تحلیل تلئولوژیک مهارت‌های اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کودکان و نوجوانان‏ از طریق کسبِ مهارت‏های اجتماعی‏ـ هنجارها، انگیزه‏ها، نگرش‏ها، و رفتارهای لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بینِ‏فردی را فرامی‏گیرند. مدارس، به‏منزلة مهم‏ترین پایگاه آموزشی، نقش بسزایی در پرورش این مهارت‏ها در دانش‏آموزان دارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سیاست‏های این نهاد، در تحقیق حاضر، محتوای سند تحول از نظر میزان توجه به مقوله‏های مهارت‏های اجتماعی از دیدگاه هدف‏گزینی تلئولوژیک تحلیل محتوا شد. برای این کار، پس از دسته‏بندی و شمارش گزاره‏های آشکار و پنهان و محاسبة شاخص‏های آمار توصیفی، به منظور برآورد میزان درجة اهمیت شاخص‏ها، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. برای محاسبة ضریب قابلیت اعتماد و پایایی پژوهش، پژوهشگران فصل چهارم سند را مجدداً کُدگذاری کردند و ضریب توافق 75/92درصد به‏دست آمد. یافته‏ها نشان داد که بیشترین میزان توجه و اهمیت مربوط به مؤلفة مهارت‏های ارتباطی (41درصد) و پس از آن مسئولیت‏پذیری (27درصد) و مهارت‏های مقابله‏ای (20درصد) است و به مؤلفه‏های همدلی (5/0درصد) و جرئت‏ورزی (68/0درصد) کمترین توجه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. درّانی، کمال (1375). درآمدی بر تجزیه ‏و ‏تحلیل محتوا (فن تعبیر و تفسیر نظارتی)، فصلنامةدانش مدیریت، دانشگاه تهران، 32 و31: 25ـ34.
 2. طالبزاده نوبریان، محسن؛ صالح صدق پور، بهرام،کرامتی،انسی(1387).بررسی تأثیرجو اجتماعی مدارس متوسطه بر پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان؛ فصلنامهمطالعات برنامه درسی، 3(8): 23ـ46.
 3. فرنیا، زهرا، جهان‏بخش، اسماعیل و وحیدا، فریدون(1391). بررسی عوامل مؤثر بر کسب مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان دختر مقطع متوسطهدر شهر اصفهان، فصل‏نامةعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر،(16) 6: 26ـ51.
 4. کرامتی، محمدرضا(1381) مطالعة تأثیر یادگیری مشارکتی بررشد مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایة پنجم ابتدایی شهر مشهد،پایان‏نامةکارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 5. کارتلج، جی و میلبرن، اف(1385).آموزش مهارت‏های اجتماعی بهکودکان، ترجمة محمدحسین نظری‏نژاد،نشربه‏نشر.
 6. گرمارودی، غلامرضا و وحدانی‏نیا، مریم سادات.(1385)بررسی میزان مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان، فصل‏نامةپایش، 5(2): ۱۴1ـ۱۴7.
 7. مبینی دهکردی، علی، پاشنگ، مریم (1387). مگادایم‏هاالزام راهبردی، آینده سازمان‏ها،تهران: مؤسسةمطالعات بین‏المللی انرژی.
  1. 8.     Alberti, R.E. and Emmons, M.L. (2001). Your Perfect Right: Assertiveness and Equality in Your Life and Relationships, Eight ed., Impact Publishers, Atascadero, CA, USA.
  2. 9.     Canney, C. and Byrne, A. (2006). Evaluating circle time as a support to social skills development reflections on a journey in school- based Research, British journal of special education, 33(1): 224-235.
  3. 10.  Cereto, S.C. (1989). Principles of modern management, Functions and systems, Massachusethe: Allyn and Bacon, Inc.
  4. 11.  Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (2003). Safe and sound: An education leader’s guide to evidence-based social and emotional learning (SEL) programs, Chicago: Author.
  5. 12.  DeGeest, D. and Brown, K.G. (2011). The role of goal orientation in leadership developmentHuman Resource Development Quarterly, 22(2):157-175.
  6. 13.  Elliottn, S. and Gersham, M. (2005). Social skills intervention for children, Behavior modification, 17(3): 287-313.
  7. 14.  Etzioni, A., Berkowitz, M.W. and Wilcox, W.B. (1994). Character Building: For a Democratic, Civil Society, Communication Network.
