تأثیر سازوکار‌های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با میانجی توانایی مشارکت، در سازمان‌های آموزشی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق پیش رو، بررسی تأثیر سازوکار­های انتقال دانش بر اجرای انتقال آن با درنظرگرفتن توانایی مشارکت به‎عنوان عاملی میانجی است. سازوکار­های انتقال شامل همانندسازی و سازگارسازی، و توانایی مشارکت شامل اعتماد، مراوده، و سازش در نظر گرفته شده است. این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و براساس شیوة گردآوری داده­ها توصیفی- همبستگی است. در این تحقیق سه فرضیه دربارة روابط سازوکار­های انتقال، توانایی مشارکت، و اجرای انتقال دانش با انتخاب 52 نمونة انتقال دانش از سازمان­های آموزشی شهر تهران آزمون شد. روش نمونه­گیری به صورت اتفاقی بوده، و داده­ها با ابزار پرسشنامه جمع­آوری شده است. تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز با نرم‌افزارهای SPSS و Amos انجام گرفت. یافته­ها نشان داد سازوکارهای انتقال تأثیر مستقیمی بر توانایی مشارکت می‌گذارد. همچنین، توانایی مشارکت تأثیر مستقیمی بر اجرای انتقال دانش دارد. بنابراین، بهبود سازوکارهای انتقال و توانایی مشارکت می­تواند به بهبود اجرای انتقال دانش منجر شود. نتایج آزمون سبل و تحلیل بوت‌استرپ نیز تأییدکنندة نقش میانجی توانایی مشارکت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. جابری، اکبر، سلیمی، مهدی، و خزائی پول، جواد (1392). بررسی تأثیر انگیزش­های درونی و بیرونی بر تسهیم دانش در کارکنان در سازمان­های ورزشی. نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 16، صفحات 75-55.
 2. حسنقلی‌پور، حکیمه، قلی‌پور، آرین، محمدی قاضی محله، مهدی، و روشندل اربطانی، طاهر (1389). الزامات، ضرورت­ها و مکانیزم­های تجاری‌سازی دانش در دانشکده­های مدیریت. فصل‌نامة مدیریت بازرگانی، دورة 2، شمارة 6، صفحات 60-41.
 3. سهرابی، بابک، و دارمی، هادی (1390). مدیریت دانش (با رویکرد MBA). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 4. فردوسی، مسعود، علوی، سید سلمان (1389). ارزیابی وضعیت پژوهش از دیدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، شمارة 7 (ویژه‌نامه)، صفحات 532-525.
 5. قربانی، مصطفی، برقعی، افسانه، کشتکار، عباسعلی، مجدزاده، سید رضا، نجات، سحرناز، و منصوریان، مرتضی (1388). میزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح­های دانشگاه علوم پزشکی گلستان طی سال­های 1383-85. مجلة پژوهشی حکیم، دورة 4، شمارة 12، صفحات 26-19.
 6. نجات، سحرناز، صدقی، ژیلا، غلامی، ژاله، و مجدزاده، سید رضا (1387). خودارزیابی انتقال دانش در مؤسسات پژوهشی. فصل‌نامة پایش، دورة 7، شمارة 3، صفحات 268-259.
 7. نجات، سحرناز، مجدزاده، سید رضا، غلامی، ژاله، قربانی، مصطفی، نجات، سیما، شکوهی، مصطفی، ملکی، کتایون (1387). ضرورت بازبینی در ملاک­های ارزیابی هیئت علمی: بررسی انتقال دانش حاصل از پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجلة علمی سازمان نظام پزشکی تهران، دورة 2، شمارة 26، صفحات 180-169.
 8. نجات، سیما، نجات، سحرناز، غلامی، ژاله، آشورخانی، مهناز، ملکی، کتایون، مرتاض هجری، سروش، و مجدزاده، سید رضا (1387). چقدر در مقالات برنامه­های سلامت، انتقال دانش رعایت شده است. مجلة پژوهشی حکیم، دورة 4، شمارة 11 صفحات 7-1.
 9. ندیر خانلو، سمیرا (1387). تدوین الگوی انتقال تجاری دانش و الزامات کارآفرینی دانشگاهی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران.
 10. هزارجریبی، جعفر، و صفری شالی، رضا (1388). بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان. فصل‌نامة جامعه‌شناسی کاربردی، دورة 20، شمارة 4، صفحات 38-17.
 11. یزدان‌پناه، احمدعلی، ربیعی پاکده، زینب، و رستم­پور، زهرا (1392). شناسایی مؤلفه­های اساسی برای ورود شرکت­های ایرانی به حوزة ائتلاف‌های استراتژیک. دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، ایران.
 12. وردی­نژاد،xxx،و افضلی،xxx(1391). http://www.verdinejad.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=37050,8  (تاریخ دسترسی: 1394.02.01)
 13.  
  1. Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management Science, 49(4), 571-582.
  2. Bachmann, R., & Van Witteloostuijn, A. (2009). Analyzing inter-organizational relationships in the context of their national business systems: A conceptual framework for comparative research. European Societies, 11(1), 49-76.
