شناسایی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر جذب سپرده‏ های سرمایه‌گذاری مدت‏دار و ارائۀ راهکارهای مناسب بانک پاسارگاد استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشکدة مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون‌سازمانی مؤثر بر جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در بانک پاسارگاد استان قم از دیدگاه مشتریان بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی ـ پیمایشی است. بر اساس هدف تحقیق با بررسی پیشینة موضوع و استفاده از دیدگاه خبرگان پنج عامل به منزلة عوامل مؤثر شناسایی شدند. این عوامل عبارتاند از: تبلیغات، سود پرداختی، تعدد شعب، تنوع خدمات، مهارت کارکنان. بر این اساس پرسش‌نامة تحقیق تدوین شد. جامعة آماری را مشتریان بانک پاسارگاد استان قم تشکیل دادند و چون جامعة آماری مورد نظر نامحدود بود با استفاده از فرمول نمونهگیری جامعة نامحدود، با سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 204 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند و در نهایت 196پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. به منظور بررسی روایی، پرسش‌نامه به استادان مدیریت و تعدادی از مدیران بانک ارائه شد و بیش از 70 درصد خبرگان در خصوص پرسش‌نامه نظر موافق داشتند و بدین ترتیب روایی پرسش‌نامه تأیید شد. برای محاسبة ضریب قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 814/0 به دست آمد. در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین یک جامعة آماری کولموگروف ـ اسمرینوف و فریدمن استفاده شد. تحلیل دادهها نشان داد همة عوامل شناسایی‌شده، به منزلة عوامل مؤثر بر جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، اهمیت دارند با اولویت سود پرداختی، تنوع خدمات، مهارت کارکنان، تبلیغات، و تعدد شعب.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. آقازاده، هاشم و مهین ذوالفقاری (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی (مطالعة موردی: شعب بانک تجارت سمنان)»، دومینکنفرانسبین‌المللیبازاریابیخدماتمالی، مرکز بازاریابی خدمات مالی.
  2. آریا، کیومرث (1389). سیاست‌های پولی و ارزی و بانک‌داری، تهران، کویر.
  3. بهمنی، محمود و مهدی غفاری (1384). اصول بانک‌داری، تهران، مؤسسة عالی بانک‌داری ایران.
  4. حبیبی‌پور، حجت‌الله (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکی (مطالعة موردی: شعب بانک رفاه شهر اصفهان)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان اصفهان.
  5. حسن‌قلیپور، طهمورث و مرتضی انوشه، سید مجتبی موسوی، علی محسنی (1388). مدیریت تبلیغات، تهران، نگاه دانش.
  6. خضرا، نادیا (1385). «بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور»، سرمایه، ش 351، ص 6.
  7. رمضانی، عیسی (1385). «بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانک سپه استان گلستان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
  8. سرمد، زهره و عباس بازرگان، الهه حجازی (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چ 14، تهران، آگاه.
  9. محمدی درویش‌بقال، سمیه (1387).«بررسی عوامل مؤثر بر جذب سپردة بانکی (مطالعة بانک صادرات طی دورة 1368 ـ 1386)»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة پژوهشکدة علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.

10. محمدی، فاطمه (1389). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توان رقابتی هتلها در استان قم از دیدگاه مشتریان»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، پردیس قم، دانشگاه تهران.

11. نایینی، محمدحسین (1387). «تعیین عوامل مؤثر در جذب سپردهها در بانک‌های سپه شهر تهران»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد.

12. ونوس، داور و میترا صفاریان (1383). روش‌هایکاربردیبازاریابیخدماتبانکیبرایبانک‌هایایرانی، چ 3، تهران، نگاه دانش.

13. یزدانی دهنوی، محسن (1384). «مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی»، مدیرساز، ش 17، صص 65 ـ 78.

14. Abhiman, D., Subhash, C., & Ray, A. N. (2009). “Labor-use efficiency in Indian banking: Abranch – level analysis”, Omega, 37(2): pp. 411- 425.

15. Shao, C. Y., Baker, J. A., & Wagner, J. (2004). “The effects of appropriateness of service contact personnel dress on customer expectations of service quality and purchase intention: The moderating influences of involvement and gender”, Journal of Business Research, 57(10): pp. 1164–1176.

16. Soteriou, A. C. & Stavrinides, Y. (1997).An internal customer service quality data envelopment analysis model forbank branches”,International Journal of Operations &Production, Management 17(8): pp. 780–789.

17. Olorunniwo, F. & Hsu, M. K. (2006). “A typology analysis of service quality, customer satisfaction and behavioral intentions in mass services”, Managing Service Quality: An International Journal, 16(2): pp. 106–123.

18. Pollack, B. L. (2008). “The nature of the service quality and satisfaction relationship: Empirical evidence for the existence of satisfiers and dissatisfiers”, Managing Service Quality: An International Journal, 18(6): pp. 537–558.

19. Yong-Chin, L& . Jung, H. (2006).Services and the long-term profitability in Taiwan's banks”,Global Finance Journal, 17(2): pp. 177-191.