استراتژی مدیران سازمانی و تمرد هویتی (پوششی، آرایشی و کلامی) بانوان مهماندار در پروژۀ استانداردسازی یونیفرم زنان مهماندار ایرانی 89-1381

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون صنعت توریسم در جهان و نقش شرکت‌های هواپیمایی در توسعۀ آن و اهمیت مهمانداران به‌منزلۀ حلقۀ انسانی مرتبط با مسافران هنگام پرواز، تاکنون گزارشی از تحقیقات احتمالی علمی-اجرایی در زمینۀ شناسایی بستر، محتوا و علل زمینه‌‌ای (مداخله‌‌گر و تسهیل‌‌گر) موجود تمرد هویتی بانوان مهماندار (آرایشی، پوششی و کلامی) ارائه نشده است. نتایج این پژوهش، حاکی از کشف مقولۀ اصلی استراتژی مدیران سازمانی در بستر تمرد هویتی بانوان مهماندار (پوششی، آرایشی و کلامی) و خرده‌مقولات نداشتن سرمایۀ فرهنگی و مهارتی، ترس منزلتی، نداشتن آموزش لازم و سیاسی‌بودن پست‌‌های سازمانی مدیران ارشد، آنان را در وضعیت فرودستی سرمایه و مهارت و درنتیجه ناتوانی در انتقال هنجارهای شغلی قرار داده است. علل زمینه‌‌ای موجود مدیران ارشد به تولید و بازتولید ساختارهای تمردزا برای بانوان مهماندار منجر شده است. تداخل انتظارات رسمی و غیررسمی سازمانی، نداشتن آموزش‌‌های حرفه‌‌ای، استانداردنبودن گزینش بانوان مهماندار مقولات دیگر موجود در این ساختار است. در این تحقیق با انتخاب روش نظریۀ‌‌ ‌‌زمینه‌‌ای (GT) کلیۀ اسناد موجود اعم از فیلم و سند بررسی شده است (کدگذاری باز، محوری و گزینشی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
عرفانی، محبوبه (1389). پروژۀ استانداردسازی یونیفرم مهمانداران زن ایرانی (6 جلد)، تهران: در دست چاپ.
فیلم‌‌‌‌شوهای برگزارشده در ایران‌ایر و ایران‌ایرتور (1382). آرشیو محقق.
اشتروس، آنسلم و کوربین، جولیت (1393). اصول روش تحقیق کیفی، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بوردیو، پی‌‌یر (1395). تمایز نقد اجتماعی قضاوت‌‌های ذوقی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ثالث.
بوردیو، پی‌‌یر و وتیز، بون (1389). درس‌‌هایی از جامعه‌‌شناسی، ترجمۀ پاتریس جهانگیری، تهران: انتشارات آگه.
جلایی‌‌پور، حمیدرضا (1392). نظریه‌‌های متأخر جامعه‌‌شناسی، ترجمۀ جمال محمدی، تهران: انتشارات نی.
رفیع‌‌پور، فرامرز (1392). توسعه و تضاد، تهران: شرکت سهامی انتشار.
ریتزر، جورج (1395). نظریۀ جامعه‌‌شناسی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
-------- (1389). نظریۀ جامعه‌‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
گلشنی، محمدرسول (1383). جامعه‌‌شناسی سازمان‌‌ها و توان‌سازی، تهران: انتشارات دوران.
گیدنز، آنتونی (1393). جامعه‌‌شناسی، ترجمۀ حسن چاوشیان، تهران: انتشارات نی.
محمدپور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی ضدروش، جلد اول، تهران: انتشارات جامعه‌‌شناسان.
--------- (1389). فراروش، تهران: انتشارات جامعه‌‌شناسان.
میرزایی، خلیل (1393). شیوۀ عملی مقاله‌نویسی، انتشارات جامعه‌‌شناسان.
وندل، فرنچ (1379). مدیریت تحول در سازمان، ترجمۀ مهدی الوانی و حسن دانایی‌‌غره، تهران: انتشارات صفار.
مظهری، راضیه (1394). بررسی تأثیر ابعاد هویت سازمان بر خودکارآمدی کارکنان بانک صادرات استان سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، کارشناسی ارشد، استاد راهنما: هادی کریمی.
دوزنده، رضا (1392). بررسی عوامل تأثیرگذار بر هویت سازمان و ارتباط آن با تعهد سازمانی، نمونۀ موردی کارکنان آموزش و پرورش ناحیۀ 2 شیراز، کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور استان فارس، استاد راهنما: سیدمسعود ماجدی.
ب) انگلیسی
Gioia, D; Majken, S&  Kevin, C. (2000). Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability, Academy of Management Review.
 
David, P&  Niels, G .(2008). Organizational Identity Dynamics during Post-Merger Integration, Telburg University.