نفاق سازمانی متأثر از اخلاق ماکیاولی و ابزارهای نفوذ مدیران (مورد مطالعه: استانداری ایلام)

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ایران، ساری

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران، ایران، تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر اخلاق ماکیاولی مدیران بر نفاق سازمانی، با توجه به نقش متغیر میانجی روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود، در استانداری ایلام بود. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‏ها از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخة همبستگی است. جامعة ‏آماری این پژوهش 210 نفر از کارکنان استانداری ایلام بود که 140 نفر به ‏عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‏های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‏گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول انتخاب تصادفی بین اعضای جامعة پژوهش صورت گرفت. نتایج تحلیل داده‌‏ها، که از مدل‏‌سازی معادلات ‌ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار PLS انجام شد، نشان داد مدل پیشنهادی پژوهش تأیید می‌شود که در آن اخلاق ماکیاولی مدیران بر روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود تأثیر مثبت و معنادار دارد و روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود نیز بر نفاق سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، متغیرهای روش‏های نفوذ و مدیریت تصویرپردازی از خود در رابطة بین اخلاق ماکیاولی مدیران و نفاق سازمانی نقش میانجی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. اطمینان، خدیجه و علی‌اصغر حلبی (1386). «ماکیاولیسم و مشابهت‏های مندرج در کلیه و دمنه و مرزبان‌نامه با آن»، پیک نور، س 7، ش 1.
  2. حبیبی، رؤیا و محمدرضا ساکی (1391). «مدیریت تصویر از خود و عدالت سازمانی: بازیگران موفق یا مدیران موفق»، تحقیقات مدیریت آموزشی، س 4، ش 2.
  3. خلفازاده، اسماعیل (1384). دولت احمدی‌نژاد و احتمال کارآمدی، تهران، مهرند.
  4. رضاییان، علی (1384). انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران، سمت.
  5. شریفی، سید مهدی و عباس نرگسیان (1392). «بررسی رابطة بین مدیریت تأثیر با پیامدهای رفتاری آن در بین مدیران و کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه تهران»، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، د 47، ش 1، صص 97 ـ 112.
  6. شیری، اردشیر؛ صبریه خلدشرفی؛ مهدی دهقانی؛ علی یاسینی (1394). «بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی‏گری رفتار ماکیاولی‏گرایانه مدیران در سازمان‏های دولتی شهر کرمانشاه»، مدیریت سازمان‏های دولتی، س 3، ش 11، صص 97 ـ 114.
  7. طبرسا، غلام‌علی و منصوره معینی کربکندی (1393). «بررسی رابطة مدیریت تصویرپردازی و فرسودگی شغلی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، س 23، ش 76، صص 157 ـ 186.
  8. فرقان‌دوست حقیقی، کامبیز؛ بهمن بنی‌مهد؛ مهدی ولی‌لر (1393). «بررسی تطبیقی ماکیاولیسم میان حسابداران، حسابرسان، پزشکان، و مهندسان»، پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، س 6، ش 22، صص 41 ـ 53.
  9. فرهنگی، علی‌اکبر (1388). ارتباطات انسانی، تهران، رسا.

10. کنعانی کاشانی، علی (1395). «ارائة الگوی مناسب در بررسی روابط بین عاقلانه به پول، ماکیاولیسم، و رفتار غیراخلاقی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات الکترونیک)»، دومین کنفرانس بین‌المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، ایران، تهران.

11. مقیمی، سید محمد و رحمان غفاری (1395). «اخلاق در دولت: آگزیوماتیزه کردن اخلاق در سازمان‏های دولتی»، پژوهش‏های مدیریت عمومی، د 9، ش 33، صص 35 ـ 59.

12. هادوی‌نژاد، مصطفی و مریم امیرخانلو (1395). «پرده‏برداری از نفاق در سازمان با به‏کارگیری پدیدارنگاری: فهمی از دریافت‏های متکثر»، مدیریت فرهنگ سازمانی، د 14، ش 1، صص 249 ـ 278.

13. هادوی‌نژاد، مصطفی و الهه بهارلویی (1394). «رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان: پیشایندها و پیامدهای سازمانی»، مدیریت دولتی، د 7، ش 2، صص 393 ـ 412.

