تبیین مدل مرجع تعامل‌پذیری در بخش سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله توسعة الگوی بومی تعامل‏پذیری در نظام سلامت کشور مبتنی بر ترازیابی مدل‏های مطرح تعامل‏پذیری در کشورهای توسعه‏یافته و در حال توسعه و تبیین مفاهیم، شاخص‏ها، و معیارهای مورد توجه مطابق با قوانین، آیین‏نامه‏ها، و دستورالعمل‏هایِ جاری کشور است. در همین راستا، در این مقاله سعی بر آن است تا، ضمن تبیین الگوی کلان و تفصیلی تعامل‏پذیری دولت الکترونیکی در سطح ملی، با استفاده از الگوی استقرایی، مؤلفه‏‏های مهم به‏کاربرده‏شده در نظام تعامل‏پذیری استخراج و سپس چارچوب پیشنهادی برای تعامل‏پذیری در حوزة سلامت کشور ارائه شود. جامعة آماری مورد مطالعة کارشناسان مدیران و خبرگان حوزة سلامت فناوری اطلاعات و مدیریت بود که، با بهره‏گیری از الگوی نمونه‏گیری خوشه‏ای- تصادفی و با برگزاری جلسات دلفی، مؤلفه‏ها و ابعاد مورد نظر مدل پیشنهادی اعتبارسنجی شد. بر اساس یافته‏ها، سه رویکرد یکپارچه، متحد، و مستقل به عنوان رهیافت‏های مطرح در تحقق نظام تعامل‏پذیری در نظام سلامت کشور شناسایی شد که با اجرای شبیه‏سازی گسسته و با لحاظ‏‏کردن شاخص‏هایی همچون هزینه، زمان، و عملکرد واحدها، رویکرد یکپارچه مسیر بهینه در این خصوص شناسایی شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات (1387). نظام جامع فناوری اطلاعات، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
  1. Anderso , Victoria ,(2007) . Hospital Laboratory Outreach: Benefits and Planning , Clinics in Laboratory Medicine , Clin Lab Med ,  27: 791-805
  2. Berre, A.J., Elvesaeter, B., Figay, N., Guglielmina, C., Johnsen, S.G., Karlsen, D. and Lippe, S. (2007). The ATHENA Interoperability Framework, In Enterprise Interoperability, II: 569-580, Springer London.
  3. Bock , R. Darrell ., UlfBöckenholt.  (2005). Nominal Categories Model , Encyclopedia of Social Measurement , 851-858
  4. Chen, D., Doumeingts, G. and Vernadat, F. (2008). Architectures for Enterprise Integration and Interoperability: Past, Present and Future, Computers in Industry, 59(7): 647-659.
  5. Chituc, C.M., Azevedo, A. and Toscano, C. (2009). A Framework Proposal for Seamless Interoperability in a Collaborative Networked Environment, Computers in Industry, 60(5): 317-338.
  6. Choy  , Charles,. Jansson  ,Jesper,. Sadakane , Kunihiko,. Sung, Wing-Kin,.(2005). Computing the maximum agreement of phylogenetic Networks ,
  7. Theoretical Computer Science,  335(1):93-107
  8. German, E., Leibowitz, A. and Shahar, Y. (2009). An architecture for linking medical decision support applications to clinical databases and its evaluation, J Biomed Inform, 203-218.

10. Hu, Wang and Jing, Zhang (2008). Study of segmentation for auto services companies based on RFM model, [online], <http:// www. pucsp.br/icim/ingles/downloads/pdf_procceeding_2008/66. pdf >

11. Kalra, D., Beale, T. and Heard, S. (2005). Regional health economies and ICT services: the PICNIC experience, NY: Studies in Health Technology and Informatics.

12. Leslie, H. and Heard, S. (2006). Bridging the digital divide: clinicians, consumers, computers, Proc. of the 2006 Health Information Conference (HIC), Boston.

13. Maldonado, J. et al. (2009). Link EHR Ed: a multi-reference model archetype editor based on formal semantics, Int J Med Inform, 559-570.

14. Marcos M, Maldonado JA, Martínez-Salvador B, Boscá D, Robles M. (2013) , Interoperability of clinical decision-support systems and electronic health records using archetypes: a case study in clinical trial eligibility , J Biomed Inform , 46(4):676-89Ohmann, C. and Kuchinke, W. (2009). Future developments of medical informatics from the viewpoint of networked clinical research, Interoperability and integration, Methods Inf Med, 45-54.

15. WANG, Wenguang.,     Tolk , Andreas., Wang , Weiping.,(2009). The levels of conceptual interoperability model: applying systems engineering principles to M&S , (2009). Spring Simulation Multiconference , Article No. 168

16. Zutshi, A., Grilo, A. and Jardim, R. (2012). The Business Interoperability Quotient Measurement Model, Computers in Industry, 63: 389-404.