بررسی رابطۀ بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

درک کارکنان از چگونگی رفتار سازمان با آن‌ها و محیط اطراف، شکل‌دهندة تصویر سازمانی یا همان شهرت سازمان از منظر کارکنان است و این تصویر تأثیر قابل توجهی بر رضایت و رفتار کارکنان خواهد گذاشت. از این رو، در پژوهش حاضر رابطة بین شهرت سازمانی ادراک‌شده توسط کارکنان و تمایل به ترک خدمت با توجه به متغیر میانجی رضایت شغلی بررسی شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفت. برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه به‌کار گرفته شد. این پژوهش در سطح کارکنان یکی از شرکت‌های فعال در صنعت نفت ایران انجام گرفت. حجم نمونة پژوهش حاضر 202 نفر بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده با نرم‌افزار لیزرل نشان داد شهرت سازمانی و رضایت شغلی بخش زیادی از تمایل به ترک خدمت کارکنان را تبیین می‌کند. همچنین، اثر متغیر میانجی رضایت مشتری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیمی نژاد، مهدی؛ ، ابراهیمی نژاد، غلامرضا، و یاری ناصریه، محمد (1388). بررسی رابطه رابطة میان تنشهای سازمانی و تمایل کارکنان به ترک خدمت در سازمانهای دولتی، . دوماهنامه دوماهنامة علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره شمارة 38، صفحات 35 43 4335.
 2. دعایی، حبیب اله؛ ، مرتضوی، سعید، و کوشازاده، سید علی (1389). اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنانف کارکنان. فصلنامهة پژوهش های مدیریت منابع انسانی، شماره‌های ی 3 و 4 (شماره پیاپی 7 و 8)، صفحات 12147-147121.
 3. شهبازی، محمد؛ ، علی اکبری، آرش؛ ، اسعدی، علی، و جواهری کامل، محمد (1387). تاثیر تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان.»، دوماهنامهة توسعهة منابع انسانی پلیس، شماره شمارة 19، صفحات 25 47 4725.
 4. عرب عرب‌صالحی، مهدی؛ ، صادقی، غزل، و معین معین‌الدین، محمود (1392). رابطه رابطة مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت های ‌های پذیرفته پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، . مجله مجلة پژوهش های ‌های تجربی حسابداری، شماره شمارة 9، صفحات 1- 20.20-1.
 5. عریضی، حمیدرضا، و گل گل‌پرور، محسن (1388). تأاثیر حالات خلقی لحظه ای بر رضایت شغلی لحظهای و تأاخیری، مطالعات آموزش و یادگیری (مجلهة علوم اجتماعی و انسانی سابق دانشگاه شیراز)، صفحات 141166-166141.
 6. علیزاده، ابراهیم (1386). عوامل موثر مؤثر بر تمایل ترک شغل کارکنان، . دوماهنامه دوماهنامة توسعه توسعة انسانی پلیس، شماره شمارة 11، صفحات 7489-8974.

 

 1. Addae, H. M., Praveen Parboteeah, K., & Davis, E. E. (2006). Organizational commitment and intentions to quit: An examination of the moderating effects of psychological contract breach in Trinidad and Tobago. International journal of organizational analysis, 14(3), 225-238.
 2. Aguilera, R. V., Rupp, D. E., Williams, C. A., & Ganapathi, J. (2007). Putting the S back in corporate social responsibility: A multilevel theory of social change in organizations. Academy of management Review, 32(3), 836-863.
 3. Alniacik, U., Cigerim, E., Akcin, K., & Bayram, O. (2011). Independent and joint effects of perceived corporate reputation, affective commitment and job satisfaction on turnover intentions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1177-1189.
 4. Al-Sakarnah, B., & Alhawary, F. A. (2009). Unraveling the relationship between employees’ perception to organization and turnover intentions: exploring the mediating effects of trust to organization. International Journal of Business and Management, 4(10), 177.
 5. Bauman, Ch.ristopher W., & Skitka, L.Linda J J. Skitka, (2012). Corporate social responsibility as a source of employee satisfaction. Research in Organizational Behavior, 32:, 63–86.
 6. Brown, D. J., Ferris, D. L., Heller, D., & Keeping, L. M. (2007). Antecedents and consequences of the frequency of upward and downward social comparisons at work. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 102(1), 59-75.
 7. C. Andrews, C. M., Michele Kacmar, K., & Kacmar, C. (2014). The mediational effect of regulatory focus on the relationships between mindfulness and job satisfaction and turnover intentions. Career Development International, 19(5), 494-507.
 8. Carmeli, A. (2005). The relationship between organizational culture and withdrawal intentions and behavior. International Journal of Manpower, 26(2), 177-195.
 9. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
 10. Chang, K. S. & Oswari, T. (2008). Work strain, absence, and intention of quitting job from a perspective of occupational difference. JournalPsikologi, 1(2), 158-169.
 11. Coenen, C., Von Felten, D., & Schmid, M. (2010). Reputation and public awareness of facilities management–a quantitative survey. Journal of Facilities Management, 8(4), 256-268.
 12. Davies, G. (2008). Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing, 42(5//6), 667-681.
 13. E. Rupp, D. (2011). An employee-centered model of organizational justice and social responsibility. Organizational Psychology Review, 1(1), 72-94.
 14. E. Rupp, D., (2011). An Employee-Centered Model of Organizational Justice and Social Responsibility. Organizational Psychology Review, 1: , 72–94.
 15. Ensley, M. D., & Pearson, A. W. (2005). An exploratory comparison of the behavioral dynamics of top management teams in family and nonfamily new ventures: Cohesion, conflict, potency, and consensus. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 267-284.
 16. Ensley, M. D., Pearson, A. W., & Sardeshmukh, S. R. (2007). The negative consequences of pay dispersion in family and non-family top management teams: An exploratory analysis of new venture, high-growth firms. Journal of Business Research, 60(10), 1039-1047.
 17. Falahzadeh Chang, K. S., & Oswari T. (2008). Work strain, absence, and intention of quitting job from a perspective of occupational difference. Journal Psikologi, 1(2), 158-169.
 18. Fombrun, C. J., Gardberg, N. A., & Sever, J. M. (2000). The Reputation Quotient SM: A multi-stakeholder measure of corporate reputation. Journal of Brand Management, 7(4), 241-255.
 19. Gregory, D. M., Way, C. Y., LeFort, S., Barrett, B. J., & Parfrey, P. S. (2007). Predictors of registered nurses' organizational commitment and intent to stay. Health Care Management Review, 32(2), 119-127.
 20. Herrbach, O., Mignonac, K., & Gatignon, A, . (2004). Exploring the role of perceived external prestige in managers' turnover intentions. The International Journal of Human Resource Management, 15(8): ), 1390-1407.
 21. Hofhuis, J., Van der Zee, K. I., & Otten, S. (2014). Comparing antecedents of voluntary job turnover among majority and minority employees. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 33(8), 735-749.
 22. Hom, P. W., & and Kinicki, A. J. (2001). Toward a greater understanding of how dissatisfaction drives employee turnover. Academy of Management Journal , Vol. 44 No. (5), pp. 975-987
 23. Homburg, C., Stierl, M., & Bornemann, T. (2013). Corporate social responsibility in business-to-business markets: how organizational customers account for supplier corporate social responsibility engagement. Journal of Marketing, 77(6), 54-72.
 24. Hoy, W. K., & Miskel, C. E. (1996). Educational administration: Theory, research, and practice, . New York: McGraw‐Hill, New York, NY.
 25. Jha, S. (2014). Determinants of employee turnover intentions: a review. Management Today, 9(2),Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2442689
 26. Jin, B., Yong Park, J., & Kim, J. (2008). Cross-cultural examination of the relationships among firm reputation, e-satisfaction, e-trust, and e-loyalty. International Marketing Review, 25(3), 324-337.
 27. Joo, B. K. B. (2010). Organizational commitment for knowledge workers: The roles of perceived organizational learning culture, leader–member exchange quality, and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 21(1), 69-85.
 28. Jordan, P. J., & Troth, A. (2011). Emotional intelligence and leader member exchange: The relationship with employee turnover intentions and job satisfaction. Leadership & Organization Development Journal, 32(3), 260-280.
 29. Katja Mihelič, K. (2014). Work-family interface, job satisfaction and turnover intention: a CEE transition country perspective. Baltic Journal of Management, 9(4), 446-466.
 30. Kim, W. G., & Brymer, R. A. (2011). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 1020-1026.
 31. Koh, H. C., & Goh, C. T. (1995). An analysis of the factors affecting the turnover intention of non-managerial clerical staff: A Singapore study. International Journal of Human Resource Management, 6(1), 103-125.
 32. Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Barton, S. M. (2001). The impact of job satisfaction on turnover intent: a test of a structural measurement model using a national sample of workers. The Social Science Journal, 38(2), 233-250.
 33. Layne CM (2001). The relatiohshiprelationship of occupational stress, psychological strain, and coping resources to the turnover intentions of rehabilitation counselors. Doctoral Dissertation in ounselorcounselor Education. Virginia Polytechnic Institute and State University.
 34. Linz, S. J. (2003). Job satisfaction among Russian workers. International Journal of Manpower, 24(6), 626-652.
 35. Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction, In M.D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp.1297-1349). Chicago: Rand McNally.
