دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-200 
شناسایی الگوی فرهنگ جهادی در نظام اداری ایران

صفحه 97-122

10.22059/jomc.2020.300429.1008015

محسن جاجرمی زاده؛ حبیب اله رعنایی کردشولی؛ مسلم باقری؛ احمد الهیاری؛ علی اصغر مباشری