پیدایی فلسفة کنفسیوسی در کسب‌وکارهای ایرانی؛ پیامدها و قضاوت‌های فرهنگی

نوع مقاله : روش شناسی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه رعایت مسائل اخلاقی و اجتماعی در کسب‏وکارها بخشی از ارزش افزودة قابل ارائه به مشتریان به شمار می‏آید. در این زمینه رویکردی نوین در کسب‏وکار شرقی، تحت عنوان اصول کنفسیوسی، مطرح شده و مبتنی بر صفات و روح انسانی توسعه یافته است. هدف این پژوهش بررسی اثر این اصول بر خلق ارزش‏های چندبعدی و بازار پایدار برای ذی‌نفعان و ارزیابی پیامدها و قضاوت‏های ناشی از آن است. برای این منظور مؤسسة خیریة محک به عنوان جامعة آماری مطالعه شد. از نظر روش‌شناسی، این مطالعه از نوع کاربردی و مبتنی ‌بر روش‌های توصیفی ـ پیمایشی است. داده‌ها از طریق پرسشنامه‏ جمع‌آوری شد. اعتبار محتوای عوامل با نظر خبرگان و اعتبار سازة آزمون با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا، مبتنی بر روش‏های تحلیل عاملی، تأیید شد. پایایی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. یافته‏های پژوهش، علاوه بر مشخص کردن میزان تحقق متغیرهای مورد مطالعه، نشان داد که اصول کنفسیوسی مطرح‏شده پیش‏بین‏های مناسبی از ارزش ویژة مشتری، بازاریابی پایدار، و قضاوت‏های اخلاقی و اجتماعی‌اند؛ به گونه‏ای که بر اساس الگوی برازش‏یافته می‌توان اذعان کرد قضاوت‏های اخلاقی و اجتماعی به طور قابل توجهی تحت تأثیر متغیرهای مستقل پیشنهادشده در این پژوهش‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. فروزندة دهکردی، لطف‌الله و آمنه کیارزم (1394). «شناسایی و سطح‏بندی عوامل مؤثر بر نهادینه‏سازی اخلاق در سازمان‏های دولتی با استفاده از مدل ISM»، پژوهش‏های مدیریت منابع سازمانی، د 5، ش 3، صص 126 ـ 152.
  1. Agag, G., El-masry, A., Alharbi, N. S., & Almamy, A. A. (2015). Development and validation of an instrument to measure online retailing ethics Consumers’ perspective. Internet Research, 26 (5), pp. 1158–1180.
  2. Belz, F. M. (2006). Marketing in the 21th century. Business Strategy  and the Environment, 15(3), pp. 139-144.
  3. Cheben, J., Lančarič, D., Savov, R., & Tluchor, J. (2015). Towards sustainable marketing: Strategy in Slovak companies. Amfiteatru Economic, 17(40), pp. 855-871.
  4. Fan, R. (2007). Corrupt Practices in Chinese Medical Care: The Root in Public Policies and a Call for Confucian-Market Approach. Kennedy Institute of Ethics Journal, 17 (2), pp. 111–131.
  5. Hill, R. P. & Watkins, A. (2007). A simulation of moral behavior within marketing exchange relationships. Journal of the Academy of Marketing Science, 35 (3), pp. 417-429.
  6. Hsu, K. T. (2012). The advertising effects of corporate social responsibility on corporate reputation and brand equity: Evidence from the life insurance industry in Taiwan. Journal of Business Ethics, 109 (2), pp. 189–201.
  7. Jin, B. & Kang, J. H. (2011). Purchase intention of Chinese consumers toward a US apparel brand: a test of a composite behavior intention model. Journal of Consumer Marketing, 28 (3), pp. 187-199.
  8. Kim, A. J. & Ko, E. (2010). Impacts of luxury fashion brand's social media marketing on customer relationship and purchase intention. Journal of Global Fashion Marketing, 1(3), pp. 164–171.

10. Kim, J., Taylor, C. R., Kim, K. H., & Lee, K. H. (2015). Measures of perceived sustainability. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 25(2), pp. 182–193.

11. Kwong, K. K., Tang, F., Tian, V., & Fung, A. L. K. (2015). Can customer loyalty be explained by virtue ethics? The Chinese way. Asian Journal of Business Ethics, 4 (1), pp. 101–115.

