اثر فاصله از قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت،علوم اقتصادی و اداری،دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 دانشیار

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان.

چکیده

یکی از مهم‌ترین پارامترهای نظام اداری هرکشوری افشای فساد و سوء رفتارهای صورت گرفته در محیط کاری است. با اینکه عواملی همچون رهبری اقتدارگرا و حاکمیت فرهنگ سکوت، کارکنان را به عدم افشای فساد ترغیب می‌کند، با این حال شجاعت اخلاقی آنان بر قصد برملا ساختن انحرافات بسیار تأثیرگذار است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی است. این تحقیق از لحاظ هدف کابردی، از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی – همبستگی و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شاغل در گمرک بندر شهید رجایی به تعداد 420 نفر است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی ساختاری و نرم‌افزار AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد کارکنانی که باور بیشتری به قدرت مدیران داشته باشند و آنان را در انجام امور مبسوط‌الیه می‌دانند، سکوت هوشمندانه را در پیش گرفته و از صحبت کردن در مورد انحرافات پرهیز می-کنند. همچنین کارکنانی که شجاعت اخلاقی بالاتری دارند، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و احتمال آسیب دیدن، خود را به افشای فساد ملزم می‌دانند. سرانجام اینکه در تجزیه و تحلیل داده‌ها، نقش میانجی متغیر شجاعت اخلاقی در تأثیر فاصله قدرت بر قصد افشاگری را مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات