بررسی تأثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: ادارۀ ‌کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،گیلان، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

عملکرد اجتماعی سازمان هستۀ پژوهش‌هایی است که در زمینۀ اخلاق کسب‌و‌کار جامعه مطالعه می‌شود و نشان‌دهندۀ توانایی شرکت برای مدیریت روابط با محیط خود است. ازاین‌رو، شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد اجتماعی سازمانی اهمیت بسیاری دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی سازمان با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است. از نظر جمع‌آوری داده‌ها نیز میدانی تلقی می‌شود. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسش‌نامه است که شامل 45 سؤال برای سنجش کل متغیرهای تحقیق است. روایی پرسش‌نامه از طریق نظر استادان و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق، کارکنان ادارۀ ‌کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. با استفاده از فرمول کوکران 148 نفر به‌منزلۀ نمونۀ نهایی تحقیق بررسی شدند. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و لیزرل بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اصیل در عملکرد اجتماعی و فرهنگ سازمانی تأثیر معناداری دارد. همچنین، فرهنگ سازمانی نیز در عملکرد اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. نقش میانجی فرهنگ سازمانی نیز با توجه به تأثیر معناداربودن روابط تأیید شد. 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. آقاجانی، طهمورث؛ عزیزی، غلامرضا؛ شوقی، بهزاد؛ رضازاده، آرش؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر (1391). بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی: شرکت آلومینیوم پارس شهر صنعتی کاوه، نشریۀ مدیریت فرهنگی، دورۀ 6، شمارۀ 16، 65-80.
 2. براتی‌مارانی، احمد؛ قادری، اعظم؛ گوهری، محمودرضا و صادقی، احمد (1389). بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان شهید ‌هاشمی‌نژاد براساس مدل دنیسون، مدیریت سلامت، دورۀ 13، شمارۀ 40، 132-154.
 3. پاکدل، سعید؛ ابراهیمی، محسن و ارسطو، ایمان (1393). شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون (مطالعۀ موردی: مجتمع کارخانه‌جات آرد شیراز و دادلی (تینا)) ، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 12، شمارۀ چهارم، 741-761.
 4. جواهری‌کامل، مهدی و کوثرنشان، محمدرضا (1388). بررسی رابطۀ بین رهبری، فرهنگ سازمانی، فعالیت سازمان یادگیرنده و رضایت شغلی کارکنان، دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، دورۀ 6، شمارۀ 25، 19-32.
 5. حسینی‌سرخوش، سیدمهدی (1389). چارچوب مفهومی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی، دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، دورۀ 7، شمارۀ30، 59-72.
 6. رحیم‌نیا، فریبرز و حسن‌زاده، ژاله (1391). تأثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون، مدیریت فردا، دورۀ 11، شمارۀ 33، 129-143.
 7. رحیم‌نیا، فریبرز و علیزاده، مسعود (1387). بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، دورۀ 10، شمارۀ 1، 147-170.
 8. رهنورد، فرج‌الله (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران، پژوهش‌نامۀ علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، دورۀ 8، شمارۀ 4، 76-100.
 9. فیض، داود؛ اکبرزاده صفوئی، مرتضی و زنگیان، سمیه (1394). طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی، دورۀ 13، شمارۀ 1، 48-66.
 10. لطفی جلال‌آبادی، مصطفی؛ موغلی، علیرضا؛ فیضی، طاهره و امیرخانی، امیرحسین (1394). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر هویت‌یابی سازمانی (مطالعۀ موردی کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی کشور) ، فصل‌نامۀ مدیریت نظامی، دورۀ 15، شمارۀ 58، 24-42.
 11. مخبر دزفولی، حامد و عباسی، غلامرضا (1389). بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، راهبرد فرهنگ، دورۀ 12، 201-216.
 12. مشبکی، اصغر و روحانی، محمدحسین (1386). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: اقبال.
 13. نمامیان، فرشید و فیض‌الهی، صادق (1394). تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری (مطالعۀ موردی شهرک صنعتی ایلام) ، نشریۀ فرهنگ ایلام، دورۀ 16، شمارۀ 46، 161-174.
 14. Abdul Aziz, R; Abdullah, M, H; Tajudin, A & Mahmood, R (2013). The Effect of Leadership Styles on the Business Performance of SMEs in Malaysia, International Journal of Economics Business and Management Studies, 2(2), 45-52.
 15. Ahmad, M, S .(2012). Impact of organizational culture on performance management practices in Pakistan, Business Intelligence Journal, 5(1), 50-55.
 16. Alnasseri, N.; Osborne, A. & Steel, G. (2013). Organizational Culture, Leadership Styles and Effectiveness, Association of Researchers in Construction Management, 393-403.
 17. Anne, A. & Maaja, V. (2007). Relationships between organizational culture and performance in Estonian schools with regard to their size and location, Baltic Journal of Economics, 7(1), 3–17.
 18. Avolio, B. J. & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: getting to the root of positive forms of leadership, The Leadership Quarterly, 16, 315-338.
 19. Azanzaa, G; Morianob, J. A & Molero, F .(2013). Authentic leadership and organizational culture as drivers of employees’ job satisfaction, Journal of Work and Organizational Psychology, 29 (2), 45-50.
 20. Bashayreh, A, M .(2014). Organizational Culture and Effect on Organizational Performance: Study on Jordanian Insurance Sector, International Journal of Knowledge and Systems Science, 5(2), 35-48.
 21. Begley, P. T. (2006). Self-knowledge, capacity, and sensitivity: Prerequisites to authentic leadership by school principals, Journal of Educational Administration, 44(3), 570-589.
 22. Belias, D & Koustelios, A .(2014). The impact of leadership and change management strategy on organizational culture, European Scientific Journal, 10(7), 551-470.
 23. Berson, Y.; Oreg, S. & Dvir, T. (2008). CEO values, organizational culture and firm outcomes, Journal ofOrganizational Behaviour, 29: 615-633.
 24. Bessire, D & Onnée, S. (2010). Assessing corporate social performance: Strategies of legitimation and conflicting ideologies, journal of Critical Perspectives on Accounting, 21(4), 445–467.
 25. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate social performance, Acad.Manage. Rev, 4, 497–506.
 26. Chen, L.; Feldmann, A. & Tang, O. (2015). The relationship between disclosures of corporate social performance and financial performance: Evidences from GRI reports in manufacturing industry, International Journal of Production Economics, Vol. 170, Part B, 445–456.
 27. Clarkson. (1995). M.B.E. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporation social performance, Acad. Manage. Rev., 20, 92–117.
 28. Crane, A. & Matten, D. (2010). Business ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization 3rd Edition, Oxford: Oxford University Press.
 29. Daft, R. L. (2005). The leadership experience, Mason, OH: Thompson.

29.Denison, D. (2000). Organizational Culture: Can it be a key lever for Driving Organizational chang?, International  Institute for Management Development, Denison@imd.chapter2.

 1. Ducassy, I & Montandrau, S. (2015). Corporate social performance, ownership structure, and corporate governance in France, Journal of International Business and Finance, 34(3), 383–396.
 2. Fauzi, H.; Svensson, G & Abdul Rahman, A .(2010). Triple Bottom Line "as" Sustainable Corporate Performance: A Proposition for the Future, Journal of Sustainability, 11(2) 1345-1360.
 3. Fischer, T. M. & Sawczyn, A. A. (2013). The relationship between corporate social performance and corporate financial performance and the role of innovation: evidence from German listed firms, Journal of Manag Control, 24(1), 27–52.
 4. Fu-Jin .W; Shieh .C & Tang . M. (2011). Effect of leadership style on organizational performance as viewed from human resources management strategy, African journal of business management, 4(18), 3924-3936.
 5. Gardner, W.L. & Carlson, J.D (2015). Authentic Leadership, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 27(2), 245-250.
 6. Gardner, W.L.; Cogliser, C.C.; Davis, K.M. & Dickens, M (2011). Authentic leadership: a review of the literature and research agenda, The Leadership Quarterly 22 (6), 1120–1145.
 7. Gardner, W, L.; John, R. & Schermerhorn JR. (2005). Unleashing Individual Potential: Performance Gains through Positive Organizational Behavior and Authentic Leadership, Organizational Dynamics, 33(3), 270–281.
 8. George, W. & Sims, P. (2007). True North: Discover Your Authentic Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 9. Gholamzadeha, D.; Tahvildar Khazaneha, A & Salimi Nabib, M (2014). The impact of leadership styles on organizational culture in Mapsa company, Management Science Letters 4 (2), 2161–2170.
 10. Giritli, H.; Yazıcı, E, Ö.; Oraz, G, T & Acar, E .(2013). The interplay between leadership and organizational culture in the Turkish construction sector, International Journal of Project Management 31 (2), 228–238.
 11. Gond, J, P & Crane, A .(2012). Corporate Social Performance Disoriented: Saving the Lost Paradigm?, Journal of Business & Society, 49(4), 677–703.
 12. Gregory, A.; Whittaker, J. & Yan, X. (2016). Corporate Social Performance, Competitive Advantage, Earnings Persistence and Firm Value, Journal of Business Finance & Accounting, 43(1), 3–30.
 13. Harter, S, (2002). Authenticity, In: Snyder, C.S., Lopez, S.J. (Eds.), Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, Oxford, pp. 382–394.
 14. Henri, J, F. (2006). Organizational culture and performance measurement systems, Journal of Accounting, Organizations and Society, 31(1), 77-103.
 15. Hennessey, J.T (1998). Reinventing Government: Does Leadership Make the Difference?, Public Administration Review, 58(6): 522–532.
 16. Igalens J & Gond J-P. (2005). Measuring corporate social performance in France: a critical and empirical analysis of ARESE data, Journal of Business Ethics, 56(2), 131–48.
 17. Isaksson, L. E. & Woodside, A. G. (2016). Modeling firm heterogeneity in corporate social performance and financial performance, Journal of Business Research, 69(9), 3285–3314.
 18. Ilies, R; Morgeson, F. P & Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being understanding leader-follower outcomes, The leadership quarterly, 16(4), 373-394.
 19. Jeremy .M; Melinde .C & Ciller V. (2012). Perceived leadership style and employee participation in a manufacturing company in the democratic republic of Congo, African journal of business management, 6(15), 5389-5398.
 20. Kandula, S. R. (2006). Performance Management, New Delhi: Prentice Hall of India private limited.
 21. Kernis, M. H (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem, Psychological Inquiry, 14(3), 1–26.
 22. Kerr, J. & Slocum, J. W. (2005). Managing corporate culture through reward systems, Academy of Management Executive, 19, 130–138.
 23. Koech, M & Namusonge, G, S. (2012). The Effect of Leadership Styles on Organizational Performance at State Corporations in Kenya, International Journal of Business and Commerce, 2(1)1-12.
 24. Ladkin, D. & Taylor, S (2010). Enacting the “true self”: Towards a theory of embodied authentic leadership, The leadership Quarterly, 21(2), 64-74.
 25. Luo, X. & C. B. Bhattacharya (2009). The Debate over Doing Good: Corporate Social Performance, Strategic Marketing Levers, and Firm-Idiosyncratic Risk, Journal of Marketing, 73(6), 198–213.
 26. Li, Y. C. (2004). Examining the Effect of Organization Culture and Leadership Behaviors on Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Job Performance at Small and Middle-Sized Firms of Taiwan, Journal of American Academy of Business, 5(2), 432-458.
 27. Limsila, K. & Ogunlana, S. O. (2007). Performance and Leadership Outcome Correlates of Leadership Styles and Subordinate Commitment, Engineering, Construction and Architectural Management, 15)2), 164-184.
 28. Mahoney, L.S. & Roberts, R.W. (2007). Corporate social performance, financial performance and institutional ownership in Canadian Firms, Account. Forum, 31, 233–253.
 29. Manner, M. H .(2010). The Impact of CEO Characteristics on Corporate Social Performance, Journal of Business Ethics, 93: 53–72.
 30. Nawazkhan, S. (2010). Impact of Authentic Leaders on Organization Performance, International Journal of Business and Management, 12(5), 167-172.
