بررسی پیشایندهای مؤثر بر سایبرلوفینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سایبرلوفینگ اپیدمی نسبتاً جدیدی در سازمان‏ها و اثر جانبی فناوری‏های جدید است؛ این پدیده، با کاهش بهره‏وری کارکنان، هزینه‏های سازمانی را افزایش می‏دهد. محققان سازمانی علاقه‏مندند تا با یافتن پیشایند‏های سایبرلوفینگ آن را کاهش دهند. هدف از این پژوهش نیز بررسی پیشایند‏های مؤثر بر سایبرلوفینگ است. نگرش‏های شغلی، حمایت مدیریت برای استفاده از اینترنت، سایبرلوفینگ ادراک‏شده از همکاران، طفره‏روی غیراینترنتی، و خودکارآمدی اینترنتی به‏عنوان پیشایندها بررسی شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی‏‏- همبستگی انجام شده که از نظر هدف کاربردی و از نظر قلمرو موضوعی در حیطة رفتار سازمانی و منابع انسانی قرار می‌گیرد. جامعة پژوهش کارکنان یک شرکت پتروشیمی است که 296 نفر از کارکنان شرکت نمونة آماری را تشکیل داده‏اند. برای جمع‏آوری اطلاعات از پرسش‏نامه و برای تحلیل داده‏ها نیز از رگرسیون گام‏به‏گام استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون در مدل نهایی نشان می‏دهد که متغیرهای طفره‏روی‏ غیر‏اینترنتی (371/0=β ،0.00p<)، خودکارآمدی اینترنتی (296/0=β ،0.00p<)، نگرش مثبت به سایبرلوفینگ (172/0=β ،0.00p<)، و سایبرلوفینگ ادراک‏شده از همکاران (133/0=β ،0.00p<) پیش‏بینی‏کننده‏های معناداری برای سایبرلوفینگ‏اند. این مطلب مؤید آن است که مشارکت‏کننده‏هایی که درگیر رفتارهای سایبرلوفینگ‏اند خودکارآمدی اینترنتی و طفره‏روی ‏غیر‏اینترنتی بسیار زیادی دارند و همچنین نگرش مثبت به سایبرلوفینگ داشته و سایبرلوفینگ را به‏منزلة هنجار عمومی سازمانی پذیرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. حبیب‏پور، کریم و صفری، رضا (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‏های کمی)، تهران: مؤسسة راهبردی پیمایش.
 2. قلی‏پور، آرین (1390). مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی)، تهران: سمت.
  1. Anandarajan, M., Simmers, C., & Igbaria, M. (2000). An exploratory investigation of the antecedents and impact of internet usage: An individual perspective. Behaviour & Information Technology, 19, 69–85
  2. Blanchard, A.L. and Henle, C.A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control, Computers in Human Behavior, 24(3): 1067-1084.
  3. Bock, G.W. and Ho, S.L. (2009). Non-work related computing (NWRC), Communications of the ACM, 52(4): 124-128.
  4. D’Abate, P.C. (2005). Working hard or hardly working: A study of individuals engaging in personal business on the job, Human Relations, 58(8): 1009-1032.
  5. DeCenzo, D.A. and Robbins, S.P. (2010). Fundamentals of Human Resource Management (10th Ed.), New York: Wiley.
  6. Doorn, O.N. (2011). Cyberloafing: A multi-dimensional construct placed in a theoretical framework.
  7. Garrett, R.K. and Danziger, J.N. (2008). Disaffection or expected outcomes: Understanding personal Internet use during work, Journal of Computer Mediated Communication, 13(4): 937-958.

10. George, J. M. (1992). Extrinsic and intrinsic origins of perceived social loafing in organizations. Academy of Management Journal, 35, 191–202.

http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm

11. Liberman, B., Seidman, G., McKenna, A.Y.K. and Buffardi, E.L. (2011). Employee job attitudes and organizational characteristics as predictors of cyberloafing, Computers in Human Behavior, 27: 2192-2199.

12. Lim, V.K. (2002). The IT way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice, Journal of Organizational Behavior, 23(5): 675-694.

13. Lim, V.K. and Chen, D.J. (2012). Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?, Behaviour and Information Technology, 31(4): 343-353.

14. Lim, V.K. and Teo, T.S. (2005). Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore: An exploratory study, Information and Management, 42(8): 1081-1093.‏

15. Lodahl, T.M. and Kejner, M. (1965). The definition and measurement of job involvement, Journal of Applied Psychology, 49(1): 24 33.

16. Machado, C.F., Machado, J.C. and Sousa, M.C. (2014). Human Resource Management and the Internet: Challenge and/or Threat to Workplace Productivity?. InHuman Resource Management and Technological Challenges (149-168), Springer International Publishing.

17. Shi, J., Chen, Z. and Tian, M. (2011). Internet self-efficacy, the need for cognition, and sensation seeking as predictors of problematic use of the Internet, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(4): 231-234.

18. Ugrin, J.C. and Pearson, J.M. (2013). The effects of sanctions and stigmas on cyberloafing, Computers in Human Behavior, 29: 812-820.

19. Ugrin, J.C., Pearson, J.M. and Odom, M.D. (2008). Profiling cyber-slackers in the workplace: Demographic, cultural, and workplace factors, Journal of Internet Commerce, 6(3): 75-89.

20. Vitak, J., Crouse, J. and LaRose, R. (2011). Personal Internet use at work: Understanding cyberslacking, Computers in Human Behavior, 27(5): 1751-1759.

21. Whitty, M.T. and Carr, A.N. (2006). New rules in the workplace: Applying object-relations theory to explain problem Internet and email behaviour in the workplace, Computers in Human Behavior, 22(2): 235-250.

22. Whitty, M.T. and McLaughlin, D. (2007). Online recreation: The relationship between loneliness, Internet self-efficacy and the use of the Internet for entertainment purposes, Computers in Human Behavior, 23(3): 1435-1446.‏

23. Zoghbi-Manrique-de-Lara, P. (2012). Reconsidering the boundaries of the cyberloafing activity: the case of a university, Behaviour and Information Technology, 31(5): 469-479.