طراحی مدل اعتماد آگاهانۀ ذی‌نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت‌های خودروسازی داخلی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی و تبیین مدل اعتماد آگاهانة مشتریان به شرکت‏های خودروسازی داخلی است؛ زیرا علمای مدیریت بر آن‏اند که اعتماد آگاهانه سطح پیشرفته و تکامل‏یافتة اعتماد است و برای موفقیت سازمان ضرورت دارد. داده‏های مورد نیاز از طریق پرسش‏نامه‏هایی که محققان طراحی کرده بودند گردآوری شد. این پرسش‏نامه‏ها در میان مشتریان شرکت‏های خودروسازی داخلی در شهر تهران توزیع شد. از تحلیل عامل تأییدی و مدل‏سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات استفاده شد. در نهایت نیز مدل اصلاح‏شدة اعتماد آگاهانة مشتریان ارائه شد. این تحقیق همچنین کاربست‏های عملی مفیدی برای مدیران در بر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آذر، عادل و خدیور، آمنه (1393). کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره در مدیریت، تهران: نگاه دانش.
 2. توکلی، عبداله (1379). اعتماد در سازمان با نگرش اسلامی، پایان‏نامه، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
 3. دانایی‏فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل (1388). روش‏شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، چ3، تهران: صفار.
 4. دهدشتی شاهرخ، زهره و بحرینی‏زاده، منیجه (1389). تحقیقات بازاریابی، تهران: سمت.
 5. طالقانی، غلامرضا، فرهنگی، علی‏اکبر و عابدی جعفری، عابد (1389). طراحی مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری، نشریة مدیریت دولتی، 2(4): 89-106.
 6. معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
  1. Alan, A.K. and Kabaday, E.T. (2014). Quality antecedents of brand trust and behavioral intention, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 619-627.
  2. Baker, J., Parasuraman, A., Grewal, D. and Voss, G.B. (2002). The influence of multiple store environment cues on perceived merchandise value and patronage intentions,Journal of Marketing, 66(2): 120-141.
  3. Clapham, W. (2011). Positive Tickets’ from the Police in Canada, Center for Advanced Research, FranklinCovey study, see also “Positive Ticketing for Youth,” www.strategiesforyouth.org/archives/positive_ticketing.htm.
  4. Covey, S.M. and Link, G. (2012). Smart Trust: Creating prosperity, energy, and joy in a low-trust world, Simon & Schuster press.
  5. Hayes, T. (2008). Jump Point: How Network Culture is Revolutionizing Business, New York: McGraw-Hill.
  6. Paliszkiewicz, J.  and Klepacki, B. (2013). Tools of Building Customer Trust, Active citizenship by management, knowledge management & innovation knowledge and learning international conference, Zadar, Croatia, 19-21 June.