دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 283-519