12. Lai, K. L. (2008). Learning from the Confucians: Learning from the past. Journal of Chinese Philosophy, 35(1), pp. 97–119.

13. Lemon, K. N., Rust, R. T., & Zeithaml, V. A. (2001).What drives customer equity?. Marketing Management, 10 (1), pp. 20–25.

14. Leonidou, L. C., Kvasova, O., Leonidou, C. N., & Chari, S. (2013). Business unethicality as an impediment to consumer trust: the moderating role of demographic and cultural characteristics. Journal of Business Ethics, 112 (4), pp. 397-415.

15. Liu, Z., Zeng, F., & Su, C. (2009). Does Relationship Quality Matter in Consumer Ethical Decision Making? Evidence from China. Journal of Business Ethics, 88 (Supplement 3), pp. 483-496.

16. Loviscky, G. E., Trevin˜o, L. K., & Jacobs, R. R. (2007). Assessing Managers Ethical Decision making: Objective Measure of Managerial Moral Judgment. Journal of Business Ethics, 73 (3), pp. 263–285.

17. Parkinson, C., Sinnott-Armstrong, W., Koralus: E., Mendelovici, A., McGeer, E., & Wheatley, T. (2011). Is Morality Unified? Evidence that Distinct Neural Systems Underlie Moral Judgments of Harm, Dishonesty, and Disgust. Journal of Cognitive Neuroscience, 23 (10), pp. 3162-3180.

18. Rakic, M. & Rakic, B. (2015). Sustainable Lifestyle Marketing of Individuals: the Base of Sustainability. Amfiteatru Economic, 17(40), pp. 891-908.

19. Schwepker, C. H. & Good. D. F. (2013). Improving salespeople’s trust in the organization, moral judgment and performance through transformational leadership. Journal of Business & Industrial Marketing, 28 (7), pp. 535- 546.

20. Rarick, C. A. (2007). “Confucius on management: Understanding Chinese cultural values and management practices,” Journal of International Management Studies, 2 (2), pp. 22-28.

21. Seretny, M. & Seretny, A. (2012). Sustainable Marketing- A new era in the responsible marketing development. Foundations of Management, 4 (2), pp. 63-76.

22. Silveira, C. S., De Oliveira, M. O. R., & Luce, F. B. (2012). Customer equity and market value: Two methods, same results?. Journal of Business Research, 65 (12), pp. 1752- 1758.

23. Sun, Y., C. Garrett, T., & Kim, K. H. (2016). Do Confucian principles enhance sustainable marketing and customer equity?. Journal of Business Research, 69 (9), pp. 3772–3779.

24. Vitell, S., Paolillo, J., & Thomas, J. (2003). The Perceived Role of Ethics and Social Responsibility: A Study of Marketing Professionals. Business Ethics Quarterly, 13 (1), pp. 63-86.

25. Vogel, V., Evanschitzky, H., & Ramaseshan, B. (2008). Customer Equity Drivers and Future Sales. Journal of Marketing, 72 (6), pp. 98–108.

26. Watkins, A. & Hill, R. P. (2005). The Impact of Personal and Organizational Moral Philosophies on Marketing Exchange Relationships: A Simulation Using the Prisoner’s Dilemma Game. Journal of Business Ethics, 62 (3), pp. 253–265.

27. Wong, L. (2005). Chinese Management as Discourse: Chinese as a Technology of Self and Control?. Asian Business & Management, 4(4), pp. 431-453.

28. Woods: R., Lamond, D. A. (2011). What Would Confucius Do? – Confucian Ethics and Self-Regulation in Management. Journal of Business Ethics, 102, pp. 669-683.

29. Zhang, S., Van Doorn, J., & Leeflang: S. H. (2014). Does the importance of value, brand and relationship equity for customer loyalty differ between Eastern and Western cultures?. International Business Review, 23 (1), pp. 284-292.

30. Zhao, L. & Roper, J. (2011). A Confucian approach to well-being and social capital development. Journal of Management Development, 30 (7-8), pp. 740-752.

31. Zucchella, A. & Urban, S. (2014). Futures of the sustainable firm: An evolutionary perspective. Futures, 63, pp. 86-100.