تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشورایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 کارشناس‌ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی بر مبنای سیرة عاشورایی انجام شد. روش تحقیق اکتشافی بود که به صورت کیفی از روش تحلیل مضمون، به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با عاشورا و فرهنگ عاشورایی، استفاده شد. جامعة آماری تحقیق همة کتب و مقالات معتبر در حوزة فرهنگ اسلامی و سیرة عاشورایی و نمونة آماری نیز همة کتب و مقالات علمی معتبر در دسترس در حوزة یادشده بود. به منظور دستیابی به مفاهیم مورد نظر در مرحلة نخست کدگذاری توصیفی صورت گرفت و کدها به عنوان مضامین پایه‌ای شناخته شدند. در مرحلة کدگذاری تفسیری، مضامین پایه‌ای طبقه‌بندی شدند که آن‌ها را مضامین سازمان‌دهنده گویند. آخرین مرحله تعیین مضمون فراگیر بود که همة مضامین پیش‌گفته را دربرمی‌گیرد. در نهایت، این پژوهش به شناسایی 28 مضمون توصیفی و 13 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر (مؤلفه‌های اصلی) انجامید و با استفاده از نظرخواهی از پنج نفر از خبرگان روایی پژوهش تأیید شد. مؤلفه‌های اصلی عبارت‌اند از عناصر بینشی فرهنگ سازمانی عاشورایی، عناصر گرایشی فرهنگ سازمانی عاشورایی، عناصر کنشی فرهنگ سازمانی عاشورایی. در پایان، تحلیل عناصر رویدادی فرهنگ سازمانی عاشورایی با بهره‌گیری از فرهنگ عاشورایی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن محمد (1382). الکامل فی التاریخ. بیروت، دار صار.
ابن جابر (البلاذری)، احمد بن یحیی (1397ق). انساب ‌الْاشراف. تحقیق: الشیخ محمدباقر المحمودی، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
ابن حجر عسقلانی (1415 ‌‎ق/ 1995 م). الاصابه فی تمیز الصحابه، بیروت، لبنان، دار صار.
ابن سعد (1414 ق). ترجمه الامام الحسین و مقتله علیه السلام، المحقق: السیّد عبد العزیز الطباطبائی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث.
ابن طاووس، علی بن موسی بن جعفر (1367). إقبال الاعمال، تهران، دار الکتاب الاسلامیه.
ابن قتیبه الدینوری، ابو حذیفه احمد بن داوود (1960 م). الخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر، قاهره، الطبعة الولی.
ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق). لسان العرب‌، چ 3، بیروت، دار صادر، ج ‌۱۴.
ابن میثم (۶۳۶ ق/ 1375 ش). شرح نهج‌ البلاغه، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ج 1.
ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین (۱۳۸۵ ق). المقاتل الطالبین، چ 2، نجف، مکتبه الحیدریه.
احمدی میانجی، علی (1419 ق). مکاتیب الرسول(ص)، قم، دار الحدیث.
احمدی، ظهیر (1379 ش). «آزادی و مسئولیت از منظر نهج‌البلاغه»، اندیشة صادق، ش 1، صص 68 ـ 81.
ارسطو (1378). اخلاق نیکوماخوس، مترجم: محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.
اسدی، اکبر (گردآورنده) (1378). سلوک معنوی (گفتار بهاءالدینی)، چ 4، قم، پارسایان.
امینی، عبدالحسین (1414 ق). الغدیر، بیروت، دار الکتاب عربی.
آشوری، داریوش (1397). تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران، آگاه.
باقری نوع‌پرست، خسرو (1391). نظریة علم تجربی دینی: نگاهی معرفت‌شناختی به رابطة دین با علوم انسانی، تهران، دبیرخانة هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی.
بهشتی، ابوالفضل (1392). فلسفه و عوامل جاودانگی کربلا، قم، بوستان کتاب قم.
بی‌لاوسن، رابرت؛ زنگ شن (1381). روان‌شناسی سازمانی، رفتار سازمانی (مبانی و کاربردها)، مترجم: رمضان حسن‌زاده، تهران، ساوالان.
