نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطۀ خودآگاهی و عملکرد شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطة خودآگاهی و عملکرد شغلی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی و روش تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعة پژوهش کارکنان مدارس دولتی ناحیة 1 شهرری به تعداد 2200 نفر بود که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با اختصاص متناسب 150 پرسشنامة معتبر جمع‌آوری شد. از پرسشنامه‌های خودآگاهی مقیمی (1390) با پایایی 85/0=α، خودتوسعه‌ای ابیلی و مزاری (1393) با پایایی 87/0=α، و عملکرد شغلی بیرن و همکارانش (2005) و کونوی (1999) با پایایی 87/0=α استفاده شد. بررسی مدل پژوهش نشان از برازش مناسب آن با داده‌ها داشت. بر این اساس، خودآگاهی بر خودتوسعه‌ای (76/0=γ) و خودتوسعه‌ای بر عملکرد شغلی (57/0=β) تأثیرگذار است. همچنین خودآگاهی با میانجی‌گری خودتوسعه‌ای بر عملکرد شغلی (38/0=γ) تأثیرگذار است. نهایتاً، خودآگاهی به‌ طور مستقیم بر عملکرد شغلی (49/0=γ) تأثیرگذار است. به طور خلاصه، می‌توان گفت خودآگاهی با تأثیر بر خودتوسعه‌ای عملکرد شغلی بهتری را به ارمغان خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابیلی، خدایار؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه باده‌بان (1393). «تبیین نقش خودبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان (مطالعة موردی: مدیران مدارس شهرری)»، آموزش و ارزشیابی، 7(26): صص 103 ـ 124.
ابیلی، خدایار و ابراهیم مزاری (1393). توسعة منابع انسانی (جلد اول: با تأکید بر مفاهیم خودتوسعه‌ای، خودرهبری، و خودمدیریتی)، تهران، امید.
پورکریمی، جواد و ابراهیم مزاری (1396). «نقش واسطه‌ای خودتوسعه‌ای در رابطة رهبری تحول‌آفرین و چابکی سرمایة انسانی»، مطالعات رفتار سازمانی، 6(2)، صص 103 ـ 126.
پورکریمی، جواد؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سمانه فرزانه (1395). «رابطة صفات برتر خودتوسعه‌ای، دانش، و اطلاعات بنیادی مدیران و عملکرد آنان (مطالعة موردی: مدیران مدارس شهرری)»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7(1)، صص 63 ـ 86.
دهنوی، یدالله؛پرویز شریفی درآمدی؛ حسین سماواتیان (1388). «مقایسة هوش هیجانی و شناختی مدیران مقاطع سه‌گانة آموزش‌وپرورش و رابطة آن با عملکرد شغلی آن‌ها در منطقة لنجان اصفهان»، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 40، صص 51 ـ 62.
عباسی، زهرا (1396). «تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری ساوه)»، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 3(1)، صص 103 ـ 111.
عرب‌فیض‌آبادی، شریفه؛ صمد کریم‌زاده؛ حسن شهرکی‌پور؛ ناصر ناستی‌زایی (1393). «پیش‌بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، 10(1)، صص 63 ـ 78.
گودرزی، محمدعلی و ابراهیم مزاری (1397). «تبیین یادگیری سازمانی از طریق رفتارهای خودتوسعه‌ای مدیران»، آموزش در علوم انسانی، در نوبت چاپ.
میرکمالی، سید محمد و ابراهیم مزاری (1396). «نقش خودتوسعه‌ای بر آمادگی برای تغییر کارکنان مراکز آموزش عالی با میانجی‌گری به‌سازی سازمانی»، مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 10(2)، صص 33 ـ 60.
یکتایی، محمدرضا؛ مهدی علی‌پور؛علی خسروی؛ حانیه بذرافشان (1394). «بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: ادارة آموزش‌وپرورش منطقة 6 تهران)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 13(4)، صص 1367 ـ 1287.
References
Abbasi, Z. (2017). The Impact of Organizational Silence on Employee Job Performance (Case Study: Saveh Municipality Staff). Management and Entrepreneurship Studies, 3 (1), 103-111. (Persian).
Abili, K., Pourkarimi, J., Mazari, E., Khabare, K., Badehban, S. (2014). Explanation the role of self-development of principle schools on improvement their performance (Case: principle schools of Ray-City). Education and Evaluation Quarterly, 7(26): 103-124. (Persian).
Abili, Kh., Mazari, E. (2014). Human Resource Development (Volume I: Emphasis on self-development, self-leadership and self-management concepts).Tehran: Omid Publication.(Persian).
Annis, F. C. (2016). Clarifying the definition, techniques, and integration of self-development to enhance army officer leader development. Dissertation, Northcentral University.
Arabfaizabadi, S., Karimzadeh, S., Shahrakipoor, H., Nastizaei, N. (2015). Predicting Teachers' Job Performance Based on Walton's Quality of Work Life Model. Journal of Modern Thought in Education, 10(1), 63-78. (Persian).
