دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 521-804 
11. تبیین مفهوم تفکر راهبردی از منظر اسلام

صفحه 751-777

10.22059/jomc.2018.230443.1007187

مهدی کبیری پور؛ مرتضی سلطانی؛ علی عبدالهی