  3. Björkman, I., Barner-Rasmussen, W., & Li, L. (2004). Managing knowledge transfer in MNCs: the impact of headquarters control mechanisms. Journal of International Business Studies, 35(5), 443-455.
  4. Chauvel, D., Rolland, N., & Despres, C. (2003). Knowledge transfer and organizational learning in strategic alliances. Enhancing inter-firm networks and interorganizational strategies,3,99-116.
  5. Chen, C. J., Hsiao, Y. C., & Chu, M. A. (2014). Transfer mechanisms and knowledge transfer: The cooperative competency perspective. Journal of Business Research, 67(12), 2531-2541.
  6. Chernick, M. (2011)http://stats.stackexchange.com/questions/33300/determining-sample-size-necessary-for-bootstrap-method-proposed-method (access date: 21/03/2015)
  7. Cummings, J. (2003). Knowledge sharing: A review of the literature. Washington, DC: World Bank Operations Evaluation Department.1-59.
  8. Dakhli, M., & De Clercq, D. (2004). Human capital, social capital, and innovation: a multi-country study. Entrepreneurship & Regional Development, 16(2), 107-128.
  9. Dussauge, P., Garrette, B., & Mitchell, W. (2000). Learning from competing partners: Outcomes and durations of scale and link alliances in Europe, North America and Asia. Strategic Management Journal, 21(2), 99-126
  10. Dyer, J. H., & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
  11. Easterby‐Smith, M., Lyles, M. A., & Tsang, E. W. (2008). Inter‐organizational knowledge transfer: Current themes and future prospects. Journal of Management Studies, 45(4), 677-690.
  12. Goh, S. C. (2002). Managing effective knowledge transfer: an integrative framework and some practice implications. Journal of Knowledge Management, 6(1), 23-30.
  13. Guptara, P. (1999). Why knowledge management fails. Knowledge Management Review, 9, 26-29.
  14. Gupte, M. (2007). Success of university spin-offs: network activities and moderating effects of internal communication and adhocracy. Springer Science & Business Media.
  15. Larsson, M., & Östberg, E. (2009). Critical factors for communication and knowledge transfer: A study of Volvo Cars Corporation's Market Intelligence Department and their communication and Interaction with their various Internal Clients.
  16. Lin, H.F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of information scienc, 33(2),135-149.
  17. McFadyen, M. A., & Cannella, A. A. (2004). Social capital and knowledge creation: Diminishing returns of the number and strength of exchange relationships. Academy of Management Journal, 47(5), 735-746.
  18. Mirić, A. A., Burton, R. M., & Petković, M. (2013). Coordinating Inter-organizational Learning Throughout Alliance Evolution Network Governance (pp.11-32), Springer.
  19. Moran, P. (2005). Structural vs. relational embeddedness: Social capital and managerial performance. Strategic Management Journal, 26(12), 1129-1151.
  20. Musial, K., Budka, M., & Blysz, W. (2013). Understanding the Other Side–The Inside Story of the INFER Project Innovation through Knowledge Transfer 2012 (pp.1-9): Springer.
  21. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
  22. Omar Sharifuddin Syed-Ikhsan, S., & Rowland, F. (2004). Knowledge management in a public organization: a study on the relationship between organizational elements and the performance of knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95-111.
  23. Perrin, A., & Rolland, N. (2007). Mechanisms of Intra-Organisational Knowledge Transfer: The Case of a Global Technology Firm. Management, 10(2), 25-47.
  24. Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel test: An interaction calculation tool for mediation tests http://www.psych.ku/preacher/sobel. (acess date: 21/03/2015).
  25. Ringim, K. J., Razalli, M. R., & Hasnan, N. (2012). A Framework of Business Process Re-engineering Factors and Organizational Performance of Nigerian Banks. Asian Social Science, 8(4), 203-216.
  26. Nguyen, D. T., & Nguyen, T. M. T. (2012). Knowledge transfer from business schools to business organizations through in-service training students. Development and Policies Research Center (DEPOCEN), 21, 1-16.
  27.  
  28. Sivadas, E., & Dwyer, F. R. (2000). An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes. Journal of Marketing, 64(1), 31-49.
  29. Szulanski, G. (2001). Knowledge creation: a source of value. Academy of Management Review, 26(2), 318-320.
  30. Tho, N. D., & Trang, N. T. M. (2012). Knowledge transfer from business schools to business organizations through in-service training students.
  31. Tortoriello, M., & Krackhardt, D. (2010). Activating cross-boundary knowledge: The role of Simmelian ties in the generation of innovations. Academy of Management Journal, 53(1), 167-181.
  32. Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. Academy of Management Journal, 41(4), 464-476.
  33. Tsui, E. (2010). Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, knowledge Management and Organisational Learning: Academic Conferences Limited, pp.498-506.
  34. Van de Ven, A. H., Delbecq, A. L., & Koenig Jr, R. (1976). Determinants of coordination modes within organizations. American Sociological Review, 41(2), 322-338.