14. هادوی‌نژاد، مصطفی؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ احمدعلی خائف‌الهی (1389). «کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد»، اندیشة مدیریت راهبردی، س 4، ش 1، صص 81 ـ 130.

15. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ­­­ــ (1392). «رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی سازمان»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، ش 13، صص 15 ـ 40.

16. Becker, J. A. H. & O'Hair, H. D. (2007). Machiavellians' Motives in Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Communication Research, Vol. 35. No. 3. pp. 246-267.

17. Buchanan, D. A. (2008). You Stab my Back,I'll Stab yours: Management Experience and Perceptions of Organization Political Behavior. British Journal of Management, Vol. 19. No. 1. pp. 49-64.

18. Bolino, mark c., Klotz, Anthony c., & Daniels, denise (2013). The impact of impression management over time. Journal of Managerial Psychology, Vol.29. No. 3. pp. 266-284.

19. Campbell, W. K., Hoffman, B. J., Campbell, S. M., & Marchisio, G. (2011). Narcissism in Organizational Contexts. Human Resource Management Review, 21(4), pp. 268–284.

20. Cindy, L. (2011). The Influence of Machiavellian Leadership on Employee’s Work Behavior, pp. 1-41.

21. Egan, V., Hughes, N., & Palmer, E. J. (2015). Moral disengagement, the dark triad and unethical consumer attitudes. Personality and Individual Differences, 76, p. 128.

22. Greenbaum, R. L., Hill, A., Mawritz, M. B., & Quade, M. J. (2014). Employee Machiavellianism to Unethical Behavior The Role of Abusive Supervision as a Trait Activator. Journal of Management, Vol. 2. No (6). pp. 34-48.

23. Gregory, C., Petty, B., & Hill, P. (2012). Work Ethic Characteristics: Perceived work ethics of supervisors and workers. Journal of Industrial Teacher Education, Vol. 42, No. 2, pp. 1210-1228.

24. Gwal, Rajeshwari (2015). Tactics of Impression Management: Relative Success on Workplace Relationship. The International Journal of Indian Psychology, Vol 2, Issue 2, pp. 37-44.

25. Jones, E. E. & Pittman, T. S. (1982). Toward a general theory of strategic self presentation.

26. Jones, D. & Paulhus, D. L. (2009). Machiavellianism. In M. R. Leary, & R. H. Hoyle (Eds.). Individual Differences in Social Behavior, pp. 93–108. New York: Guilford.

27. Judge, T. A., Piccolo, R. F. & Kosalka, T. (2009). The Bright and Dark Sides of Leader Traits: A Review and Theoretical Extension of the Leader Trait Paradigm. The Leadership Quarterly, pp. 855–875.

28. Naso, R. C. (2007). Beneath the Mask: Hypocrisy and the Pathology of Shame. Psychoanalytic Psychology, Vol. 24. No. 1., pp. 113-125.

29. O'Boyle Jr, E. H., Forsyth, D. R., Banks, G. C., & McDaniel, M. A. (2012). A Meta-Analysis of the Dark Triad and Work Behavior: A Social Exchange Perspective. Journal of Applied Psychology, 97(3), pp. 557–579.

30. Sardžoska, E. G. & Tang, T. L. P. (2012). Work-related behavioral intentions in Macedonia: Coping strategies, work environment, love of money, job satisfaction, and demographic variables. Journal of Business Ethics, 108(3), pp. 373-391.

31. Steizel, Sebastian & Gilabert, Eva. (2013). Upward influence tactics through technology-mediated communication tools. Computer in Human Behavior, pp. 462-472.

32. Yazdi, A. M. & Mustamil, N. M. (2014). Do Narcissists and High Machs More Empowered? Assessing the Relationship between Machiavellianism and Narcissism, and Psychological Empowerment. International Journal of Business and Management, 9(7), pp. 78-91.

33. Zin, S. M., Ahmad, N., Ngah, N. E., Ismail, R., Abdullah, I. H. T., & Ibrahim, N. (2011). Effects of Machiavellianism on ingratiation in organizational settings. Canadian Social Science, 7(2), pp. 183-190.