دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 521-804