تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت‌- سیاست‏گذاری، دانشگاه تهران، ایران

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‏ شمال، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ‏ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، از نظر روشِ گردآوریِ داده‏ها توصیفی- همبستگی و همین‏طور از نظر نوع داده کمّی است. جامعة آماری پژوهش استادان هیئت‏علمی دانشگاه‏های آزادشهر تهران‌اند؛ با استفاده از محاسبة حجم نمونه در معادلات ساختاری و روش نمونه‏گیری تصادفی‌- خوشه‏ایِ چندمرحله‏ای، هفتصد نفر به‏عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که همگی اعضای هیئت‏علمی تمام‏وقت‌اند. به‏منظور گردآوری داده‏ها از سه پرسش‏نامة استاندارد رهبری تحول‏آفرین باس و آولیو، خرد سازمانی براون و گرین، و فرهنگ‏ سازمانی دنیسون استفاده شد. پس از جمع‏آوری پرسش‏نامه‏ها، توصیف داده‏ها از طریق میانگین، انحراف‏معیار، و آماره های چولگی و کشیدگی  از طریق نرم‏افزار Spss-21 انجام شد و استنباط آماری داده‏ها از طریق مدل‏سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‏افزار LISREL-v8.80 انجام پذیرفت. ویژگی‏های فنی پرسش‏نامه‌ـ شامل پایایی، روایی همگرا، و روایی واگرا‌ـ بررسی شد. از ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرم‏افزار برای بررسی فرضیه‏های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد درجة تناسب مدل ارائه‏شده با توجه به مؤلفه‏های پژوهش مناسب است؛ همچنین، رهبری تحول‏آفرین بر خرد سازمانی با نقش میانجی فرهنگ ‏سازمانی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. بوربور جعفری، مریم و رستگار، عباسعلی (1394). تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجیگری یادگیری‏گرایی، مجلة پژوهش‏های مدیریت منابع انسانی، 5(1): 42-25.
  2. حاجی‏زاده، ابراهیم و  اصغری، محمد (1390). روشهایوتحلیلهایآماریبانگاهبهروشتحقیقدرعلومزیستیو بهداشتی، تهران: جهاد دانشگاهی.
  3. حسینی سرخوش، سید مهدی (1389). چارچوب مفهومی تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر فرهنگ سازمانی، دوماه‏نامة توسعة انسانی پلیس، 7(3): 59-72
  4. رابینز، استیفن (1390). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی، ترجمة سید مهدی الوانی و حسن دانایی‏فرد، تهران: نشر اشراقی.
  5. سلاجقه، سنجر و احمدزاده، سلیمان (1395). بررسی تأثیر رهبری تحول‏‏آفرین مدیران بر نگرش‏های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی، پژوهش‏نامة مدیریت تحول، 6(12): 72-90.
  6. سلیم‏زاده، جمال، ویسه، سید مهدی، محمدی، اسفندیار و عابدینی، ابراهیم (1395). بررسی نقش رهبری تحول‏آفرین در تسهیل نوآوری با نقش میانجی فرهنگ نوآورانه در پالایشگاه نفت آبادان، فصل‏نامة تخصصی علمی ترویجی فرایند نو، 53: 102ـ114.
  7. شاهرخی، فرزانه، نویدی، امیر و شوقی، بهزاد (1394). تاثیر خرد سازمانی بـر اثربخشـی کارکنـان آمـوزش و پـرورش اسـتان مرکـزی، نوآوری‏های مدیریت آموزشی، 11(1): 60ـ75.
  8. شوقی، بهزاد و شوقی، آزیتا. (1391). سبک‏های رهبری (مفاهیم، تعاریف و نظریه‏ها). تهران: رازنهان.
  9. صمدی میارکلایی، حسین، صمدی میارکلایی، حمزه و آقاجانی، حسینعلی (1395). تبیین نقش سبک رهبری تحول‏آفرین در فرهنگ سازمانی، نشریة مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(2): 499ـ519.

10. فرج‏پور، قاسم، حسینی، داوود، کیوانلو، بهزاد و مظلوم علی‏آبادی، علی (1393). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژی‏های سازمان، نشریة سازمان‏دهی و رهبری،124: 86ـ95.

  1. هومن، حیدرعلی (1384). مدل‏یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‏افزار لیزرل. تهران: سمت.

12. Abdullah, N.H., Hamid, N.A., Shamsuddin, A. and Wahab, E. (2016). Exploring the Relationships among Transformational Leadership, Organizational Culture, and Product Innovation Using PLS-SEM, In Proceedings of the 1st AAGBS International Conference on Business Management 2014 (AiCoBM 2014) (pp. 151-160). Springer Singapore.

13. Ardelt, M. (2003). Empirical assessment of a three-dimensional wisdom scale. Research on aging25(3), 275-324.

14. Baltes, P.B. and Staudinger, U.M. (2000). Wisdom: A metaheuristic (pragmatic) to orchestrate mind and virtue toward excellence, American psychologist55(1): 122.

15. Bass, B.I., Cigularov, K.P., Chen, P.Y., Henry, K.L., Tomazic, R.G. and Li, Y. (2016). The Effects of Student Violence Against School Employees on Employee Burnout and Work Engagement: The Roles of Perceived School Unsafety and Transformational Leadership.

16. Bass, B.M. (1985). Leadership and performance beyond expectations, Free Press; Collier Macmillan.Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Transformational leadership development: Manual for the multifactor leadership questionnaire. Consulting Psychologists Press.

17. Bass, B.M., Avolio, B.J. and Goodheim, L. (1987). Biography and the assessment of transformational leadership at the world-class level. Journal of management13(1), 7-19.

