فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا/ دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار/دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده‌ها، کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان از سال 1390 تا تابستان سال 1398 بود که 53 مورد با استفاده از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش‌های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی تحقیق شامل پایایی شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهش‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها، پایایی کدگذاری از طریق توافق داوران درباره استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها و پایایی سطح معنی‌داری و اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین دو فراتحلیل‌گر به دست آمد. یافته‌ها نشان دادند که از بین پیشایندهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، به ترتیب متغیرهای رهبری خیرخواه (877/0)، مدیریت دانش (772/0)، سرمایه اجتماعی (616/0)، رهبری اصیل (609/0)، حافظه سازمانی (603/0) و رهبری معنوی (601/0) دارای بیشترین اندازه اثر هستند. همچنین از بین پیامدهای توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان، به ترتیب متغیرهای آوای کارکنان (853/0)، مزیت رقابتی (734/0)، عملکرد شغلی (724/0)، معنویت در کار (655/0)، خلاقیت کارکنان (630/0) و جو نوآورانه (626/0) دارای بیشترین اندازه اثر هستند.

کلیدواژه‌ها