تحلیل فازی عوامل مؤثر در خادمیت در شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به دنبال یافتن عوامل مؤثر در شکل‌گیری خادمیت در شرکت‌هاست. از این‌ رو، این تحقیق کاربردی با استفاده از رویکرد تطبیقی-کیفی و به‌کارگیری روش تحلیل فازی به این بررسی پرداخته است. جامعۀ آماری شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی است که در این میان 28 شرکت خانوادگی انتخاب شده است. داده‌ها از طریق پرسش‌‌نامه جمع‌آوری شده است. روایی پرسش‌نامه از طریق انتخاب معتبرترین شاخص‌ها و گویه‌ها با توجه به ادبیات نظری و تأیید خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. براساس تئوری‌‌های تبیین‌‌کنندۀ خادمیت، 5 شرط سرمایۀ اجتماعی خانوادگی، تعهد، اعتماد، ازخودگذشتگی و فرایند استراتژی مشارکتی به تحلیل وارد شده است. تحلیل علّی مفرد نشان داد که سرمایۀ‌‌ اجتماعی خانوادگی، تعهد، اعتماد و فرایند استراتژی مشارکتی، شروط لازم و ازخودگذشتگی شرط کافی است. تحلیل استاندارد نشان داد که اعتماد و نبود سرمایۀ اجتماعی خانوادگی ممسک‌ترین راه برای شکل‌گیری خادمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
چلبی، مسعود (1388). «شاخص‌‌سازی تابع عضویت فازی، نوع‌‌سنجی و واسنجی در جامعه‌‌شناسی»، مجلۀ مطالعات اجتماعی ایران، دورۀ سوم، شمارۀ 4، 6-28.
عزیزی، محمد و سلمانی‌بیدگلی، مسعود (1395). «تأثیر اعتماد بر عملکرد شرکت‌‌های خانوادگی»، مطالعات رفتار سازمانی، سال پنجم، شمارۀ 2، 25-50.
ب) انگلیسی
Arregle, J.-L.; Hitt, M.; Sirmon, D. & Very, P. (2007). "The development of organizational social capital: attributes of family firms", Journal of Management Studies, 44, 73–95.
 
Azizi, M; Salmani Bidgoli, M & Seddighian Bidgoli, a (2017). "Trust in family businesses: a more comprehensive empirical review", Cogent Business Management, 4(1), 1359445.
 
Baysinger, B. D.; Kosnik, R. D., & Turk, T. A. (1991). "Effects of board and ownership structure on corporate R&D strategy", Academy of Management Journal, 34(1), 205–214.
 
Bushee, B. J. (1998). "The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior", Accounting Review, 73(3), 305–333.
 
Becker, Thomas E & Vance, Robert J (1993). "Construct Validity of Three Types of Organizational Citizenship behavior: An Illustration of the Direct Product Model with Refinements", Journal of Management, 19(3), 663-682.
 
Boe, Tammy A, (2002). Gaining and/or Maintaining Employee Trust within Service Organizations, University Of Wisconsin-Stout.
 
Corbetta, G. & Salvato, C (2004). "Self-serving or self-actualizing: Models of man and agency costs indifferent types of family firms: A commentary on Comparing the agency costs of family and non-family firms: Conceptual issues and exploratory evidence", Entrepreneurship Theory and Practice, 2(4), 355–362.
 
David, P.; Hitt, M. A. & Gimeno, J. (2001). "the influence of activism by institutional investors on R&D", Academy of Management Journal, 44(1), 144–157.
 
Davis, J.H.; Allen, M.R., & Hayes, H.D. (2010). "Is blood thicker than water: a study of stewardship perceptions in family business", Entrepreneurship Theory and Practice, 34(6), 1093–1116.
 
Davis, J.H.; Schoorman, F.D. & Donaldson, L. (1997). "toward a stewardship theory of management", Academy of Management Review, 22 (1), 20–47.
 
Demsetz, H. (1988). The Organization of Economic Activity Series, Vol. 1: Ownership, Control, and the Firm, Oxford:Blackwell.
 
Dietz, Graham & Den Hartog, Deanne N (2006). "Measuring trust inside organizations", Personnel Review, 35(5), 557-588.
 
Donaldson, L. & Davis, J. H. (1991). "Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns", Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.
 
Eddleston, K. & Kellermanns, F.W. (2007). "Destructive and productive family relationships: A stewardship theory perspective", Journal of Business Venturing, 22(4), 545–565.
 
James, H. (2006). Family Capitalism, Cambridge, MA: Belknap–Harvard University Press.
 
Hon, L. C. & Grunig, J. (1999). Guidelines for measuring relationships in public relations, Institute for Public Relations Research.
 
Kelly, K. S. (2001). "Stewardship: The fifth step in the public relations process, In R. L. Heath (Ed.)", Handbook of public relations (pp. 279–289), Thousand Oaks, CA: Sage.
 
Hoskisson, R. E.; Hitt, M. A.; Johnson, R. A. & Grossman, W. (2002). "Conflicting voices: The effects of institutional ownership heterogeneity and internal governance on corporate innovation strategies", Academy of Management Journal, 45(4), 697–716.
 
Ketokivi, M & Castaner, X, (2004). "Strategic planning as an integrative device", Administrative Science Quarterly, 49(3), 337–365.
 
Kochhar, R. & David, P. (1996). "Institutional investors and firm innovation: A test of competing hypotheses", Strategic Management Journal, 17(1), 73–84.
 
Makadok, R. (2003). "Doing the right thing and knowing the right thing to do", Strategic Management Journal, 24, 1043–55.
 
Meyer, J.P; Allen, N.J & Smith, C.A, (1993). "commitment to organizations and occupations: extension and test of a three-component conceptualization", journal of applied psychology, 78(4), 538-551.
 
Miller, D.; Le Breton-Miller, I. & Scholnick, B. (2008). "Stewardship vs. stagnation: An empirical comparison of small family and non-family businesses", Journal of Management Studies, 45(1), 51–78.
 
Pearson, A.W. & Marler, L.E. (2010). "A leadership perspective of reciprocal stewardship in family firms", Entrepreneurship Theory and Practice, 34(6), 1117–1123.
 
Ragin, Charles (1989). The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies, university of California press.
 
Ragin, Charles (2008). Redesigning Social Inquiry Fuzzy Sets and Beyond, University of Chicago Press.
 
Ragin, Charles & Sean Davey (2014). fs/QCA [Computer Programme], Version 2.5, Irvine, CA: University of California.
 
Smith, C.A; Organ, D.W & Near, J.P (1983). "Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents", Journal of Applied Psychology, 68, 655–663.
 
Waters, Richard D (2009). "Measuring stewardship in public relations: A test exploring impact on the fundraising relationship", Public Relations Review, 35 (2), 113–119.
 
Waters, Richard D; Bortree, Denise Sevick & Tindall, Natalie T.J (2013). "Can public relations improve the workplace? measuring the impact of stewardship on the employer-employee relationship", employee relations, 35(6), 113-119.
 
Williamson, O. E. (1999). "Strategy research: governance and competence perspectives", Strategic ManagementJournal, 20, 1087–1108.
 
Zahra, S.A; Hayton, J.C.; Neubaum, D.O.; Dibrell, C. & Craig, J. (2008). "Culture of family commitment and strategic flexibility: The moderating effect of stewardship", Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 1035–1054.
 
Zimet, Gregory D; Dehlem, Nancy W; Zimet, Sara G; Farley & Gorden K (1988). "A multidimensional scale of perceived social support", journal of personality assessment, 52(1), 30-41.