تأثیر مؤلفه‌های شخصیت در اثر منسانی مدیران و سرپرستان شرکت توزیع برق استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

مدیران سازمان همواره در معرض انتخاب و انتصاب افراد هستند، اما عوامل متعددی می‌تواند در نگرش و انتخاب مدیران تأثیر گذارد. شخصیت مدیران و نگرش آن‌ها از یک طرف و مقولۀ اثر منسانی و درک شباهت متقابل با فرد انتخاب‌شونده، می‌تواند انتخاب مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش ارتباط بین مؤلفه‌های شخصیت و اثر منسانی را بررسی می‌کند. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ مدیران و سرپرستان شرکت توزیع برق استان قم (80 نفر) است. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ استانداردی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 38 عدد تعیین شد، اما به‌منظور افزایش اعتبار پژوهش، 66 پرسش‌نامه گردآوری شد. یافته‌ها حاکی است که مؤلفه‌های توافق و برون‌گرایی با اثر منسانی دارای همبستگی منفی‌اند. همچنین، اثر منسانی در بین زنان و مردان و در سطح مدیران و رؤسای ادارات تفاوت چندانی نداشت، اما میزان تحصیلات در کاهش اثر منسانی مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف) فارسی
خنیفر، حسین؛ مقیمی، سیدحسین؛ جندقی، غلامرضا؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1388). «شناخت شخصیت مدیران، لازمۀ مدیریت رفتار سازمانی (مطالعۀ موردی: مدل پنج‌عاملی شخصیت (Big–5) در دانشگاه علوم پزشکی قم)»، مدیریت سلامت، سال 12، شمارۀ 37، 49-56.
رضاییان، علی (1380). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت. 
پورکیانی، مسعود و طالبی، جواد (1392). «سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان‌های دولتی»، نگاه امروز، شمارۀ 130، 45-50.
سماواتیان، حسین؛ خانی، فاطمه؛ نوری، ابوالقاسم و صمصام‌شریعت، محمدرضا (1389). «رابطۀ پنج عامل بزرگ شخصیت مدیران و سرپرستان با رفتارهای مدنی کارکنان»، دانش و پژوهش در روا‌‌ن‌شناسی کاربردی، سال دوازدهم، شمارۀ 2، 39-46.
شاملو، سعید (1382). مکتب‌ها و نظریه‌ها در روان‌شناسی شخصیت، تهران: انتشارات رشد.
قلی‌پور، آرین؛ پورعزت، علی‌اصغر و نیک‌نژاد، عباس (1387). «تأثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی»، فصل‌نامۀ علوم ایران، سال سوم، شمارۀ 10، 7-36.
گنجی، حمزه (1380). روا‌ن‌شناسی کار، تهران: انتشارات ارسباران.
مقدمی‌پور، مرتضی (1382). روان‌شناسی کار، تهران: مؤسسۀ کتاب مهربان.
نادریان‌جهرمی، مسعود و امیرحسینی؛ سیداحسان (1386). «بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت‌های شغلی»، فصل‌نامۀ المپیک، سال یازدهم، شمارۀ 4، 105- 114.
نهج‌البلاغه، ترجمۀ دشتی، نامۀ 53.
یمانی، مرضیه؛ حضوری، محمدجواد و قربانی، محمدجواد (1391). «ارزیابی اثر منسانی و پیامدهای آن بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شمارۀ 11، 133-157.
ب) انگلیسی
Bridges, William (1994). "The End of the Job", Fortune, vol. 130, 68.
Cotter, Lauren (2011). Self-Perceived Attractiveness and Its Influence on the HaloEffect and the Similar-to Me Effect, Honor’s These,1–25.
Caers, Ralf; Cindy Du Bois, Marc Jegers; Sara De Gieter, Rein De Cooman & Roland, Pepermans (2007). "A micro-economic perspective on manager selection in nonpro.t organizations", European Journal of Operational Research: Article in press, accepted 31 August 2007.
Frank, Linda L. & Hackman, J. Richard (1975). "Effects of interviewerinterviewee similarity on interviewer objectivity in college admissions interviews", Journal of applied psychology, 60(3), 56-360.
Howard, J. & Ferris, G. (1996). "The employment interview context: Social and situational influences on interviewer decisions", Journal of Applied Social Psychology, 26, 112-136.
Linn, T.; Dobbins, G., & Farh. (1992). "A field study of race and age similarity effect on interview ratings in conventional and situational interview", Journal of AppliedPsychology, 77, 363-371.
Peters, L. & Terborg, J. (1975). "The effects of temporal placement of unfavorable information and of attitude similarity on personnel selection decisions", Organizational and Behavior and Human Performance, 13, 279-293.
Robbins, Stephen. p (2005). Organizational Behavior, Ten editions, 100-104.
Sears, Greg J. & Rowe, Patricia M. (2003). "A personality based similar to me effect in the employment interview",International journal of behavioral science 35(1), 13-24.
Turban, D. B. & Jones, A. P. (1988). "Supervisor-subordinate similarity: Types, effects, and mechanisms", Journal of Applied Psychology, 73(2),228-234.
Wade, T. J. (2003). "Evolutionary theory and African American self-perception: Sex differences in body esteem predictors of physical and sexual attractiveness, and self-esteem", Journal of Black Psychology, 29(2), 123-141.
Yavitz, Boris (1988). Human Resources in Straregic Planing, Executive Talent, New York, Wiley, 34.