شد، که با روش طبقه‌ای متناسب با تعداد کارمندان هر شعبه انتخاب شدند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری اجرا شد. نتایج نشان داد رابطة میان بهروزی روان‌شناختی و فضیلت سازمانی نسبت به سایر روابط از شدت بیشتری برخوردار است، به‌طوری که یک واحد تغییر در بهروزی روان‌شناختی تغییری به میزان 53۷/0 در فضیلت سازمانی ایجاد می‌کند. شدت رابطة میان فضیلت سازمانی و وفاداری کارکنان برابر با 308/0 است. روابط مستقیم و غیرمستقیم میان بهروزی ‌روان‌شناختی و وفاداری کارکنان به ترتیب، برابر با 274/0 و 165/0 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بهزادی، الهام، نعامی، عبد‌الزهرا، و بشلدی، کیامرث (1392). بررسی رابطة فضیلت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی، وفاداری سازمانی و بهزیستی معنوی در کارکنان شرکت بهر‌ه‌برداری نفت و گاز کارون. مجلة دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، دورة 4، شمارة 2، صفحات 256-233.
 2. بهادری خسروشاهی، جعفر، هاشمی نصرت‌آباد، تورج، و باباپور خیرالدین، جلیل (1393). رابطة سرمایة اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز. دوفصل‌نامة علمی - پژوهشی شناخت اجتماعی، سال 3، شمارة 2، پیاپی 6، صفحات 54-44.
 3. حسن‌زاده ثمرین، تورج‌، همتی نوع‌دوست، مهناز، نیکرو، حسن، و گورابی، احمد (1393). بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر فضیلت سازمانی (مطالعة موردی: شهرداری رشت). نشریة مدیریت دولتی، دورة 6، شمارة 1، صفحات 84-67.
 4. خدابخش، محمدرضا، و کیانی، فریبا‌ (1392). بررسی نقش عفو در سلامت و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان. مجلة تحقیقات نظام سلامت، شمارة 9، صفحات 1061-1050.
 5. دانا‌یی‌فرد، حسن، امراللهی، ناهید، فانی، علی اصغر‌، و رضائیان، علی (‌1392). کنکاشی پیرامون پیشایندهای مؤثر بر شکل‌گیری پدیدة بهروزی سازمانی‌ (مورد مطالعه: سازما‌ن‌های دولتی). ‌پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 6، شمارة 19، صفحات 24-5.
 6. رحمان‌سرشت، حسین، حبیبی بدرآبادی، محبوبه، و قدرتیان، سید عبدالجابر (‌1392). الگوی سیستمی مدیریت راهبردی هویت ملی. مجلة پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 6، شمارة 21‌، صفحات 23-‌5.
 7. قره‌چه، منیژه، و دابوئیان، منیره ‌(‌1390‌). وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی. فصل‌نامة تحقیقات بازاریابی نوین، سال 1، شمارة 3، صفحات 46-27.
 8. مشبکی اصفهانی، اصغر، و رضایی، زینب (1393). بررسی تأثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی. ‌فصل‌نامة علمی‌- پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال 22، شمارة 73‌، صفحات 23-1.
 9. میکائیلی، فرزانه (1388). روابط ساختاری بین بهزیستی روان‌شناختی با خوش هیجانی ادراک‌شده، توانایی کنترل تفکر منفی و افسردگی مادران کودکان کم‌توان ذهنی و مقایسة آن با مادران کودکان عادی. مجلة علوم تربیتی، شمارة 32، صفحات 120-103.
 10. نجف‌بیگی، رضا، موسی‌خانی، مرتضی، دانشفرد، کرم‌الله، دلاور، علی، و همراهی، مهرداد (1393). طراحی الگوی مطلوب جهت ارتقای فضیلت سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران. پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال 7، شمارة 24‌، صفحات 66-47.
 11. Antoncic, J. A., & Antoncic, B. (2011). Employee loyalty and its impact on firm growth. International Journal of Management & Information Systems First Quarter, 15, 81-88.
