طراحی مدل مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان

2 استاد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد،ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ، واﺣﺪ ﻗﺰوﻳﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺰوﻳﻦ، اﻳﺮان

چکیده

درک نظریه‌های مدیریت به‌ویژه در حوزة مدیریت منابع انسانی بدون توجه به بسترهای فرهنگی که در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته‌اند میسر نیست. از آنجا که اثربخش کردن نظام مدیریت منابع انسانی از طریق ایجاد و توسعة فرهنگ سازمانی مطلوب (فرهنگی که نشئت‌گرفته از شرایط محیط و مأموریت‌های سازمان باشد) فراهم می‌شود، جهت رسیدن به کارکردهای اثربخش منابع انسانی نیاز به استراتژی‌هایی داریم که پلی بین فرهنگ سازمانی و کارکردهای منابع انسانی باشد. ازین‌رو، از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون و مدل استراتژی‌های منابع انسانی بامبرگر و مشولم، که هر دو به دنبال اثربخشی سازمانی هستند، استفاده می‌شود. بر همین اساس، در این پژوهش نظام‌های ورود و نگهداری و خروج منابع انسانی متناسب با فرهنگ سازمانی خاص با در نظر گرفتن سیاست‌ها و قوانین موجود در نظام اداری کشور منطبق شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده و نظر خبرگان از طریق دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه تحلیل شد و پس از شناسایی بسترهای قانونی موجود نسخة اجرایی مدیریت منابع انسانی اثربخش مبتنی بر فرهنگ سازمانی در بخش دولتی ایران تهیه و موانع اجرایی آن احصا شد. نیز، برای تقویت اثربخشی سازمانی در حیطة لایه‌های سه‌گانة فرهنگ‌های مختلف سازمانی، مدل دنیسون در حوزة استراتژی‌های متفاوت مدیریت منابع انسانی بررسی و چالش‌های آن در بخش دولتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آرمسترانگ، مایکل (1380). راهبردهای منابع انسانی، ترجمة خدایار ابیلی و حسن موفقی، تهران، فرا.
بامبرگر، پیتر؛ ایلن مشولم (1381). استراتژی منابع انسانی: تدوین، اجرا، و آثار. ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چ 2، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جوینت، پت؛ وارنر ملکم (1385). مدیریت در عرصة فرهنگ‌ها: مباحث و دیدگاه‌ها، ترجمة محمدتقی نوروزی، تهران.
خاکی، غلام‌رضا (1396). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، تهران، بازتاب.
دانایی‌فرد، حسن؛ فاطمه برزگر؛ هانیه احمدی (1393). «سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی». مدیریت سازمان‌های دولتی، س 3، ش 11، صص 91 ـ 106.
ﺷﺎﯾﻦ، ادﮔﺎر (1992). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﻫﺒﺮی، ﺗﺮﺟﻤة ﺑﺮزو ﻓﺮﻫﯽ ﺑﻮزﻧﺠـﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺲ‌اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮری ﻧﺠﻔﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻮان.
عطافر، علی (1375). فرهنگ سازمانی و نحوة ایجاد تحول در آن، اصفهان، سمینار فرهنگ کار.
هندی، چارلز (1380). خدایان مدیریت، ترجمة کهزاد آذرنوش، تهران، فردا.
References
Armstrong, Michael (1380). Human Resources Strategies, Translated by Khodayar Abili and Hassan Mofaghi, Tehran, Fara Publications. (in Persian)
Atafar, Ali (1375). Organizational culture and how to create change in it, Work Culture Seminar, Isfahan. (in Persian)
Bamberger, Peter & Ellen Musholm (2002). Human Resource Strategy: Execution of Execution and Works, Translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Aarabi, Second Edition, Tehran, Cultural Research Office. (in Persian)
Cankovic, V. S. (2013). “Contemporary challenges and human resource development”, International Journal of Innovations in Business, 2(2), pp. 109-143.
Danaeifard, Hassan, Fatemeh Barzegar, & Hanieh Ahmadi (1393). “Mechanisms for improving organizational capabilities in the public sector”, Quarterly Journal of Management of Government Organizations, Third Year, No. 11, pp. 91-106. (in Persian)
Daniel R. Denison, Stephanie Haaland, Paulo Goelzer (2003). “Corporate Culture and Organizational Effectiveness: Is There a Similar Pattern Around the World?”, in (ed.) Advances in Global Leadership (Advances in Global Leadership, Vol. 3), Emerald Group Publishing Limited, pp. 205–227.
Haines III v Y & st – onge S. (2012). “performance management effectiveness: practices or context?”, The I nternationzl journal of Huma Resource Management, 23(6), pp. 1158-1175.
Hindi, Charles (2001). Gods of Management, Translated by Kohzad Azarnoosh, Tehran, Farda Publishing. (in Persian)
Huub, J.M. Ruel, Tanya v. Bondarouk, Mandy van der velde (2006). The contribution of eHRM to HRM effectiveness, www.emeraklinsight.com.
Joint, Pat & Malcolm Warner (2006). Cultural Management: Discussions and Perspectives, Translated by Mohammad Taghi Norouzi, Tehran Publications. (in Persian)
Khaki, Gholamreza (1396). Research Method (with thesis approach), Tehran, Baztab Publications. (in Persian)
Korte, R. & Chermack, T. (2007). “Hanging organizational culture with scenario planning”, Journal of Futures.
Mac Duffie, j.p. (1995). “Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world of auto industry”, Industrial and labor relations Review, 48, pp. 197-221.
MacDuffie, j. p. (1995). “Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible production systems in the world of auto industry”, Industrial and labor relations Review, 48, pp. 197-221.
Martina, konigova, Urbancova, Hana, Fejfar, jiri (2012). “dentification of managerial competencies in knowledge–based Organizations”, Journal of competitiveness, Vol. 4., Iss: 1, pp. 129-142.
Riaz Hamdani, Maria, Sorin Valcea, & M. Ronald Buckley (2014). “The relentless pursuit of construct validity in the design of employment interviews, A Department of Management, College of Business Administration, The University of Akron, Akron, OH 44325-480, USASchool of Business, Washburn University, 1700 SW College Ave, Topeka, KS 66621-1117, USADivision of Management and Entrepreneurship, Michael F. Price College of Business, The University of Oklahoma, 307 W. Brooks—Room 305, Norman 73019-0450 USA.
Robbins, S. P. & Mary K. Coulter (2017). Management, 13rd edition, Prentice Hall.
Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge Publisher (2012). Essentials of Organizational Behavior, 11th edition, Author: Pearson Education Inc. ISBN: 13: 978-0-13-254530-3.
Ruel, H. J. M., Bondarouk, T., & Looise, J. C. (2004). E-HRM: innovation or irritation? An exploration of web-based human resource management in large companies. Utrecht: LEMMA.
Saba colakoglu, David p. Lepaka, & ying Honga (2006). “Measuring HRM effectiveness: considering multiple stakeholders in a global context, The state University of new jersey, school of management and labor relations, Department of human resource management, Piscataway, NJ08854, united states.
Shine, E. (1992). Management of organizational culture and leadership, Translation of Berzou Farahi Bozanjani and Shamseddin Nouri Najafi, Tehran, Young Symantec Publishing. (in Persian)
Tohidi hg mehdi jabari m (2012). “The aspects of empowerment of human resources procedia-social and behavioral sciences”, Vol. 31, pp. 829-833.
Yilmaz, Cengiz & Ergun, Ercan (2008). “Organizational culture and firm effectiveness: An examinationof relative effects of culture traits and the balance culture hypothesis in an emerging economy”, Journal of World Business, 43, pp. 290–306.