ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار دانشکدة مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 مربی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران، صورت گرفت. جامعة‌ آماری همة مراجعه‌کنندگان سازمان‌های دولتی استان خوزستان بودند. روش استفاده‌شده کیفی و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبة عمیق بود. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس، شصت‌ودو مراجعه‌کننده به چهار سازمان دولتی شهرستان‌های مسجدسلیمان، رامهرمز، و بهبهان انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها، براساس تحلیل مضمون/ تم، نشان داد قانونمندی، کیفیت خدمات، نظارت و ارزیابی، پاسخگویی، تعهد و مسئولیت‌پذیری، و در نهایت تعامل مهم‌ترین شاخص‌های ثبات سیاسی در سازمان‌های مذکورند. همچنین، جابه‌جایی و تنوع انتخاب، شایسته‌سالاری، نظارت مؤثر، چابک‌سازی ساختار اداری، و شفافیت در انتخاب مدیران به ترتیب مهم‌ترین شاخص‌های جابه‌جایی سیاسی از دیدگاه مصاحبه‌شوندگان بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. امیدیان، محسن و غلام‌رضا طالقانی، فرشته محمدی، جمال فیروزی، حمیدرضا یعقوبی، حمزه خواستار (1394). «تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعة انسانی: بررسی بین‌المللی»، مدیریت دولتی، د‌ 7، ش‌ 2، ص 436 ـ 413.
  2. بشیری، عباس و وحید شقاقی‌شهری (1390). «حکمرانی خوب؛ فساد و رشد اقتصادی»، مجلة بررسی‌های بازرگانی، ش‌ 48، ص 43 ـ 54.
  3. بیگی‌نیا، عبدالرضا و سعید صفری، علی مرشدی‌زاد، عبدالحمید پولادرگ (1391). «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب»، مجلة چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 3، ص 34 ـ 45.
  4. جاسبی، جواد و ندا نفری (1388). «طراحی الگوی حکمرانی خوب بر پایة‌ نظریة‌ سیستم‌های باز»، فصلنامة علوم مدیریان ایران، ش‌ 16، ص 56 ـ 78.
  5. دباغ، سروش و ندا نفری (1388). «تبیین مفهوم حکمرانی خوب»، نشریة‌ مدیریت دولتی، ش 3، ص 45 ـ 56.
  6. دلاوی، ابوالفضل (1394). «درآمدی انتقادی بر مفهوم شاخص‌های بی‌ثباتی سیاسی: به ‌سوی مدل جامع و روزآمد برای سنجش بی‌ثباتی سیاسی»، فصلنامة دولت‌پژوهی، س 1، ش‌ 2، ص 60 ـ 93.
  7. قلی‌پور، رحمت‌الله (1383). «تحلیل داده به الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری»، مجلة علمی ـ پژوهشی فرهنگ مدیریت، ش 10.
  8. دهقانی‌ فیروزآبادی، سید جلال و فیروزه رادفر (1391). رابطة ثبات سیاسی و توسعة سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، 19، ص 47 ـ 60.
  9. حسینی، سید یعقوب و سید مصیب حسینی (1396). «بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (مورد مطالعه: کشورهای منطقة‌ منا)»، فصلنامة سیاست‌های مالی و اقتصادی، ۵ (۱۷)، ص ۱۴۵ ـ ۱۶۸.

10. اصغرپور، حسین و کسری احمدیان، امید منیعی (1392). «اثر بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت غیرخطی APARCH»، پژوهش‌‌ها و سیاست‌های اقتصادی. 21 (68)، ص 175 ـ 194.

11. حسین‌تاش، سید علی و قادرعلی واثق (1393). «حکمرانی خوب و ارائة حکمرانی شایسته، بررسی و شاخص‌های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی. 2 (8)، ص 7 ـ 28.

12. صفریان، روح‌الله و سید جواد امام‌جمعه‌زاده (1396). «الگوی حکمرانی خوب؛ سرمایة اجتماعی و توسعة همه‌جانبه»، دولت‌پژوهی، 3 (12)، ص 145 ـ 181.

