طراحی مدلی برای اثربخشی بر بینندگان صداوسیما و جلب رضایت و وفاداری آنان با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: شبکة آموزش سیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه تلویزیون یکی از مهم­ترین ابزارها برای گذران اوقات فراغت انسان­ها شده، و این امر تأثیرپذیری از این رسانه را در تعیین نگرش و سبک زندگی افراد افزایش داده است. ورود و گسترش ماهواره­ها در ایران، سبب ایجاد یک فضای رقابتی جدی میان صداوسیما و شبکه­های برون­مرزی شده است و ضرورت و اهمیت برنامه­ریزی برای افزایش کیفیت برنامه­ها را برای مدیران صداوسیما مشخص کرده است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدلی برای افزایش اثربخشی و جلب رضایت­ و وفاداری بینندگان صداوسیما است. برای این هدف رویکرد پویایی سیستم که نگاهی پویا و بازخوردی به سیستم­های پیچیده دارد، به‌کار گرفته شده است. تا از این رهگذر مدلی جامع برای شبکه­های تلویزیونی صداوسیما به‌دست آید. با اجرای مدل ترسیم‌شده تحت سناریوهای مختلف بر روی یکی از این شبکه­ها­ (شبکة آموزش سیما) تأثیر اجرای سیاست­های گوناگون را برای موفقیت این شبکه در آینده تحلیل و بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دو سیاست افزایش توان رقابت­پذیری و تلفیق برنامه­های جانبی در کنار رویکرد اصلی شبکه، می­تواند سبب افزایش اثربخشی و جذابیت شبکة آموزش و میزان رضایت­مندی و وفاداری بینندگان آن شده و با جلوگیری از ریزش مخاطبان به‌تدریج سبب رشد تعداد آنان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. بهرامی، آرش، یادگارزاده، غلامرضا، و پرند، کورش (1386). تعیین خط‌مشی‌ها و عوامل اثرگذار در ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی: رویکردی براساس پویایی سیستم. فصل‌نامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 44، صفحات 78-49.
 2. تاکی، انسیه (1392). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از مدل پویایی‌های سیستم (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکة اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
 3. حسینی هاشم‌زاده، داود (1388).  بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان بانک صنعت و معدن.، دوفصل‌نامة مدیریت بازرگانی، شمارة 2، صفحات 82-63.
 4. حمیدی­زاده، محمدرضا، و غمخواری، سیده معصومه (1388). شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان براساس مدل سازمان­های پاسخگوی سریع. فصل‌نامة پژوهش‌نامة بازرگانی، شمارة 52، صفحات 210-187.
 5. خوشنویس، ناهید (1388). بررسی تأثیر برنامه‌های تلویزیونی بر سبک زندگی. ماهنامة علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شمارة 69، صفحات 13-4.
 6. خوشنویس، ناهید (1389). مروری بر پاره­ای نظریه­ها پیرامون رسانه­ها و چالش­های تأثیرگذاری بر مخاطبان: سواد رسانه‌ای؛ سازوکار مقاومت در برابر تهاجم رسانه­ها. ماهنامة روابط عمومی، شمارة 72، صفحات 20-13.
 7. رنجبریان، بهرام، رشید کابلی، مجید، صنایعی، علی، و حدادیان، علی‌رضا (1391). تحلیل رابطة بین ارزش درک‌شده، کیفیت درک‌شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران. دوفصل‌نامة مدیریت بازرگانی، شمارة 11، صفحات 70-55.
 8. زیویار، فرزاد، ضیائی، محمدصادق، و نرگسیان، جواد (1391). بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال. فصل‌نامة تحقیقات بازاریابی نوین، شمارة 3، صفحات 176-173.
 9. ساروخانی، باقر، و مهدیزاده، شراره (1381). تلویزیون و نوگرایی. پژوهش‌نامة علوم انسانی، شمارة 35، صفحات 266-239.
 10. سلیمانی، جلال (1387). معرفی‌ منافع و هزینه‌های وفاداری مشتری. کتاب ماه علوم و فنون، شمارة 103، صفحات 32-30.
 11. شربت اوغلی، احمد، و اخلاصی، امیر (1387). طراحی مدلی برای سنجش رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری توسعه‌ای و اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان بانک صنعت و معدن براساس آن. فصل‌نامة دانش مدیریت، شمارة 81، صفحات 74-57.
 12. شهاب، فوزیه (1391). گونه­شناسی شبکه­های ماهواره­ای فارسی زبان. فصل‌نامة مطالعات ماهواره و رسانه­های جدید، شمارة 1، صفحات 41-9.
 13. عطافر، علی، اعتباریان، اکبر، و ساده، شیرین (1387). عوامل مؤثر در جلب اعتماد و ایجاد وفاداری از دید مشتریان - مورد مطالعه: نمایندگی‌های فروش ایران خودرو در اصفهان. ماهنامة بررسی‌های بازرگانی، شمارة 29، صفحات 81-73.
 14. علامه، سید محسن، و نکته‌دان، ایمانه (1389). بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری (مطالعة موردی هتل‌های چهار و پنج ستارة اصفهان). دوفصل‌نامة مدیریت بازرگانی، شمارة 5، صفحات 124-109.
 15. علی‌مدد، مصطفی (1371). در تعریف سیستمی، سیستم حسابداری. ماهنامة حسابدار، شماره‌های 83 و 84، صفحات 11-4.
 16. فاضل­فرد، زهرا (1391). تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری با استفاده از سیستم­های دینامیکی در خدمات مخابرات. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه یزد.