پترسون، مایکل؛ ویلیام هاسکر (1390). عقل و اعتقاد دینی: درآمدی بر فلسفة دین، مترجمان: ابراهیم سلطانی، احمد بن ‌محمدمهدی نراقی، تهران، طرح نو.
پرهیزکار، کمال (1373). مدیریت منابع انسانی و ادارة امور استخدامی، تهران، دیدار.
ثامنی، عبدالحمید (1389). «قیام عاشورا»، معارف اسلامی، س 29، ش 80، صص 1 ـ 13.
جمشیدی، محمدحسین (1380). نظریة عدالت، تهران، پژوهشکدة امام خمینی.
جوهری، اسماعیل بن حماد (1410 ق). الصحاح‌ـ تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت، دار العلم للملایین، ج 2.
الحاکم نیشابوری (373 ق). المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دار الکتاب عربی.
حبیبی، علی (1396). «عدالت‌خواهی امام حسین(ع)»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.
حکیمی، محمدرضا (1392). قیام جاودانه، قم، دلیل ما، ج 6.
حمیدی‌زاده، بهرام (1381). «جلوه‌های مدیریت در حرکت امام حسین(ع)»، حکومت اسلامی، ش 26، صص 333 ـ 360.
خامنه‌ای، سید علی حسینی (1392). مروری بر عبرت‌ها و درس‌های عاشورا از دیدگاه مقام معظم رهبری، مؤسسة قرآنی‌ـ فرهنگی بیت الاحزان حضرت زهرا(س).
خزاعی، زهرا (1384). «ارسطو، هیوم، و اخلاق فضیلت»، اندیشة دینی، د 5، ش 14، صص 61 ـ 74.
داودی، سعید؛ مهدی رستم‌نژاد (1387). عاشورا، ریشه‌ها، انگیزه‌ها، رویدادها، پیامدها، زیر نظر مکارم شیرازی، قم، انتشارات امام علی بن ابی طالب‌(ع).
دبیری، احمد (1389). «فضیلت‌‌گرایی در اخلاق»، معرفت اخلاقی، س 2، ش 1، صص 5 ـ 22.
دشتی، محمد (1377). فرهنگ سخنان امام حسین، تهران، مؤسسة انتشاراتی مشهور.
ذاکری، آذر؛ رضا هویدا؛ محمد نجفی (1390). «رهبری معنوی با رویکرد اسلامی»، مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، س 2، ش 4، صص 137 ـ 164.
رابینز، استیفن پی (1391). مبانی رفتار سازمانی، مترجم: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چ 35، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412 ق). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم.
رحمتی شهرضا، محمد (1392). زیبایی‌های عاشورا: سبک زندگی عاشورایی، قم، جوانان موفق.
رسولی محلاتی، سید هاشم (1393). زندگانی امام حسین(ع)، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی.
رضوان‌طلب، محمدرضا؛ محمدعلی برزنونی (1388). «مدیریت خدمت‌مدار»، دانشکدة علوم انسانی، س 14، ش 60، صص 127 ـ 144.
روح‌الامینی، محمود (1394). زمینة فرهنگ‌شناسی تألیفی در انسان‌شناسی فرهنگی و مردم‌شناسی، عطار.
رودگر، محمدجواد (1388). «معنویت‌گرایی در قرآن (مبانی، مؤلفه‌ها، و کارکردهای معنویت قرآنی)»، علوم اسلامی، س 4، ش 14، صص 15 ـ 32.
زروندی رحمانی، نفیسه (بی‌تا). «مدیریت عزتمند امام حسین(ع) در پرتو آیات قرآنی»، بینات، س 16، ش 4، صص 107 ـ 122.
سرمدی، محمدرضا (1390). مدیریت اسلامی، چ 8، تهران، دانشگاه پیام نور.
سرور اخلاقی، غلام (1389) «عدالت و وظایف دولت دینی»، معرفت، د 18، ش 142، صص 45 ـ 68.
شاین، ادگار (1383). مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری، مترجم: برزو فرهی بوزنجانی و شمس‌الدین نذوری نجفی، تهران، سیمای جوان.
شریعتی، علی (1367). مجموعه آثار: اسلام چیست؟، تهران، چاپخش، ج 30.
