دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 173-336 
8. فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده