طراحی مدلی برای خط‌‎مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزۀ گردشگری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

گردشگری صنعتی است که وابستگی‌های متقابل در آن بسیار بالاست و ایجاد روابط مبتنی بر همکاری مانند شبکه‌ها در آن، بیش از آن که امری دلخواه باشد، الزامی مدیریتی است. از آنجا که بهبود فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزة گردشگری یکی از عوامل مهم توسعة این صنعت است، این مقاله به دنبال طراحی و اعتبارسنجی مدل مناسب خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزة گردشگری است. برای رسیدن به این هدف تحقیق حاضر با هدف کاربردی و رویکرد آمیخته انجام گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از طریق تحلیل تم، و در بخش کمی از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از ترسیم مدل اولیه، پرسشنامة تحقیق به همراه ابعاد مشخص‌شده بین 245 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توزیع شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش‌های محاسبه آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب (CR) تأیید شده، و روایی آن نیز با روش‌های روایی محتوا و روایی همگرا (AVE) تأیید شد. در نهایت، 54 مؤلفه در سه شاخة ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. الوانی، سید مهدی، و شریف‌زاده، فتاح (1381). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
1-   خنیفر، حسین (1384). ارائة الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل مفهومی سه‌شاخگی.  فرهنگ مدیریت، سال 3، شمارة 8، صفحات 146-101.
2-   خیری، نصیبه (1389). ن‍گ‍اه‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ف‍ر و گ‍ردش‍گ‍ری‌. مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تهران: انتشارات اندیکا.
3-      رستمی، قهرمان، پوراحمد، احمد، و هادیلو، حمید (1393).  گردشگری و جهانی‌شدن. چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
4-   کاظمی، محمد، قاسمی، حمید، و رستم‌بخش، محمدرضا (1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت بدنی کشور. فصل‌نامة پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال 1، شمارة 2، صفحات 100-89.
5-   هال، کالین، و جنکینز، جان (1389). خط‌مشی‌گذاری گردشگری. ترجمة سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
6-       Barrett, S., & Fudge, C. (1981). Examining the policy-action relationship. Policy and Action: Essays on the implementation of public policy. London: Methuen.
7-       Björk, P., & Virtanen, H. (2005). What tourism project managers need to know about co‐operation facilitators?. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(3), 212-230.
8-       Bórzel, T. A. (1997). Policy Networks. A New Paradigm for European Governance.
9-       Brannan, T., John, P., & Stoker, G. (2006). Re-energizing citizenship: strategies for civil renewal: Palgrave Macmillan.
10-   Burstein, P. (1991). Policy domains: Organization, culture, and policy outcomes. Annual Review of Sociology, 17, 327-350.
11-   Chaiton, A., Dibbits, T., Paquet, G., Roy, J., & Wilson, C. (2002). The collaborative challenges of regional governance. Ottawa: Centre on Governance, University of Ottawa.
12-   Colebatch, H. (2009). Governance as a conceptual development in the analysis of policy. Critical Policy Studies, 3(1), 58-67.
13-   Dredge, D. (2006). Networks, conflict and collaborative communities. Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 562.
14-   Fischer, M. (2013). Policy network structures, institutional context, and policy change. Post- doctoral researcher, Swiss institute for aquatic science and technology, Department of environmental social sciences.
15-   Gilchrist, A. (2009). The well-connected community: a networking approach to community development. Policy Press.
16-   Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2006). Tourism: Principles, practices, philosophies. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
17-   Published simultaneously in Canada.
18-   Henry, A. D., Lubell, M., & McCoy, M. (2011). Belief systems and social capital as drivers of policy network structure: The case of California regional planning. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(3), 419-444.
19-   Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., & Rethemeyer, R. K. (2011). Networks in public administration scholarship: Understanding where we are and where we need to go. Journal of Public Administration Research and Theory, 21(1), 157-173.
20-   Kickert, W. J., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (1997). Managing complex networks: strategies for the public sector. Sage.
21-   Liu, I.-C. (2012). The research of medical tourism policy network in Taiwan. Sociology Mind, 2(4), 458–464.
22-   Morrison, A., Lynch, P., & Johns, N. (2004). International tourism networks. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(3), 197-202.
23-   O'Toole, L. J. (1997). The implications for democracy in a networked bureaucratic world. Journal of Public Administration Research and Theory, 7(3), 443-459.
24-   Rhodes, R., Moran, M., & Goodin, R. (2006). Policy network analysis. The Oxford Handbook of Public Policy (pp.423-45).
25-   Richins, H. (2000). Influences on tourism development decision making: Coastal local government areas in Eastern Australia. Journal of Sustainable Tourism, 8(3), 207-231.
26-   Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1999). The advocacy coalition framework: An assessment. Theories of the policy process, Boulder, CO Westview Press.
27-   Scott, N. (2011). Tourism policy: A strategic review. The School of Tourism, the University of Queensland, Goodfellow Publishers, Australia.
28-   Scott, N., Cooper, N. S. R. B. C., & Baggio, R. (2008). Network analysis and tourism. Channel View Publications.
29-   Stevenson, N., Airey, D., & Miller, G. (2008). Tourism policy making: The policymakers’ perspectives. Annals of Tourism Research, 35(3), 732-750.
30-   UNEP, U. (2005). Making tourism more sustainable: a guide for policy makers. United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, France and Madrid.
31-   Whitall, D. (2007). Network analysis of a shared governance system. Doctor of philosophy in public administration and policy. Portland State University.
32-   White, L. (2002). Connection matters: Exploring the implications of social capital and social networks for social policy. Systems Research and Behavioral Science, 19(3), 255-269.