دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 511-686