آسیب‌شناسی آموزش‌های سازمانی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی «FPSS»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران

4 کارشناس‎ارشد مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه، آموزش سازمانی به یکی از مهم‏ترین ضروریات سازمان‏های نوین برای بقا در شرایط متغیر کنونی درآمده است. پویایی سازمانی، انعطاف‏پذیری ساختاری، افزایش بهره‏وری، و اثربخشی همگی در گرو داشتنِ نظام آموزش سازمانی کارآمد و مؤثر است. از طریق آسیب‏شناسی آموزشی است که می‏توان نقاط ضعف و معایب دوره‏های آموزشی را شناسایی کرد. در تحقیق حاضر به ارزش‏یابی دوره‏های آموزشی در یکی از مراکز نظامی نیروهای مسلح با استفاده از الگوی FPSS ‏پرداخته شده است. این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی است و جامعۀ آماری آن کلیۀ مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه است و با استفاده از جدول مورگان تعداد آنان 120 نفر برآورد شد. برای جمع‏آوری اطلاعات، از یک پرسش‏نامۀ محقق‏ساخته، متشکل از 32 سؤال، استفاده و پایایی آن 964/0 محاسبه شد. از آنجا که داده‏ها نرمال بودند، برای تجزیه ‏و ‏تحلیل آن‏ها از آزمون تحلیلی عاملی تأییدی و تیِ تک‏نمونه‏ای بهره‏جویی شد. بر اساس نتایج این تحقیق، سازمان مورد مطالعه در دو بُعد کارکردی و فرایندی الگوی FPSS وضعیت نسبتاً خوبی دارد؛ ولی در دو بُعد سیستمی و ساختاری الگوی FPSS وضعیت مناسبی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. اسفندیاری، عاطفه و همکاران (1390). آسیب‏شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه‏شاخگی، فصل‏نامة طلوع بهداشت، 10(3 و4): 1ـ12.
 2. اسماعیلی، بابک (1385). آسیب‏شناسی آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان‏ها در ایران، مجلةتوسعةمدیریت، 71: 42-47.
 3. ایمانی، محمدتقی؛ ربیعی، مجید (1387). نیازسنجی آموزشی در برنامه‌ریزی استراتژیک آموزشی، فصلنامۀ مدیریت، 19، (134-133): 22-27.
 4. پورصادق، ناصر (1382). آسیب‏شناسی نظام آموزش کارکنان دولت و طراحی الگوی ارتباط آن با اثربخشی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، رسالة دکتری، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات.
 5. پورکریمی، جواد (1389). ارائۀ الگوی نظام جامع آموزش کارکنان جمعیت هلال احمر، فصلنامۀ امداد و نجات، 2، (1): 1-20.
 6. پیدایی، میرمهرداد و نوری، فیروز (1388). آسیب‏شناسی آموزش و به‏سازی منابع انسانی مبتنی ‏بر الگوی تعالی منابع انسانی، تهران: اولین کنفرانس بین‏المللی مدیران آموزش.
 7. رنگریز، حسن؛ عظیمی، نازگل (1384). منابع انسانی در هزارۀ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
 8. زارعی، بهروز و چاقویی، یحیی (1393). آسیب‏شناسی سازمانی شرکت‏های پروژه‏محور: موردکاوری شرکت توسعة منابع آب و نیروی ایران، مجلة مدیریت توسعه و تحول، 16: 41-49.
 9. سادات‏حسینی، مرضیه، شامی، معصومه و خنیفر، حسین (1394). آسیب‏شناسی ضمن‏ خدمت بر اساس مدل OEM (مورد مطالعه: نواحی آموزش‏ و ‏پرورش استان قم)، فصل‏نامة مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(4): 1201ـ1221.
 10. شمس‏ مورکانی، غلامرضا، صفایی ‏موحد، سعید و فاطمی‏صفت، علی (1394). آسیب‏شناسی فعالیت‏های آموزش و به‏سازی منابع انسانی بر اساس مدل سه‏شاخگی (مورد مطالعه: صنایع الکترونیکی فجر)، فصل‏نامة آموزش و توسعة منابع انسانی، 2(7): 71ـ 100.
 11. علیرضایی، ابوتراب و پاشایی هولاسو، امین (1395). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت جهادی، سومین همایش تبیین اندیشه‏های دفاعی امام خامنه‏ای (مد ظله ‏العالی)، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 12. قاضی‏زاده‏ فرد، سیدضیاءالدین و همکاران (1394). ارائة الگوی مدیریت راهبردی تربیت و آموزش در دانشگاه‏های نیروهای مسلح کشور، فصل‏نامة راهبردی دفاعی، 13(49): 33ـ78.
 13. کوچک‏سرایی، علی‏اصغر، فراهانی، مهدی و رسته‏مقدم، آرش (1394). آسیب‏شناسی نظام آموزش کارکنان با استفاده از الگوی سه‏شاخگی، فصل‏نامة آموزش و توسعة منابع انسانی، 2(5): 27ـ51.
 14. کاوسی، اسماعیل (1389). «نقش برنامه‌ریزی استراتژیک در توسعۀ منابع انسانی»، فصلنامۀ مدیریت دولتی، 1، (2): 147-180.
 15. نوری، فیروز و پیدایی، میرمهرداد (1389).  آسیب‏شناسی آموزش کارکنان در سازمان‏ها: رویکرد عملیاتی برای سازمان‏های صنعتی و خدماتی، تهران: سیمای دانش.
 16. عباس‌زادگان، محمد و ترک‌زاده، جعفر (1388). نیازسنجی آموزشی در سازمانها، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.
  1. Alderfer, P.C. (2016). Identifying the in-service training needs of the social studies teachers within the context of lifelong learning, Professional Psychology, 13(4): 625-634.
  2. Alvardo, J.M. (2011). Organizational Patholog, Retrieved from: http://www.Centrogeo.Com.
  3. Baldwin, J. and Johnson, J. (1995). Human Capital DevelopmentAnd Innovation: The Case Of Training Small And Medium Sized Firms,Micro- Economic Analysis Division, Statistics Canada And Canadian Institute For Advanced Research.
  4. Baldwin, J. and Hanel, P. (1999). Innovation In The Manufacturing Sector, John Deutch Institute For The Study Of Economic Policy, Kingeston Tario, Queen,s University.
  5. Bernardin, H.J. (2003). Human resource management, United state: megraw hill.
  6. Bohrestedt, G. (1983). Measurement, In P. Rossi, J. Wright, and Anderson, (Eds.), A handbook of survey research, San Diego, CA: Academy Press.
  7. Burke, L.A. and Hutchins, H.M. (2013). A study of best practices in training transfer and proposed model of training, Human Resource Development Quarterly, 19(2):107-128.
  8. Cehng, E.W.L. and Hampson, I. (2008). Transfer of Training: A Review and New Insights, International Journal of Management Reviews, 10(4): 327-341.
  9. Churchill Jr, G.A. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research, 16.

