تأثیر اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان: بررسی نقش تعدیل‌کنندۀ رفتارهای توانمندساز مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، رشت،گیلان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه، بسیاری از سازمان‏ها بیش از پیش از کارکنان خود می‏خواهند در دنیای مدام در حال تغییر، که رقابت در آن شدید است، برای پیشبرد و دست‏یابی به اهداف سازمانی به ابراز ایده و آرای خود بپردازند. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد کارکنان به مدیران بر آوای کارکنان با نقش تعدیل‏کنندة رفتار‏های توانمندساز مدیران در سازمان فنی و حرفه‏ای استان گیلان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری، کلیة کارکنان سازمان فنی و حرفه‏ای استان گیلان (459 نفر) است که با روش نمونه‏گیری سهمیه‏ای نمونه‏ای به حجم 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. برای گردآوری داده‏ها، پرسش‏نامة اعتماد به سرپرست مک آلیستر، توانمندسازی رهبر آرنولد و همکاران، و آوای کارکنان ون داین و لیپاین به‏کار گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده‏ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بود که با استفاده از نرم‏افزارهای Spss 20 وSmart Pls 2  انجام گرفت. بر اساسا نتایج این پژوهش، اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان تأثیر مثبت (504/0=β) و معنادار (96/1 t>) دارد و همچنین تأثیر سازه‏های تعدیلی تصمیم‏گیری مشارکتی و مربیگری معنادار و با ضریب مسیر استاندارد به‏ترتیب (22/0 =β) و (282/0 =β بوده است؛ درحالی‏که سازة اطلاع‏رسانی در تأثیرگذاری اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان معنی‏دار نیست و نقش تعدیل‏کننده ندارد. همچنین، شدت اثر تعدیل‏کنندگی دو سازة تعدیلی تصمیم‏گیری مشارکتی (086/0 = F2) و مربیــگری (12/0 =F2) تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


  1. افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآباد، افسر (1391). بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش‏های مدیریت عمومی، 18: 65ـ83.
  2. بزرگ‏نیا حسینی، سیده فاطمه و عنایتی، ترانه (1393). رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه، فصل‏نامة اخلاق در علوم و فنّاوری، 4: 1ـ10.
  3. دانایی‏فرد، حسن، الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1394). روش‏شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
  4. دانایی‏فرد، حسن، فانی، علی‏اصغر و براتی، الهام (1390). تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی، چشم‏انداز مدیریت دولتی، 8: 61ـ82.
  5. زارعی متین، حسن، طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1390). سکوت سازمانی: مفاهیم، علل، و پیامدها، فصل‏نامة علوم مدیریت ایران، 21: 77ـ104.
  6. سازمان فنی و حرفه‏ای استان گیلان (1393). ارزیابی بخش‏نامة 1572/93/200 معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی.
  7. محمدزاده، زهرا، رحمان سرشت، حسین و کوشازاده، سید علی (1390). اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان، فصل‏نامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3: 1ـ20.
  8. نقوی مقدم، علیرضا و فهیما، مریم (1392). بررسی تطبیقی رفتار چندآوایی در سازمان‏ها، فصل‏نامة بانک سپه، 144: 39ـ41.
    1. Abdulai, I.A. and Shafiwu, A.B. (2014). Participatory Decision Making and Employee Productivity, A Case Study of Community Banks in the Upper East region of Ghana, Business and Economics Journal, 5(3):1-10.

10. Ahearne, M., Mathieu, J.E. and Rapp, A. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of empowering lead behaviors on customer satisfaction and performance, Journal of Applied Psychology, 90: 945-955.

11. Bakiev, E. (2013). The Influence of Interpersonal Trust and Organizational Commitment on Perceived Organizational Performance, Journal of Applied Economics and Business Research JAEBR, 3(3): 166-180.

12. Barton, H. and Barton, C.L. (2011). Trust and psychological empowerment in the Russian work context, Human Resource Management Review, 21: 201-208.

13. Bell, M.P., Ozbilgin, M.F., Beauregard, T.A. and Surgevil, O. (2011). Voice, silence, and diversity in 21st century organizations: strategies for inclusion of gay, lesbian, bisexual, and transgender employees, Human resource management, 50(1): 131-146.

