دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 337-510