10. Colquitt, LePine and Noe,J (2000). Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research, Journal of Applied Psychology, 85(5): 678-707.

11. Dorji, R. (2014). Transfer of learning from the out-country training programs (Ministry of Education, Bhutan) Royal Government of Bhutan. M.A. Thesis, School of Education and Community Studies, University of Canberra.

 1. Grber, R. and lanksher, C. (2000). Training for a smart workforce, Britain: Biddle LTD .

13. Harrison, M.I. (2005). Diagnosing organizations: Methods, Model, and Process, Applied Social Research Methods series, Vol. 8. 3rd ed.California: SAGE publication, Inc, Vol.1-192.

14. Holton, E.F. III and Baldwin, T.T. (2003). Making transfer happen: an action perspective on learning transfer systems, in Holton, E.F. III and Baldwin, T.T. (Eds), Improving Learning Transfer in Organizations, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco,. CA.

15. Johnson, B. (2015). Toward a definition of mixed methods research, New York: SAGE Publications.

16. Liane, P. and Claire, M. (2012). Embedding a Peer-Supported Development Scheme: Overcoming Challenges in Engaging Staff and Students in Continuing Professional Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 3830-3836.

17. Martell, R. and Richard, M. (2010). The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrations viewpoint, Journal of Academic Librarianship, 40(3):151-155.

18. Merriam, L. (2005). Learning transfer, PAACE Journal of Lifelong Learning, 14.

19. Noe, R.A. (2010). Employee training and development, New York: McGraw-Hill.

20. Phillips, P. (2008). Professional Development as a Critical Component of Continuing Teacher Quality, Australian Journal of Teacher Education, 3(1): 1-9.

21. Sahinidis, A.G. and Bouris, J. (2012). Employee perceived training-effectiveness relationship to employee attitudes, Journal of European Industrial Training, 32(1): 63-76.

22. Sakaran, Oma.(2002). Methods in Management, First Edition, Tehran: State Management Training Center.

23. Schmitz, M. (2009). Report on transfer of training, Training and DevelopmentVol.4. Pp.25-42.

 1. Steinbach, R. (2013). On-the-job training preparing employees for success, Axzo Press, 8-10.

25. Tavakolidarestani, Sh. and Shahbazmoradi, S. (2009). Human resources management diagnostic by focus on improvement, Human resources management quarterly in oil industry, 2(4): 94-110.

26. Verkatraman, N. (1989). Strategic orientation of business enterprises: the construct, dimensionality and measurement, Management Science, 35.

27. Baldwin,  John  And  Holton,  Joanne (2003). Human  Capital  Development And Innovation: The Case Of Training Small And Medium Sized Firms, Micro-  Economic  Analysis  Division,  Statistics  Canada  And  Canadian  Institute For Advanced Research.

28. Bernardin . H, J (2003). Human resource management. United state: megraw hill.

29. Shiyaoo, B. (1980). The service organization:climate is crucial. Organizaitonal Dynamics, 9 (2), 52-65.

30. Alkbolot, A., Kardak, A (2011). Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education. Quality Assurance in Education, 14(2), 99-122.