18. Brown, S.C. (2002). A model for wisdom development-and its place in career services, Journal of Career Planning and Employment62(4): 29-36.

19. Brown, S. C., & Greene, J. A. (2006). The wisdom development scale: Translating the conceptual to the concrete. Journal of College Student Development47(1), 1-19.

20. Byrne, B.M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.‏

21. Choudhary, N., Kumar, R. and Philip, P.J. (2016). Effects of Transformational Leadership on Follower's Organizational Citizenship Behavior: The Moderating Role of Culture. Prabandhan: Indian Journal of Management9(7): 23-35.

22. Christensen, E.W., Bierly, P.E. and Kessler, E.H. (2000). Organizational Wisdom as a Strategic Weapon, Strategies and Tactics in Business Management For The New Millennium, 13-37.

23. Clayton, V.P. and Birren, J.E. (1980). The development of wisdom across the life span: A reexamination of an ancient topic, Life-span development and behavior3: 103-135.

24. Davis, J. (2016). The Greats on Leadership: Classic Wisdom for Modern Managers, Nicholas Brealey Publishing.

25. Denison, D. R. (2000). Organizational culture: Can it be a key lever for driving organizational change. The international handbook of organizational culture and climate, 347-372.

26. Gefen, D., Straub, D. and Boudreau, M.C. (2000). Structural equation modeling and regression: Guidelines for research practice, Communications of the association for information systems, 4(1): 7.

27. Gergen, M.M. and Gergen, K.J. (1998). The relational rebirthing of wisodm and courage, Organizational wisdom and executive courage, 134-156.

28. Habisch, A. and Schmidpeter, R. (Eds.). (2016). Cultural Roots of Sustainable Management: Practical Wisdom and Corporate Social Responsibility. Springer.

29. Hammond, M.M., Lester, G., Clapp-Smith, R. and Palanski, M. (2017). Age Diversity and Leadership: Enacting and Developing Leadership for All Ages, In The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work (pp. 737-759). Palgrave Macmillan UK.

30. Hays, J. (2016). Transformation and Transcendence for Wisdom: The Emergence and Sustainment of Wise Leaders and Organizations. A Handbook of Practical Wisdom: Leadership, Organization and Integral Business Practice, 17.

31. Herndon, V. (2017). The Future of Instruction, Learning and Leadership: Education for Holistic Development, Ethical Leadership and Center for Innovative Technology

32. Krishnan, R., Geyskens, I. and Steenkamp, J.B.E. (2016). The effectiveness of contractual and trust‐based governance in strategic alliances under behavioral and environmental uncertainty, Strategic Management Journal.

33. Küpers, W. (2016). A handbook of practical wisdom: Leadership, organization and integral business practice, Routledge.

34. Law, A. and Staudinger, U.M. (2016). Eudaimonia and wisdom, In Handbook of Eudaimonic Well-Being (pp. 135-146). Springer International Publishing.

35. Mickler, C. and Staudinger, U.M. (2008). Personal wisdom: validation and age-related differences of a performance measure, Psychology and aging23(4): 787.

36. Naughton, M. (2017). Practical Wisdom as the Sine Qua Non Virtue for the Business Leader. In Handbook of Virtue Ethics in Business and Management (pp. 189-197). Springer Netherlands

37. Parco-Tropicales, M. and De Guzman, A.B. (2014). A structural equation model (SEM) of the impact of transformational, visionary, charismatic and ethical leadership styles on the development of wise leadership among Filipino private secondary school principals, Asia Pacific Education Review15(4): 547-559.

38. Pfeffer, J. (2015). Leadership BS: Fixing workplaces and careers one truth at a time, HarperCollins.

39. Ramanaidu, S.K. (2011). Uncovering the relationship between transformational leadership, organisational culture, affective commitment and employee performance: the case of a Malaysian educational institute| NOVA. The University of Newcastle's Digital Repository.

40. Rijal, S. (2016). The influence of transformational leadership and organizational culture on learning organization: A comparative analysis of the IT sector, Journal of Administrative and Business Studies2(3): 121-129.

41. Rooney, D. (2016). Knowledge appreciates your generosity: exploring a meeting point between knowledge and wisdom, Prometheus, 1-16.

42. Saeidipour, B., Kazemi, S.M.M., Mohamadabadi, A.J. and Azizi, M. (2016). The Study of the Relationship between Transformative Leadership and Individual Creativity of Staff in Organizations, Mediterranean Journal of Social Sciences7(4 S1): 234.

43. Satpathy, B. and Muniapan, B. (2015). Ancient Wisdom for Transformational Leadership and Its Insights from the Bhagavad-Gita, Managerial Strategies and Practice in the Asian Business Sector, 1.

44. Shepherd, D.A., McMullen, J.S. and Ocasio, W. (2016). Is that an opportunity? An attention model of top managers' opportunity beliefs for strategic action, Strategic Management Journal.

45. Srivastva, S. and Cooperrider, D.L. (1998). Organizational wisdom and executive courage, Lexington Books.

46. Staudinger, U.M. and Pasupathi, M. (2003). Correlates of wisdom‐related performance in adolescence and adulthood: Age‐graded differences in “paths” toward desirable development, Journal of Research on Adolescence13(3): 239-268.

47. Sternberg, R. (2016). Wisdom Applied: The secret sauce that has allowed me already to have achieved immortality, Education Review//Reseñas Educativas23.

48. Vaill, P.B. (2007). Interpersonal Relations in Organizations and the Emergence of Wisdom, Handbook of organizational and managerial wisdom, 327.

49. Wang, B., Qian, J., Ou, R., Huang, C., Xu, B., and Xia, Y. (2016). Transformational leadership and employees' feedback seeking: The mediating role of trust in leader, Social Behavior and Personality: an international journal44(7): 1201-1208.