14. Boichuk, J.P. and Menguc, B.R. (2013). Engaging Dissatisfied Retail Employees to Voice Promotive Ideas: The Role of Continuance Commitment, Journal of Retailing, 89: 207-218.

15. Chan, S.C. (2013). Paternalistic leadership and employee voice: Does information sharing matter, Human Relations, 67(6): 667-693.

16. Conchie, S.M., Taylor, P.J. and Donald, L.J. (2012). Promoting safety voice with safety-specific transformational leadership: The mediating role of two dimensions of trust, Journal of Occupational Health Psychology, 17(1): 105-115.

17. Detert, J.R. and Burris, E.R. (2007). Leadership Behavior and Employee Voice: Is the Door Really Open? Academy of Management Journal, 50(4): 869-884. Egan, T. (2013). The Impact of Leader Coaching Behavior on Engineers’ Motivation to Learn and Voicing Behavior, 120th ASEE Annual Conferenceand Exposition, American Society for Engineering Education, 1-18.

18. Ellis, J.B. and Van Dyne, L. (2009). Voice and Silence as observer's reactions to defensive voice: predictions based on communication competence theory. In J. Greenberg and M.S. Edwards (Eds.), Voice and silence in organizations, Copy right by emerald group publishing limited, 38-61.

19. Ergeneli, A., Ari, G. S. and Metin, S. (2007). Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers, Journal of Businessresearch, 60(1): 41-49.

20. Erturk, A. (2008). A trust-based approach to promote employees: openness to organizational change in Turkey, International Journal of Manpower, 29(5): 462-483.

21. Gao, L., Janssen, O. and Shi, K. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors, The Leadership Quarterly, 22: 787-798.

22. Hakimi, N. (2010). Leader Empowering Behaviour: The Leader’s Perspective Understanding the Motivation behind Leader Empowering Behaviour, Erasmus research institute of management -Erim, 184, 1-155.

23. Holland, P., Cooper, B.K. and Pyman, A. (2012). Trust in management: the role of employee voice arrangements and perceived managerial opposition to unions, Human Resource Management Journal, 22(4): 377-391.

24. Hsiung, H.H. (2012). Authentic Leadership and Employee Voice Behavior: A Multi-Level Psychological Process, J Bus Ethics, 107: 349-361. 

25. Kutanis, O., Ardıç, K., Uslu, O. and Karakiraz, A. (2014). Emotional Inteligence, Fear Based Silence and Trust to Manager, Polish Journal of Management Studies. 10(2): 133-142.

26. Lamsa, A.M. and Pucetaite, R. (2006). Development of organizational trust among employees from a contextual perspective, Business Ethics, 15(2): 130-141.

27. Li, C. and Wu, K. (2015). Investigation of Motive between Transformational Leadership and Prosocial Voice: An Empirical Study in China, International Journal of Leadership Studies, 9: 115-130.

28. Malami, U. and Zaiton, H. (2013). Antecedents and outcomes of voice and silence behaviours of employees of tertiary educational institutions in Nigeria, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 97: 188-193.

29. McAllister, D.J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organization, Academy of Management Journal, 38(1): 42-59.

30. Morrison, E.W. (2014). Employee Voice and Silence, The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 1: 97-173.

31. Nikolaou, I., Vakola, M. and Bourantas, D.C. (2011). The role of silence on employees attitudes “the day after” a merger, Personnel Review, 40(6): 723-741.

32. Payne, H.J. (2014). Examining the relationship betweenTrust in Supervisor-Employee Relationships and Workplace Dissent Expression, Communication Research Reports, 31(2): 131-140.

33. Travis, D.J., Gomez, R.J. and Mor Barak, M.E. (2011). Speaking up and stepping back: Examining the link between employee voice and job neglect, Children and Youth Services Review, 33: 1831-1841.

34. Tundjungsari, V., Istiyanto, J.E., Winarko, E. and Wardoyo, R. (2011). Enhancing Participation Process in Public Decision Making with MCDA and Trust Modeling, IJCSI International Journal of Computer Science, 8: 53-63.

35. Vangel, K. (2011). Employee Responses to Job Dissatisfaction, Academy of Management Journal, 50(4): 869-884.

36. Wang, Q., Weng, Q., McElro, j.C., Ashkanasy, N.M. and Lievens, F. (2014). Organizational career growth and subsequent voice behavior: The role of affective commitment and gender, Journal of Vocational Behavior, 84: 431-441.