شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل‌گیری اعتماد و هویت سازمانی

نوع مقاله : روش شناسی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شهروندی شرکتی به معنای توانایی شرکت برای مدیریت روابطش با جامعه است؛ به گونه‏ای که نتیجة آن به حداقل رساندن آثار منفی و به حداکثر رساندن بهره‏وری آن باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی شهروندی شرکتی و تأثیر آن بر هویت و اعتماد سازمانی بود. این پژوهش، که از نوع کاربردی و دارای صبغة کمی است، با هدف بیان همبستگی به صورت میدانی انجام شد. جامعة آماری پژوهش کارکنان دانشگاه مازندران بودند که از طریق نمونه‏گیری تصادفی ساده تعداد ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق پرسشنامة استاندارد جمع‏آوری شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد و از تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و مرتبة دوم جهت بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل‏سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‏افزار LISREL8.8 استفاده شد. نتایج نشان دادند شهروندی شرکتی بر هویت سازمانی و اعتماد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین، اعتماد سازمانی بر هویت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. ابراهیمی، سید عباس؛ فاتح اصغرمحمدی؛ ابراهیم حاجی‌پور (۱۳۹۱). «بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس»، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ۴۷، صص 145 ـ 162.
  2. اسماعیل‌پور، رضا؛ محمد دوستار؛ شیما سلطانی (۱۳۹۳). «نقش مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها در تصمیم خرید مصرف‏کنندگان بازار در حال اشباع شرکت‏های مواد غذایی»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ۴، صص 678 ـ 708.
  3. بابلان، عادل‌زاهد و غفار کریمیان‏پور (۱۳۹۵). «ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، ۸۰، صص 85 ـ 99.
  4. جاوید، محمدجواد؛ محمد صادقی؛ مصطفی شفیع‏زاده خولنجانی (1391). «نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی»، دیدگاه‏های حقوق قضایی، ش 59، صص 83 ـ 116.
  5. جزنی، نسرین و شاروخ سلطانی (1395). «بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی»، مدیریت توسعه و تحول. 25، صص 27 ـ 36.
  6. حجازی، رضوان و مینا ابوحمزه (۱۳۹۳). «به سوی شهروندی شرکتی»، پژوهش حسابداری، ۱۳، صص 1 ـ 20.
  7. رحمان‏سرشت حسین؛ محمود رفیعی؛ مرتضی کوشا (1388). «مسئولیت اجتماعی؛ اخلاقیات فراسازمانی»، تدبیر، ش 204، صص 22 ـ 26.
  8. سلطانی، مرتضی؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ سهیل نجات (1395). «تأثیر شهروندی شرکتی بر وفاداری مشتریان و تبلیغات توصیه‌ای»، چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، ش 15(1)، صص 179 ـ 196.
  9. سیدی‏فر، عبدالرسول؛ میرحسن سید عامری؛ فریبرز فتحی (1396). «ارتباط بین اعتماد سازمانی و سازگاری شغلی کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان استان گلستان»، پژوهش‏های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 9(4)، صص 79 ـ 94.

10. شمس، شهاب‏الدین و امیرتیمور اسفندیاری مقدم (1394). «ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 77، صص 171 ـ 185.

11. علی‌زاده‏ثانی، محسن و سهیل نجات (1395). «بررسی تأثیر جذابیت برند کارفرما بر تمایل استخدام نخبگان (مطالعۀ موردی: شرکت‌های زیرمجموعۀ وزارت نفت)»، مدیریت بازرگانی، 8 (1)، صص 205 ـ 228.

12. قاسم‌زاده، ابوالفضل؛ شیوا ملکی؛ حمدالله حبیبی (۱۳۹۳). «نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی»، مدیریت سازمان‏های دولتی، ۲، صص 89 ـ 105.

13. قلی‏پور، آرین (1386). جامعه‏شناسی سازمان‌ها، چ 7، تهران، سمت.

