تبیین فرایند شیوع فساد در سازمان‌های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر و پدیدۀ هم‌رنگ جماعت شدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، با استفاده از پدیدة «هم‌رنگ جماعت شدن» و بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر در شکل‌گیری این پدیده، شیوع فساد اداری در سازمان‌های دولتی تبیین می‌شود. رویکرد این پژوهش کیفی است و داده‌ها از طریق مصاحبه گردآوری شده‌اند. استراتژی پژوهش طرح نظام‌مند نظریة داده‌بنیاد است که از طریق کدگذاری باز مقوله‌ها و مفاهیم موجود در مصاحبه‌ها استخراج شد. سپس با استفاده از کدگذاری محوری ارتباط این مقوله‌ها با یک‌دیگر و نقش آن‌ها در شکل‌گیری پارادایم محوری پژوهش در قالب شرایط علّی، شرایط مداخله‌گر، راهبردها، پیامدها، و پدیدة محوری مشخص شد. پس از کدگذاری محوری نیز با استفاده از کدگذاری انتخابی نحوة تأثیرگذاری هر یک از اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریة پژوهش خلق شد. در نهایت، با استفاده از نتایج مراحل مختلف کدگذاری، پاسخ‌ سؤالات پژوهش به دست آمدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. استراوس، انسلم؛ جولیت کربین (1392). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای، مترجم: ابراهیم افشار، تهران، نی.
 2. دانایی‌فرد، حسن (1392). استراتژی‌های نظریه‌پردازی، تهران، سمت.
 3. دانایی‌فرد، حسن؛ سید مجتبی امامی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، اندیشة مدیریت راهبردی، د 1، ش 2، صص 69 ـ 97.
 4. طالقانی، غلام‌رضا؛ مصطفی محمدی (1390). مدیریت تطبیقی: نگرش بین‌المللی، تهران، علم و ادب.
  1. Elbahnasawy, N. G. & Revier, C. F. (2012). The Determinants of Corruption: Cross-Country-Panel-Data Analysis, Developing Economics, 50 (4), pp. 311-333.
  2. Dincer, O. C. & Gunalp, B. (2012). Corruption and Income Inequality in The United States, Contemporary Economic Policy, 30 (2), pp. 283-292.
  3. Goel, R. K. & Nelson, M. A. (2010). Causes of Corruption: History, Geography and Government, Journal of Policy Modeling, 32 (4), pp. 433-447.
  4. Henshel, R. L. & Johnston, W. (1987). The Emergence of Bandwagon Effects: A Theory, The Sociological Quarterly, 28 (4), pp. 493-511.
  5. Huber, W. D. (2001). Culture and Corruption: Using Hofstede’s Cultural Dimensions to Explain Perceptions of Corruption, Retrieved from SSRN: https://ssrn.com/abstract=2383486

10. Investopedi. (2014). Bandwagon Effect, Retrieved from: http://www.investopedia.com/terms/b/bandwagon-effect.asp.

11. Johnston, M. (2011). Corruption, Administrative, In International Encyclopedia of Political Science, Retrieved from: http://knowledge.sagepub.com/view/intlpoliticalscience/n114.xml.

12. Li, S., Triandis, H. C., & Yu, Y. (2006). Cultural Orientation and Corruption, Ethics & Behavior, 16 (3), pp. 199-215.

13. Lambsdorff, J. G. (2006). Causes and Consequences of Corruption: What do We Know from a Cross-Section of Countries?, In International Handbook of Economics Corruption, Susan Rose-Ackerman (pp. 42-90), Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

14. Leibenstein, H. (1950). Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' Demand, Quarterly Journal of Economics, 64 (2), pp. 183-207.

15. Online Etymology Dictionary. (2014). Bandwagon, Retrieved from: http://dictionary.reference.com/browse/bandwagon.

16. Paldam, M. (2002). The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and the Seesaw Dynamics, European Journal of Political Economy, 18 (2), pp. 215-240.

17. Polner, M. & Ireland, R. (2010). Overview of Literature on Corruption, World Customs Organization, Research Paper No.7.

18. Colman, A. M. (2003). Oxford Dictionary of  Psychology. Oxford: Oxford University Press.