 12. Bagozzi, R. P., & Youjae, Y. i. (1988). On the Evaluation of Structural Equation Models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
 13. Behrad, M., Kalantari, M., & Molavi, H. (2012). Efficacy of training optimism on general health. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(9), 107-110.
 14. Cameron, K. (2003). Organizational virtuousness and performance. Chapter 4 in Positive Organizational Scholarship, N. Cameron, K.S., Dutton, J.E., and Quinn, R.E. (ed), San Francisco: Berrett-Koehler, pp.48-65.
 15. Cameron, K. S., Bright, D., & Caza, A. (2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American Behavior Scientist, 47(6), 766-790.
 16. Chun, R. (2009). A corporates responsibility to employees during a merger: organizational virtue and employee loyalty. Emerald Group Publhshin Limited, 9(4), 473-483.
 17. De paul, N. F., Bikos, L, H. (2015). Perceived organizational support: A meaningful contributor to expatriate development professional's psychological well-being. International Journal of Intercultural Relations, 49, 25-32.
  1. Goodarzi A. (2012). Organizational loyalty management of the strategic approach of human resources. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(9), 8995-8998.
  2. Gowri, A. (2007). On Corporate Virtue. Journal of Business Ethics, 70(4), 391–400.
   1. Grant, A., Christianson, M., & Price, R. (2007). Happiness, health or relationship, managerial practices and employee well-being tradeoffs, Academy of Management Perspectives, 21, 51-63.
   2. Hackett‚ R. D. & Wang, G. (2012). Virtue and leadership an integrating conceptual framework founded in Aristotelian and Confucian perspectives on virtues. Management Decision, 50(5), 868-899.
   3. Hessel, I. (2013). Developing a virtues aspect of leadership: a case study of the virtuous projects approach to leadership development. Master Thesis in Education, Department of Educational Research, University of Oslo.
   4. Heyrat, A., Sharifi, E., Fatehizadeh, M., et al. (2011). The effect of Islamic orientation couple therapy on couple’s optimism in Isfahan. Researches of Cognitive and Behavioral Sciences, 1(1), 9-22.
   5. Huffman, A. H., Culbertson, S. S., Wayment, H. A., & Irving, L. H. (2015). Resource replacement and psychological well-being during unemployment: the role of family support. Journal of Vocational Behavior, 89, 74-82.
   6. Inesona, E. M., Benk, E., & Laszl, J. (2013). Employee loyalty in Hungarian hotels. International Journal of Hospitality Management, 32, 31–39.
   7. Iqbal, A., Tufail, M. S., & Lodhi, N. L. (2015). Employee loyalty and organizational commitment in Pakistani organizations. Global Journal of Human Resource Management, 3(1), 1-11.
   8. Tatlilioğlu, K. (2014). A research of relation between undergraduates recognising parent attitudes with psychological well-being. Procediasocial and Behavioral Sciences, 143, 463-470.
    1. Lilius, J., Worline, M., Maitlis, S., Kanov, J., Dutton, J., & Frost, P. (2008), The contours and consequences of compassion at work. Organ Behave, 29, 199-218.
    2. Michalski, J. R. (2005). Retention in the nursing profession: a study of the effects of corporate ethical values on organizational commitment. Doctoral Dissertation of business administration, Nova Southeastern University.
    3. Rego, A., Ribeiro, N., & Cunha, P. M. E. (2010). Perceptions of organizational virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors. Journal of Business Ethics, 93(2), 215–235.
    4. Rego, A., Ribeiro, N., Cunha, P. M. E., & Jesuino, J. C. (2011). How happiness mediates the organizational virtuousness and affective commitment relationship. Journal of Business Research, 64(5), 524-532.
    5. Rivkin, W., Diestel, S., & Schmidt, K. H. (2015). Affective commitment as a moderator of the adverse relationships between day-specific self-control demands and psychological well-being. Journal of Vocational Behavior, 88, 185-194.
    6. Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9(1), 1-28.
    7. Shah, R., & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785–805.
    8. Solomon, C. M. (1992). The loyalty factor. Personnel Journal, 71(9), 52-60.
    9. Wright, T., & Goodstein, J. (2007). Character is not dead in management research: A Review of individual character and organizational-level virtue. Journal of Management, 33(6), 928-958.