14. محمدزاده، زهرا؛ حسین رحمان‏سرشت؛ سید علی کوشازاده (۱۳۹۲). «اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ۳، صص 1 ـ 20.

15. نوروزی، حسین و سهیل نجات (1395). مدل‏سازی معادلات ساختاری به زبان ساده با نرم‏افزارهای LISREL و WarpPLS، تهران، فوژان.

16. Abratt, R. & Kleyn, N. (2012). Corporate identity, corporate branding and corporate reputations: Reconciliation and integration. European Journal of Marketing, 46(7/8), pp. 1048-1063.

17. Camilier, M. (2017). Corporate citizenship and social responsibility policies in the United States of America, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8(1), pp. 77–93.

18. Carrigan, M., Moraes, C., & McEachern, M. G. (2013). From conspicuous to considered fashion: A harm chain approach to the responsibilities of luxury fashion businesses. Journal of Marketing Management, 29(11/12), pp. 1277–1307.

19. Chen, W., Wu, Y., Yue, Y., Liu, J., Zhang, W., Yang, X., & Han, L. (2015). Efficient and stable large-area perovskite solar cells with inorganic charge extraction layers. Science, 29(1), pp. 944-948.

20. Christopher, J. (2010). Corporate governance –A multi-theoretical approach to recognizing the wider influencing forces impacting on organizations. Critical Perspectives on Accounting, 21: 683–695.

21. Costa, R. & Menichini, T. (2013). A multidimensional approach for CSR assessment: The importance of the stakeholder perception. Expert Systems with Applications, 40: 150–161.

22. Deconinck, J. (2010). The Effect of Organizational Justice. Perceived Organizational Support, and Perceived Supervisor Support on Marketing Employees’ Level of Trust. Journal of Business Research. 63, pp. 1349-1355.

23. Dawkins, C. E., Jamali, D., Karam, C., & Zhao, J. (2016). Corporate social responsibility and job choice intentions: A cross-cultural analysis. Business & Society, 55(6), pp. 854-888.

24. Fifka, M. S. (2013). Corporate citizenship in Germany and the United States–differing perceptions and practices in transatlantic comparison. Business Ethics: A European Review, 22(4), pp. 341-356.

25. Hui, T. S., Joe, S. W., Lin, C. P., Chiu, C. K., & Shen, K. T. (2014). Exploring corporate citizenship and purchase intention: mediating effects of brand trust and corporate identification. Business ethics: A European review, 24(4), pp. 361-377.

26. Lin, C. (2010). Modeling Corporate Citizenship, Organizational Trust, and Work Engagement Based on Attachment Theory, Journal of Business Ethics, 94. pp. 517-531.

27. McEachern, M. G. (2015). Corporate citizenship and its impact upon consumer moralization, decision-making and choice. Journal of Marketing Management, 31(3/4), pp. 430-452.

28. Molina, D., Major, J., Rondon, M., Riha, S. J., & Lehmann, J. (2010). Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. Plant and soil, 333(1/2), pp. 117-128.

29. Rego, A., Leal, S., Cunha, M. P., Faria, J., & Pinho, C. (2010). How the perceptions of five dimensions of corporate citizenship and their inter-inconsistencies predict affective commitment? Journal of Business Ethics, 94(1), pp. 107-127.

30. Rubin, A. & Barnea, A. (2010). Corporate social responsibility as a conflict between shareholders. Journal of business ethics, 97(1), pp. 71-86.

31. Tan, Catin (2014). Organization justice as a predictor of organizational silence. Educational Research and reviews, 9, pp. 1190-1220.

32. Wang, Y., Tsai, Y., & Lin, C. (2013). Modeling the relationship between perceived corporate citizenship and organizational commitment considering organizational trust as a moderator. Business Ethics: A European Review,22(2): pp. 218-233.

33. Wang, C-J. (2014). Do ethical and sustainable practices matter? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(6), pp. 930–947.