دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 805-1010 
طراحی نظام دیدبانی آموزش‌عالی با رویکرد کارآفرینانه

صفحه 805-825

10.22059/jomc.2019.262777.1007583

سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی؛ تیمور مرجانی؛ ابراهیم حاجیانی


فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

صفحه 1001-1010

10.22059/jomc.2019.272533.1007683

سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان