فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکدة الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مقالة پیش رو دربارة یکی از عرصه‌های مهم مدیریت و فرهنگ آن، یعنی مدیریت در حقوق خانواده، است. چون ما در زندگی دو مملکت یا دو خانواده داریم؛ یکی بزرگ و یکی کوچک. و چه بسا این خانواده اصل و پایة آن خانواده است. پیامبر(ص) فرموده‌اند: «هیچ بنیادی نزد خداوند پسندیده‌تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست.» قانون اساسی نیز خانواده را واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان معرفی می‌کند. همان‌طور که کشور نیاز به مدیر و رئیس دارد، حفظ و قوام خانواده نیز نیازمند تصمیم‌گیر نهایی و محافظ و مدیر و حمایتگر است. مقالة پیش رو به مبانی عقلی و ادلة فقهی و قانونی ریاست شوهر می‌پردازد. نقش پدری بماند برای مجالی دیگر به امید حق.

کلیدواژه‌ها


  1. امام خمینی (1418). تحریر الوسیله، قم، اسماعیلیان.
  2. امامی، سید حسن (1376). حقوق مدنی، چ 12، کتاب‌فروشی اسلامیه.
  3. جوادی آملی، عبدالله (1372). زن در آینة جلال و جمال، چ 3، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجا.
  4. حر عاملی، محمد بن حسن، بی‌تا، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء تراث عربی.
  5. الحویزی، عبد علی (1334). تفسیر نور الثقلین.
  6. سبزواری، سید عبدالعلی (1418 ق). مواهب الرحمن، قم.
  7. طباطبایی، سید محمدحسن (1394). المیزان، قم، اسماعیلیان.
  8. طبرسی، فضل بن حسن (1408 ق). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفه.
  9. طوسی، محمد بن حسن (1415ق). التبیان، بیروت، مؤسسۀ اعلمی للمطبوعات.

10. العاملی، زین الدین بن علی (1476 ق). مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

11. الکلینی الرازی، محمد بن یعقوب کافی (1304). تراث، دار الکتب.

12. لطفی، اسدالله (1390). آیات الاحکام خانواده، تهران، خرسندی.

13. مجلسی، محمدباقر (1374). بحار الانوار، تهران، مکتبه الاسلامیه.

14. مطهری، مرتضی (1353). نظام حقوق زن در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

15. ـــــــــــــــ (1361). مسئلة حجاب، قم، انتشارات اسلامی، وابسته به جامع مدرسین.

16. مقدادی، محمدمهدی (1385). ریاست خانواده، تهران، شورای فرهنگی زنان.

17. نجفی، محمدحسن، بی‌تا، جواهر الکلام، بیروت، دار احیا.

18. یثربی، سید علی‌محمد (1397). حقوق خانواده، تهران، سمت.