دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-282 
شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


اثر ادراکات مصرف‌کننده در نگرش وی نسبت به غذای ارگانیک در شهر یزد

صفحه 195-217

10.22059/jomc.2018.132204.1006546

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ؛ عادله دهقانی قهنویه؛ محمدرضا غلامی؛ ثمین رادفر