 31. Neubaum, D. O. & Zahra, S. A. (2006). Institutional ownership and corporate social performance: The moderating effects of investment horizon, activism, and coordination, Journal of Management, 32 (1): 108-131.
 32. Ozorovskaja, R.; Voordijk, J.T. & Wilderom, C.P.M. (2007). Leadership and cultures of Lithuanian and Dutch construction firms, Journal of Construction Engineering and Management 133 (11), 900–911.
 33. Quevedo-Puente, E.; Fuente-Sabaté, J, M & Delgado-García, J, B. (2007). Corporate Social Performance and Corporate Reputation: Two Interwoven Perspectives, Corporate Reputation Review, 10, 60–72.
 34. Rafferty, A. E. & Griffin, M. A. (2009). Dimensions of transformational leadership: conceptual and empirical extensions, The Leadership quarterly, 15(3), 329-359.
 35. Rego, A.; Sousa, F; Marque, C. & Cunha, M, P .(2014). Hope and positive affect mediating the authentic leadership and creativity relationship, Journal of Business Research, 67, 200–210.
 36. Rodriguez Ponce E. (2007). Leadership styles, strategic decision making and performance: an empirical study in small and medium-size firms, Interciencia Journal, 32(8), 522–8.
 37. Rowold, J. (2009). Relationship between leadership style and followers emotional experience and effectiveness in the voluntary Sector, nonprofit and voluntary Sector Quarterly, 38(2), 270-89.
 38. Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership, fourth ed. John Wiley and Sons, San Francisco.
 39. Shahzad, A. M.; Mousa, F. T. & Sharfman, M. P. (2016). The implications of slack heterogeneity for the slack-resources and corporate social performance relationship, Journal of Business Research, 69(1), 2781-2790. doi:10.1016/j.jbusres.2016.05.010.
 40. Shahzad, F.; Luqman, R, A.; Rashid Khan, A. & Shabbir, L. (2012). Impact of Organizational Culture on Organizational Performance: An Overview, Journalofcontemporaryresearchinbusiness, 9(3), 975-985.
 41. Sila, I. & Ebrahimpour, M. (2005). Critical linkages among TQM factors and businessresults, International Journal of Operations & Production Management, 25(11), 1123-1154.
 42. Skakon, J.; Nielsen, K.; Borg, V & Guzman, J. (2010). Are leaders’ well being, Behaviors and style associated with the affective wellbeing of their employees?, A systematic review of three decades of research. Work & Stress, 24, 47-139.
 43. Tsai, Y, H.; Lin, C, P.; Ma, H, C & Wang, R, T .(2015). Modeling corporate social performance and job pursuit intention: Forecasting the job change of professionals in technology industry, Technological Forecasting & Social Change 99 (5), 14–21.
 44. Vanderweele .C.N.; Meeusen M.J.G.; Graaff, R.P.M.; Pierick E. ten. & Beekman V. (2004). A framework for analysing corporate social performance Beyond the Wood model, The Agricultural Economics Research Institute (LEI).
 45. Wahlow, w.; Abdul-Rahman, H. & Zakaria, N. (2015). The impact of organizational culture on international bidding decisions: Malaysia context, International Journal of Project Management, 33(4), 917–931.
 46. Walumbwa, F.O.; Avolio, B.J.; Gardner, W.L.; Wernsing, T.S. & Peterson, S.J (2008). Authentic leadership: development and validation of a theory-based measure, Journal of Management, 34 (1), 89–126.
 47. Walker, A. (2011). Organizational Behaviour in Construction, Wiley_Blackwell, London.
 48. Wartick, SL & Cochran PL (1985). The  evolution of the corporate social performance model, Academy of Management Review, 10(4), 758–69.
 49. Wood, D.J (2010). Measuring corporate social performance: A review, International Journal of Management Reviews, 12(3), 50-84.
 50. Wood, D.J. (1991). Corporate social performance revisited, Acad. Manage. Rev, 16, 691–718.
 51. Yilmaz, C & Ergan, Ergan, E, (2008). Organizational Culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traist and the balanced culture hypothesis in an emerging economy, Journal of world business, 52 (5), 70- 80.