 17. فرتوک‌زاده، حمیدرضا (1372). نگاهی بر پویایی سیستم‌ها (3). فصل‌نامة دانش مدیریت، شمارة 20، صفحات 40-30.
 18. فیضی، کامران، کزازی، ابوالفضل، و خلیلی شجاعی، وهاب (1387). مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان). فصل‌نامة مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شمارة 57، صفحات 132-105.
 19. کرامتی، عباس، سیدین اردبیلی، سید محسن، و سهرابی، بابک (1387). تحلیل رویگردانی مشتریان، بررسی وضعیت یکی از اپراتورهای تلفن همراه ایران با کمک روش‏های داده‏کاوی. فصل‌نامة علوم مدیریت ایران، شمارة 14، صفحات 92-63.
 20. مرادی، محسن، موسوی، محمد، و علی‌مردانی، بهناز (1390). مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه‌ای). فصل‌نامة پژوهش‌نامة بیمه، شمارة 101، صفحات 52-31.
 21. مؤمنی، منصور، و مروتی شریف‌آبادی، علی (1385). مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. دوماهنامة دانشور رفتار، شمارة 17، صفحات 14-1.
  1. Barranquero, J., Chica, M., Cordón, O., & Damas, S. (2015). Detecting key variables in system dynamics modelling by using social network metrics. In Advances in Artificial Economics, pp. 207-217. Springer International Publishing.
  2. Blain, E. (2010). Sports over IP: dynamics and perspectives. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
  3. Drinkwater, P., & Uncles, M. (2007). The impact of program brands on consumer evaluations of television and radio broadcaster brands. Journal of Product & Brand Management, 16(3), 178-187.
  4. Forrester, J. W. (1987). Lessons from system dynamics modeling. System Dynamics Review, 3(2), 136-149.
  5. Frank, B., Torrico, B. H., Enkawa, T., & Schvaneveldt, S. J. (2014). Affect versus cognition in the chain from perceived quality to customer loyalty: The roles of product beliefs and experience. Journal of Retailing, 90(4), 567-586.
  6. Geetika, S. N., & Nandan, S. (2010). Determinants of customer satisfaction on service quality: a study of railway platforms in India. Journal of Public Transportation, 13(1), 97-113.
  7. Gengeswari, K.  Padmashantini, P. & Sharmeela-Banu, S. A. (2013). Impact of Customer Retention Practices on Firm Performance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7), 68-84
  8. Giovanis, A. N., Zondiros, D., & Tomaras, P. (2014). The antecedents of customer loyalty for broadband services: The role of service quality, emotional satisfaction and corporate image. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 236-244.
  9. Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology, 22(2), 217-245.
  10. King, G. (2000). Causal Loop Diagramming of the Relationships among Customer Satisfaction, Customer Retention, and Profitability. In 1st International Conference System Thinking Management, pp. 300-305.
  11. Lewin, J., Rajamma, R. K., & Paswan, A. K. (2015). Customer loyalty in entertainment venues: The reality TV genre. Journal of Business Research, 68(3), 616-622.
  12. Li, Y., Qi, J., & Shu, H. (2008). A study on customer satisfaction in mobile telecommunication market by using SEM and system dynamic method. In Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II, 255(1), 1221-1226.
  13. Liou, D. K., Hsu, L. C., & Chih, W. H. (2015). Understanding broadband television users’ continuance intention to use. Industrial Management & Data Systems, 115(2), 210-234.
  14. Liu, J. L., Kang, J., Bai, Y., & Zhang, X. (2006). The Study of Customer Complaints Management Based on System Dynamics: Modeling and Simulation. In Machine Learning and Cybernetics, 2006 International Conference on, pp. 2040-2046. IEEE.
  15. Martínez García, J. A., & Martínez Caro, L. (2009). Understanding customer loyalty through system dynamics: The case of a public sports service in Spain. Management Decision, 47(1), 151-172.
  16. Meyer, D., & Muthaly, S. (2008). New measures and a new model for television network loyalty (MOTNL). Marketing Bulletin, 19(1), 1-19.
  17. Minarti, S. N., & Segoro, W. (2014). The Influence of Customer Satisfaction, Switching Cost and Trusts in a Brand on Customer Loyalty–The Survey on Student as im3 Users in Depok, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, 1015-1019.
  18. Mukherjee, A., & Roy, R. (2006). A system dynamic model of management of a television game show. Journal of Modeling in Management, 1(2), 95-115.
  19. Rasheed, F. A., & Abadi, M. F. (2014). Impact of service quality, trust and perceived value on customer loyalty in Malaysia services industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 298-304.
  20. Reiner, G. (2005). Customer-oriented improvement and evaluation of supply chain processes supported by simulation models. International Journal of Production Economics, 96(3), 381-395.
  21. Ruiz-Mafe, C., Martí-Parreño, J., & Sanz-Blas, S. (2014). Key drivers of consumer loyalty to Facebook fan pages. Online Information Review, 38(3), 362-380.
  22. Skot, T. A. (2014). Value chain dynamics and evolving consumer demographics in the American television industry. Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology.
  23. Söderlund, M. (1998). Customer satisfaction and its consequences on customer behaviour revisited: The impact of different levels of satisfaction on word-of-mouth, feedback to the supplier and loyalty. International Journal of Service Industry Management, 9(2), 169-188.

Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. Vol. 19, Boston: Irwin/McGraw-Hill.

Yeon, S. J., Park, S. H., & Kim, S. W. (2006). A dynamic diffusion model for managing customer's expectation and satisfaction. Technological Forecasting and Social Change, 73(6), 648-665.