13. مالکی‌پور، احسان (1388). «تحلیل همبستگی حکمرانی خوب و برنامه‌ریزی توسعة پایدار شهری (نمونة موردی؛ اصفهان)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکدة‌ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.

14. محمدی‌‌لرد، عبدالمحمود (1393). آینده‌پژوهشی ثبات سیاسی در ایران، تهران، پژوهشکدة‌ مطالعات راهبردی.

15. میدری، احمد (1383). «تغییر در سیاست‌های بانک جهانی و پیدایش نظریة‌ حکمرانی خوب»، نامة مفید، ش‌ 3.

16. میدری، احمد (1385). «مقدمه‌ای بر نظریة حکمرانی خوب»، فصلنامة‌ علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی، ش‌ 22.

17. Aisen, A. & F. J. Veiga (2013). ‘How does political instability affect economic growth?’ European Journal of Political Economy, (29), pp. 151-167.

18. Asteriou, D. & S. Price (2001). ‘Political instability and economic growth: UK time series evidence’, Scottish Journal of Political Economy, 48 (4), pp. 383-399.

19. Braun, V. & V. Clarke (2006). ‘Using thematic analysis in psychology’, qualitative research in psychology journal, vol 2, pp. 123-140.Campbell, N. & S. Saha (2013). ‘Corruption, democracy, and Asia-Pacifc countries’, Journal of the Asia Pacifc Economy, 18 (2), pp. 290-303.

20. Edi, E. (2006). ‘Pan West Africanism and political instability in West Africa: erspectives and reflections’, Te Journal of Pan African Studies, 1 (3), pp. 7-31.

21. Emerson, P. M. (2006). ‘Corruption, competition and democracy’,Journal of Development Economics, 81 (1), pp. 193-212.

22. Fosu, A. K. (2001). ‘Political instability and economic growth in developing economies: Some specifcation empirics’, Economics Letters, 70 (2), pp. 289-294.

23. Fosu, A. K. (2002). ‘Political instability and economic growth: Implications of coup events in Sub‐Saharan Africa’, American Journal of Economics and Sociology, 61 (1), pp. 329-348.

24. Grindle, S. M. (2007). ‘Good enough governance revisited’, Development Policy Review, 25 (5): pp. 553-574.

25. Gupta, S., H. Davoodi, & R. Alonso-Terme (2002). ‘Does corruption affect income inequality and poverty?’, Economics of Governance, 3 (1), pp. 23-45.

26. Iwasaki, I. & T. Suzuki (2012). ‘Determinants of corruption in transition economies’, Economics Letters, 114 (1), pp. 54-60.

27. Khan, Safdar & Saqib Omar (2011). ‘Political Instability and Inflation in Pakistan’, Journal of Asian Economics, 22(6): pp. 540-549.

28. Roy, I. (2008). ‘Civil society & good government’, Re conceptualizing the interface, World development, 36 (4): pp. 667-705.

29. Santiso, C. (2001). ‘Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality’, The Georgetown Public Policy Review, Vol. 7, No.1, pp.1-23.

30. Schumacher, I. (2013). ‘Political stability, corruption and trust in politicians’, Economic Modelling, 31, pp. 359-369.

31. Thomas, David r. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis, university of Auckland, New Zealand.

32. Ugur, M. & N. Dasgupta (2011). Corruption and economic growth: A meta-analysis of the evidence on low-income countries and beyond (MPRA 31226), University Library of Munich, Germany.

33. UN- HABITAT (2007). ‘Campaign on urban governance’, Campaign on urban governance. www.un habitat.org.

34. Windsor, J. (2001). Democracy and Development: The Evolution of U.S. Foreign Assistance Policy, Freedom House. pp. 143-14.

35. Zureiqat, Hazem M. (2005). Political Instability and Economic Performance: A Panel Data Analysis Award Winning Economics Papers. Paper 1. htp://digitalcommons.macalester.edu/econaward/1.