Borman, W. C. & Motowidlo, S. J. (1993). Expanding the Criterion Domain to Include Elements ofContextual Performance. in N. Schmitt and W. Borman (eds), Personnel Selection in Organizations. New York: Jossey-Bass, pp. 71-98.
Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), pp. 822-848.
Campbell, J. P. (1990). Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed., Vol. 1, pp. 687–732). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Davis, M. H. & Franzoi, S. L. (1999). Self-Awareness and Self-Consciousness. in V J Derlega, B A Winstead and W H Jones (Eds.), Personality: Contemporary Theory and Research, pp. 307-338, Nelson-Hall, Inc., Chicago.
Dehnavi, Y.S., Sharifi Daramady, P., Samavatyan, H. (2009). Comparison of Cognitive and Emotional Intelligence of Managers of Triple Periods of Education and its Relation with Their Occupational Performance. Knowledge and research in Applied Psychology, 40, 51-63. (Persian).
Duval, T. S. & Wicklund, R. A. (1972). A Theory of Objective Self-Awareness, Academic Press, New York.
Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Counselling and Clinical Psychology, 43(4), pp. 522-527.
Godarzi, M.A., Mazari.E. (2018). Explaining the organizational learning through self-development behaviors of managers. Journal of Education in the Humanities, In press. (Persian).
Mansouri, S. & Tajrobehkar, M. (2015). Studying the Role of Self-awareness and Self-esteem in Predicting Job Satisfaction and Job Performance of Teachers of Elementary Schools in the City of Kerman. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(10), pp. 142-148.
Masa’deh, R. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education. Journal of Enterprise Information Management, 30(2): pp. 244-263.
Ministry of Health (2016). Self-management Support for People with Long-term Conditions (2nd edn). Wellington: Ministry of Health.
Mirkamali, S. M., Mazari, E. (2017). The Role The role of self-development on the readiness to change of higher education institutions staff, with mediation of organizational development. Management and planning in educational systems, In press. (Persian).
Motowidlo, J. S. & Kell, H. J. (2012). Handbook of psychology. Wiley Publishing.
Motowidlo, S. J., Borman, W. C., & Schmit, M. J. (1997). A theory of individual differences in task and contextual performance. Human Performance, 10, pp. 71–83.
Okpara, A. & Edwin, A. M. (2015). Self-awareness and organizational performance in the Nigerian banking sector. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences, 3(1): pp. 53-70.
Pauen, S., Hochmuth, A., & Schulz, A. B. S. (2014). IMMA 1-6: IMpuls-MAnagement vom Kleinkind- bis zum Vorschulalter-Ein Elternfragebogen zur Beziehungsgestaltung im Umgang mit Erwartungen. Zielen und Gefühlen. Kindergartenpنdagogik - Onlin
Pourkarimi, J., Mazari, E. (2017). The mediating role of self-development on the relationship between transformational leadership and human capital agility. Organizational Behavior Studies Quarterly. 6(2):101-125. (Persian).
Pourkarimi, J., Mazari, E., Khabare, K. & Farzaneh, S. (2016). The study on the relationship between self-development meta-qualities, Knowledge and basic information and performance of manager (Case: principle schools of Ray-City). Quarterly Journal of New Approach in Educational Administration, 7(25): 63-86. (Persian).
Silvia, P. J. & Duval, T. S. (2001). Objective self-awareness theory: Recent progress and enduring problems. Personality and Social Psychology Review, 5(3), pp. 230-241.
Silvia, P. J. & Duval, T. S. (2001). Objective Self-Awareness Theory: Recent Progress and Enduring Problems. Personality and Social Psychology Review, 5(3), pp. 230-241.
Sonnentag, S., Volmer, J., & Spychala, A. (2010). Sage handbook of organizational behavior. Konstanzer Online-Publikations-System.
Sutton, A. (2016). Measuring the Effects of Self-Awareness: Construction of the Self-Awareness Outcomes Questionnaire. Europe's Journal of Psychology, 12(4), pp. 645-658.
Tewari, R. & Sharma, E. (2016). An Investigation into the Expectations of the Recruiters and the Preparedness of the Management Graduates for Effective On-Job Performance. The IUP Journal of Soft Skills, 4(1), pp. 14-23.
Trapnell, P. D. & Campbell, J. D. (1999). Private self-consciousness and the Five Factor Model of Personality: Distinguishing rumination from reflection. Journal of Personality and Social Psychology, 76(2), pp. 284-304
Trudeau, K. J. & Reich, R. (1995). Correlates of psychological mindedness. Personality and Individual Differences, 19(5), pp. 699-704.
Yektaee, M.R., Alipur, M., Khosravi, A., Bazrafshan, H. (2016). Effect of Spiritual Intelligence on Individual Performance (Case: Department of Education and Training of the Region 6). Organizational Culture Management, 13 (4), 1267-1287. (Persian).
Yu, s. & Ko. Y. (2016). Communication competency as a mediator in the self-leadership tojob performance relationship. Colegn, In press.
Zhoc, K. C. H. & Chen, G. (2016). Reliability and validity evidence for the Self-Directed Learning Scale (SDLS). Learning and Individual Differences, 49: pp. 245–250.