 36. Low, G. S., Cravens, D. W., Grant, K., & Moncrief, W. C. (2001). Antecedents and consequences of salesperson burnout. European Journal of Marketing, 35(5/6), 587-611.
 37. Medina, E. (2012). Job satisfaction and employee turnover intention: What does organizational culture have to do with it.it?. Columbia University Academic Commons.
 38. Mitchell, T. R., Holtom, B. C., & Lee, T. W. (2001). How to keep your best employees: Developing an effective retention policy. The Academy of Management Executive, 15(4), 96-108.
 39. Mobley, W. H., Horner, S. O., & Hollingsworth, A. T. (1978). An evaluation of precursors of hospital employee turnover. Journal of Applied Psychology, 63, 408-414.
 40. Porter, M. E., & and Kramer, M. R. (2004). Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84 (12), 5-12.
 41. Riordan, C. M., Gatewood, R. D., & Bill, J. B. (1997). Corporate image: Employee reactions and implications for managing corporate social performance. Journal of Business Ethics, 16(4), 401-412.
 42. Rupp, D. E., Ganapathi, J., Aguilera, R. V., & Williams, C. A. (2006). Employee reactions to corporate social responsibility: An organizational justice framework. Journal of organizational Behavior, 27(4), 537-543.
 43. Saifuddin, A., Hongkrailert, N., Sermsri, S. (2008). Job Satisfaction among nurses in Aceh Timer district Nanggroe Aceh Darussalam province Indonesia. Journal of Public Health and Development, 6 (1), 153-162.
 44. Sang, K. J., Ison, S. G., & Dainty, A. R. (2009). The job satisfaction of UK architects and relationships with work-life balance and turnover intentions. Engineering, Construction and Architectural Management, 16(3), 288-300.
 45. Sarstedt, M., Wilczynski, P., & Melewar, T. C. (2013). Measuring reputation in global markets—A comparison of reputation measures’ convergent and criterion validities. Journal of World Business, 48(3), 329-339.
 46. Schwepker, C. H. (2001). Ethical climate's relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the salesforce. Journal of Business Research, 54(1), 39-52.
 47. Shapiro, C. (1982). Consumer information, product quality, and seller reputation. The Bell Journal of Economics, 20-35.
 48. Slaughter, J. E., Zickar, M. J., Highhouse, S., & and Mohr, D. C. (2004) Personality trait inferences about organizations: development of a measure and assessment of construct validity. Journal of Applied Psychology, 89(1), 85-103.
 49. Smith, D. R., Holtom, B. C., & Mitchell, T. R. (2011). Enhancing precision in the prediction of voluntary turnover and retirement. Journal of Vocational Behavior, 79(1), 290-302.
 50. Tanova, C., & Holtom, B. C. (2008). Using job embeddedness factors to explain voluntary turnover in four European countries. The International Journal of Human Resource Management, 19(9), 1553-1568.
 51. Tomaževič, N., Seljak, J., & Aristovnik, A. (2014). Factors influencing employee satisfaction in the police service: the case of Slovenia. Personnel Review, 43(2), 209-227.
 52. Turban, D. B., & Cable, D. M. (2003). Firm reputation and applicant pool characteristics. Journal of Organizational Behavior, 24(6), 733-751.
 53. Tutuncu, O., & and Kozak, M. (2007), “An investigation of factors affecting job satisfaction”, . International Journal of Hospitality & Tourism Administration, Vol. 8 No.( 1), pp. 1‐19.
 54. Tziner, A. (2006). A revised model of work adjustment, work attitudes, and work behavior. Review of Business Research, 6(1), 34-40.
 55. Van Saane, N., Sluiter, J. K., Verbeek, J. H. A. M., & Frings‐Dresen, M. H. W. (2003). Reliability and validity of instruments measuring job satisfaction—a systematic review. Occupational Medicine, 53(3), 191-200.
 56. Walsh, G., & and Beatty, S. E. (2007). Measuring customer-based corporate reputation: scale development, validation, and application. Journal of the Academy of Marketing Science, 35(1), 127-143.
 57. Wickramasinghe, D., & Wickramasinghe, V. (2011). Perceived organisational support, job involvement and turnover intention in lean production in Sri Lanka. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 55(5), 817-830.
 58. Wickramasinghe, V. (2009). Predictors of job satisfaction among IT graduates in offshore outsourced IT firms. Personnel Review, 38(4), 413-431.
 59. Wickramasinghe, V. (2010). Impact of time demands of work on job satisfaction and turnover intention: Software developers in offshore outsourced software development firms in Sri Lanka. Strategic Outsourcing: An International Journal, 3(3), 246-255.