طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت -پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 . استاد،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان

4 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پردیس فارابی

چکیده

درک نظریه های علم مدیریت به ویژه در حوزه مدیریت منابع انسانی بدون توجه به بسترهای فرهنگی که در شکل گیری آنها نقش داشته اند میسر نمی باشد. از آنجا که هر سازمان دارای واحدهای مختلفی می باشد، نمی توان برای تمام آنها یک فرهنگ خاص تعریف نمود، بنابراین می بایست هر واحد سازمانی با شرایط خاص خود ،در فرهنگ سازمانی متناسب تعریف شده تا اثربخشی آن افزایش یابد. بر همین اساس در این پژوهش نظام های ورود ،نگهداری و خروج منابع انسانی متناسب با فرهنگ سازمانی خاص با در نظر گرفتن سیاستها و قوانین موجود در نظام اداری کشور منطبق گردیده و داده های جمع آوری شده و نظرات خبرگان از طریق ابزار ترکیبی پرسشنامه و مصاحبه با استفاده از منطق فازی مورد تحلیل قرار گرفته و و پس از شناسایی بسترهای قانونی موجود ، موانع اجرایی آن احصاء و اصلاحات لازم نیز برای افزایش اثربخشی سازمانی در حیطه فرهنگ های مختلف سازمانی در حوزه استراتژیها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات