تحلیل تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی پردیس شهید چمران تهران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشکدة اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

عوامل حمایتی سازمانی پیشایندهای مهم در فرایند نوآوری محسوب می‌شوند. این پژوهش، با تمرکز رویکرد دانش‌محور بر نوآوری در سازمان و تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان، با توجه به نقش میانجی‌گرایانة ظرفیت جذب دانش، انجام شد. این تحقیق از نظرِ هدفْ کاربردی و به لحاظِ روشْ توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط صنعت پوشاک و نساجی در استان لرستان، به تعداد 481 نفر، بود. براساس جدول مورگان حجم نمونه 217 تعیین ‌شد. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة استاندارد عوامل حمایتی سازمانیِ لوکانن (2012)، پرسش‌نامة استاندارد ظرفیت جذبِ یولز و همکارانش (2011)، و پرسش‌نامة قابلیت‌های نوآوری سازمانیِ تاسی (2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیرِ کوواریانس محور به‌کار رفت. نتایج حاصل از تبیین روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان داد متغیرهای «سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد»، «ظرفیت ریسک‌پذیری»، و «حمایت مدیریت عالی از ایده‌پردازی» ‌بر ظرفیت بالقوة جذب دانش و ظرفیت واقعیِ جذب دانش در سازمان بیشترین تأثیر را دارند. همچنین ظرفیت بالقوه و ظرفیت واقعیِ جذب دانش بر قابلیت‌های نوآوریِ سازمان، شامل نوآوری در محصول و فرایند و نوآوری مدیریتی، تأثیر فراوان دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


جعفری، سکینه و داریوش احمدی، رضا نوروزی (1396). «بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعة سازمانی با تأکید بر حمایت سازمانی ادراک‌شده»، مدیریت فرهنگ ‌سازمانی د 15، ش 1، ص 69 ـ 91.
2. حجازی، اسد و زهرا کشت‌کار (1395). «عوامل تأثیرگذار بر توسعة کسب‌وکارهای کوچک (مورد مطالعه: صنعت فروش پوشاک)، پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین‌المللی مهارت‌آموزی و اشتغال، سازمان فنی و حرفه‌ای کشور.
3. Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., & Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48 (5), 732–755.
4. Andersén, J. & Kask, J. (2012). Asymmetrically realized absorptive capacity and relationship durability. Management Decision, 50 (1), 43–57.
5. Akgun, A. E., Keskin, H., & Byrne, J. (2010) .Procedural justice climate in new product development teams: antecedents and consequences. Journal of Product Innovation Management, 27 (7), 1096–1111.
6. Chianga, F. T. & Birtchb, T. A. (2008). Achieving task and extra-task-related behaviors: A case of gender and position differences in the perceived role of rewards in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 27 (4), 491–503.
7. Darini, M., Pazhouhesh, H., & Moshiri, F. (2011). Relationship between Employee's Innovation (Creativity) and time management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 25 (1), 201–213.
8. Flatten, T. C., Greve, G. I., & Brettel, M. (2011). Absorptive Capacity and Firm Performance in SMEs: The Mediating Influence of Strategic Alliances. European Management Review, 8 (3), 137–152.
9. Francis, B., Hasan, I., & Sharma, Z. (2010). Incentive and Innovation: Evidence from CEO Compensation Contract. Working paper, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY.
10. Gebauer, H., Worch, H., & Truffer, B. (2012). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management Journal, 30 (1), 57–73.
11. Golkar Hosseini, M. (1392). An Essay on the concept of absorption capacity in the areas of science and technology, Science and Technology Book of the month, in the seventh, the second number.
12. Indreicaa, E., Cazanb, A., & Trutac, C.  (2011). Effects of learning styles and time management on academic achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences,30 (1), 1096–1102.
13. Jing, R., Wan, Y., & Gao, X. (2010). Managerial discretion and executives' compensation. Journal of Chinese Human Resource Management, 1 (1), 17–30.
14. Liao, K., Tu, Q., & Marsillac, E. (2010). The role of modularity and integrationin enhancing manufacturing performance: An absorptive capacity perspective. Journal of Manufacturing Technology Management, 21 (7), 818–838.
15. Laukkanen, P. H. (2012). Constituents and outcomes of absorptive capacity – appropriability regime changing the game. Management Decision, 50 (7), 1178-1199.
16. Moreno, A. G. & Meléndez, A. P. (2011). Analyzing the impact of knowledge management on CRM success: The mediating effects of organizational factors. International Journal of Information Management, 31 (5), 437–444.
17. Moradi, M., Abdollahian, F., & Sfrdvst, A. (1391). examines the role of knowledge absorption capacity on the relationship between organizational learning and organizational innovation errors, Journal of Management Studies, twenty-second year, No. 69.
18. Michailova, S. & Jormanainen, I. (2011). Knowledge transfer between Russian and Western firms: Whose absorptive capacity is in question? Critical perspectives on international business, 7 (3), 250–270.
19. Rebolledo, C., Halley, A., & Nagati, H. (2012). The effects of Absorptive Capacity on Operational Performance within the Context of Customer-Supplier Relationships, International Journal of Supply Chain Forum, Vol. 10, 52-62.
20. Sparrow, J., Tarkowski, K., Lancaster, N., & Mooney, M. (2009). Evolving knowledge integration and absorptive capacity perspectives upon university-industry interaction within a university. Education and Training, 51 (8), 648–664.
21. Tseng, C. Y., Pai, D. C., & Hung, C. H. (2011). Knowledge absorptive capacity and innovation performance in KIBS. Journal of Knowledge Management, 15 (6), 971–983.
22. Tsai, L. (2001). Knowledge Transfer in Intra organizational Networks: Effects of Network Position and Absorptive Capacity on Business Unit Innovation and Performance. Academy of Management Journal, 44 (5), 996–1004.
23. Wu, S. & Fang, W. (2010). The effect of consumer-to-consumer interactions on idea generation in virtual brand community relationships. Technovation,30 (11/12), 570–581.
24. Yolles, M., Fink, G., & Dauber, D. (2011). Organizations as emergent normative personalities: part 1, the concepts. Kybernetes, 40 (5/6), 635-669.
25. Zahra, S. A. & George, G. (2002). Absorptive Capacity: A review, Reconceptualization, and Extension. Academy of Management Review, 27 (2), 185-203.