  8. 15.  Flook, L., Goldberg, S.B., Pinger, L. and Davidson, R.J. (2015). Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based kindness curriculum, Developmental psychology, 51(1): 44.
  9. 16.  Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & DeLongis, A.  , (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms, Journal of personality and social psychology, 50(3): 571.
  10. 17.  Gilliam, W.S. and Shahar, G. (2006). Preschool and child care expulsion and suspension: Rates and predictors in one state, Infants and Young Children, 19(3): 228-245.
  11. 18.  Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence, Bantam Dell Publishing Group.
  12. 19.  Greshman, F and Elliott, S. (1999). The social skills rating system, Criclepines MN: American Guidance services.
  13. 20.  Introna, L. (1996). Notes on ateleological information systems development, Information Technology and People, 9(4): 20-39.
  14. 21.  Jennings, P.A. and Greenberg, M.T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes, Review of educational research, 79(1): 491-525.
  15. 22.  Jolliffe, D. and Farrington, D.P (2006). Developmental and validation of the basic empathy scale, Journal of Adolescence, 29(4): 589-611.
  16. 23.  Jones, S.M. and Bouffard, S.M. (2012). Social and Emotional Learning in Schools: From Programs to Strategies, Social Policy Report,  Society for Research in Child Development, 26(4).
  17. 24.  Loannis, A. and Efrosini, K. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities, Research in developmental disabilities, 29: 1-10.
  18. 25.  Matson, J.L.; Fee, V.E; Coe, D.A. and Smith, D. (2000). A social skills program for developmentally delayed preschoolers, Journal of Clinical Child Psychology, 20(4): 428-433.
  19. 26.  Moussa, F.M. (2012). The Interactive Effects of Self-Esteem, Goal Instructions, and Incentives on Personal Goals and Goal Attainment, Organization Management Journal, 9: 148-169.
  20. 27.  Nahrgang, J.D., Scott DeRue, D., Hollenbeck, J.R., Spitzmuller, M., Jundt, D.K. and Ilgen, D.R. (2014). Goal setting in teams: The impact of learning and performance goals on process and performance, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 122: 12-21.
  21. 28.  Pattison, D. and Long, D. (2011). Accurately determining intermediate and terminal plan states using bayesian goal recognition, Proceedings of the First Workshop on Goal, Activity and Plan Recognition (GAPRec 2011) 32.
  22. 29.  Poulou, M.S. (2017). The relation of teachers’ emotional intelligence and students’ social skills to students’ emotional and behavioral difficulties: A study of preschool teachers’ perceptions, Early education and development, 28(8): 996-1010.
  23. 30.  Rao, A.S. and Georgeff, M.P. (1998). Decision procedures for BDI logics, Journal of Logic and Computation, 8(3): 293-343.
  24. 31.  Rosenberg, A. and McShea, D.W. (2007). Philosophy of biology: A contemporary introduction, Routledge.
  25. 32.  Ruse, M. (2008). The Oxford handbook of philosophy of biology, Oxford University Press.
  26. 33.  Smith, S.W. and Travis, P.C. (2001). Conducting social competence research considering conceptual frameworks, Behavioral Disorders: 26: 360-369.
  27. 34.  Stuart, G.W. (2014). Principles and practice of psychiatric nursing, Elsevier Health Sciences, ISBN: 9780323091145.
  28. 35.  Tyrrell, M. (2007). Sentient beings and wildlife resources: Inuit, beluga whales and management regimes in the Canadian Arctic, Human Ecology, 35(5): 575-586.
  29. 36.  Van der Oord, S., Van der Meulen, E.M., Prins, P.J., Oosterlaan, J., Buitelaar, J.K. and Emmelkamp, P.M. (2005). A psychometric evaluation of the social skills rating system in children with attention deficit hyperactivity disorder, Behavior research and therapy, 43(6): 733-746.
  30. 37.  Vecchio, G.M., Pastorelli, C. and Delbove, G. (2007). Multi- faceted self-efficacy belief as predictors of life, Satisfaction in late adolescence, Personality and Individual differences, 43(7): 1807-1818.
  31. 38.  Weissbourd, R., Bouffard, S.M. and Jones, S.M. (2013). School climate and moral and social development, School Climate Practices for Implementation and Sustainability, 30: 1-5.
  32. 39.  Zeidner, M. and Matthews, G. (2017). Emotional intelligence in gifted students, Gifted Education International, 33(2): 163-182.