تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 استاد، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 دکتری مدیریت، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی با نقش میانجی بدبینی سازمانی انجام پذیرفت. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی‌ـ پیمایشی است. در این پژوهش برای سنجش متغیرها از پرسشنامة استاندارد بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن به ترتیب با استفاده از روش روایی صوری و آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعة آماری شامل سازمان‏های دولتی شهرستان خرم‏آباد بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با کمک فرمول کوکران 384 نفر از کارکنان این سازمان‌ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای Amos و SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد در سطح اطمینان 95/0 فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی و بدبینی سازمانی تأثیر معنادار دارد. تحلیل مسیر غیرمستقیم گویای نقش میانجی بدبینی سازمانی در تأثیر فرهنگ بوروکراتیک بر تنبلی سازمانی است. ازین‌رو به عنوان یک نتیجة کلی می‌توان گفت زمانی که آزادی عمل، گسترة اختیارات، استقلال، و خلاقیت توسط فرهنگ بوروکراتیک از کارکنان سازمان سلب شود، کارکنان به قوانین و مقررات سازمانی بدبین و به تنبلی سازمانی مبتلا می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشنا، مصطفی؛ ناصر عسگری؛ علی‌رضا مرادی صالح؛ داوود غفوری (1392). «نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش»، مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، صص 1 ـ 22.
سپهوند، رضا و زهره محمدیاری (1394). «شناسایی ذهنیت افراد نسبت به تنبلی سازمانی با استفاده از روش کیو»، مطالعات رفتار سازمانی، 3(14)، صص 1 ـ30.
غفاری، رحمان و یحیی رستم‌نیا (1396). «اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکردهای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک»، مدیریت دولتی، 9(2)، صص 307 ـ 332.
فرهی بوزنجانی، برزو؛ محمدابراهیم سنجقی؛ محمد بازرگانی؛ محمدرضا سلطانی (1392). «طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش، و مدیریت فرهنگ سازمانی»، راهبرد فرهنگ، 6(21)، صص 57 ـ 77.
References
Abesi, S. & Samani, A. (2017). Identifying Factors affecting the Phenomenon of Organizational loafing; Using Structural Equation Modeling & Delphi Techniques, International Journal of Business and Development Studies, 9(1), pp. 113-130.
Abraham, R. (2000). “Organizational Cynicism: Bases and Consequences”. Genetic, Social, and General Psychology Monographs. 126(3), pp. 269-292.
Ashna, M.,  Asgari, N.,  MoradiSaleh, A. R.,  Ghaffouri, D. (2013). The Role of organizational culture in facilitating knowledge management Practices, Information Technology Management, 5(4)1-22. (In Persian).
Belias, D. & Koustelios, A. (2014). Organizational Culture and Job Satisfaction: A Review, International Review of Management and Marketing, 4(2), pp. 132-149.
FarzehBozanjani, B.,  Sanjaghi, M.E., Bazargani, M., Soltani, M.R. (2013). Designing and explaining models of cognition, measurement, and management of organizational culture, Culture Strategy, 6(21)57-77. (In Persian)
Forsyth, D. R. (2014). Groupdynamics (5th ed.). Pacific Grove, CA: Brooks/Cole, http://books.google.com.
George, J. M. (2014). Extrinsic and intrinsic origins of perceived social loafing in organizations. Academy of Management Journal, 35, pp. 191-202.
Ghaffari, R.,  Rostamnia, Y. (2017). Organizational Inertia and social laziness; Functions of bureaucratic organizational culture, governmental management, 9(2) 307-332. (In Persian).
Kardal, H. & saydin, M. (2013). The Relationship between Social Loafing and Organizational Citizenship among School Managers, International Conference on the Reform of Curriculum and Teaching and Teacher Development, pp. 22-24.
Kidwell, Jr, R. E. & Robie, C. (2003). Withholding effort in organizations: Toward  development and validation of a measure. Journal of Business and Psychology 17: pp. 537-561.
Mansoor, M. & Tayib, M. (2010). An empirical examination of organizational culture, job stress, job satisfaction within the indirect tax administration in Malaysia. International journal of Businessand Social Sciences, 1(1), pp. 81-95.
Mete, Y. A. (2013). Relationship between organizational cynicism and ethical leadership behavior: Astudy at higher education. Procedia- Social and behavioral sciences, 89: pp. 476-483.
Nafi, W.A. (2013). The effect of organizational cynicism on job attituders an empirical study on teaching hospitals in Egypt. International bisiness research. 6(7), 52-69.
Nwambuzu, E., Christine, N., & Success, A. (2017). Employee Participation and Organizational Survival In Selected  manufacturing firms Port Harcourt, Nigeria, International Journal of Advanced Academic Research, 3(3), pp. 1-10.
Parlar, H. & Cansoy, R. (2017). The Effect of Bureaucratic School Structure on Teacher Leadership Culture: A Mixed Study, Educational Sciences: Theory & Practice, 17(6), pp. 2175-2201.
Qasemi, V. (2013). Structural Equation Modeling in Social Research Using Amos Graphics, Tehran: Sociologists publication.  (In Persian)
Rehan, M., Zafar Iqbal, M., Fatima, A., & Nawab, S. (2017). Organizational Cynicism and its Relationship with Employee’s Performance in Teaching Hospitals of Pakistan, International Journal of Economics & Management Sciences, 6(3), pp. 1-6.
Saade, R., Nijher, H., & Sharma, M. (2017). Why ERP Implementations Fall a Grounded Research Study, Proceedings of the Informing Science and Information Technology Education Conference, 5(31), pp. 191-200.
Sepahvand, R., Mohammadyari, Z. (2015). Identifying People's Subjects to Organizational Laziness Using Q-Method, Organizational Behavior Studies, 3(14) 1-30. (In Persian)
Simms, A. & Nichols, T. (2014). Social Loafing: A Review of the Literature, Journal of Management Policy and Practice, 15(1), pp. 58-67.
Turkemen, F. & Aykac, E. (2017). The Association Between Organizational Cynicism and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study,  European Research Studies Journal, 2(4), pp. 743-753.
Wang, CH. & Xie, G. (2017). Lazy Workers Benefit Group Performance in Circle Formation Tasks, International Federation of Automatic Control, 1(50), pp. 10383- 10388.
Yukesel, H. & Sahin, S. (2017). The Relationship between organizational  cynicism and Organizational commitment, European Journal of Education Studies, 3(8), pp. 289- 311.