شریفی، محمود (1383). منظمه الاوقاف و الامور الخیریه، قم، دار الاسوه للطباعه و النشر.
شکوری، ابوالفضل (1377). فقه سیاسی اسلام، چ 2، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم.
شیخ صدوق، محمد بن علی ابن بابویه (1385).  الخصال، تهران، اندیشة هادی.
شیخ مفید (1414 ق). الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد، قم، دارالمفید، ج 2.
شیخ مفید، مفید ابن النعمان بغدادی ابوعبدالله (1413 ق). الإرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، قم، کنگرة شیخ، ج 2.
شیدان‌شید، حسین‌علی (1383). عقل در اخلاق، قم، حوزه و دانشگاه.
صاحب بن عباد (1414 ق). المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب، ج 1.
صادقی، مرضیه (1380). «اخلاق مبتنی بر فضیلت، اخلاق مبتنی بر عمل، و اخلاق مکمل»، نامة مفید، ش 28، صص 15 ـ 26.
طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۷۴). المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج ۹.
ـــــــــــــــــــــــــــ (1374). تفسیر المیزان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی الجماعه المدرسین، ج 2 و 9.
طبرسی، فضل بن حسن (1384). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ج 2.
طبری، ابوجعفر محمد بن جریر (1412 ق). جامع البیان فی تفسیر القرآن‌، بیروت، دار المعرفه‌، ج ‌۶.
طوبایی، محمدتقی (1385). «مروری بر جایگاه آخرت‌گرایی در مدیریت اسلامی»، اندیشة صادق، ش 23، صص 17 ـ 40.
طوسی، محمد بن حسن (1413 ق). التبیان فی تفسیر القرآن‌، قم، دار احیاء التراث العربی، ج 3.
طهماسبی، علی (1387). دغدغه‌های فرجامین ‌ـ پژوهشی در معناشناسی واژة دین، تهران، یادآوران (وابسته به شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران).
عاملی، زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) (1387). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ویراستار: حسن قاروبی‌ تبریزی، قم، دارالتفسیر، ج 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1412 ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشی‌ـ سلطان العلماء)، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم، ج 1.
عزیزی، عباس (1381). فضایل و سیرة امام حسین(ع) در کلام بزرگان، چ 21، قم، صلاة.
عظیمی، محمدجواد (1397). روزنامة رسالت، ش 7232، 16/01/1390، ص 18.
قادری، حاتم (1374). «ملاحظاتی پیرامون تفهیم و انتقال پیام عاشورا»، چکیدة مقالات کنگرة امام خمینی و فرهنگ، تهران.
قرشی، سید علی‌اکبر (1377). تفسیر احسن ‌الحدیث، چ 3، ‌تهران، بنیاد بعثت‌، ج 10.
ــــــــــــــــــ (1412ق). قاموس قرآن، چ 6، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ج 4.
قمی، عباس (1381). منتهی الآمال، قم، فراروی.
قهرمان، چنگیز (1390). فرهنگ‌شناسی: گفتارهایی در زمینة فرهنگ و تمدن، تهران، پیام امروز.
کاتب واقدی، محمد بن سعد (1410 ق/ 1990 م) الطبقات الکبری، بیروت، دار صار.
کوشکی، نظرعلی (1381). «درآمدی بر الگوهای مدیریتی امام حسین(ع)»، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 16، صص 81 ـ 98.
کلینى، محمد بن یعقوب ‌بن اسحاق (1407 ق). الکافی، چ 4، تهران، دار الکتب الإسلامیه.
مجلسی، محمدباقر (۱۰۳۷ ـ ۱۱۱۱ ق). بحار الانوار، مصحح: محمدباقر محمودی، محقق: عبدالزهراء، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، ج 44 و 46.
مجلسی، محمدباقر (1408). بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، قاهره، دار احیا.
محدثی، جواد (1389). بر کرانة شرح چهل حدیث امام خمینی(ر‌ه)، قم، هاجر.
ــــــــــــــــ (1391). فرهنگ عاشورا، قم، معروف.
محمدی ری‌شهری، محمد (1379). میزان الحکمه، مترجم: حمیدرضا شیخی، چ 2، قم، دار الحدیث، ج 3.
ـــــــــــــــــــــــــ (1384). میزان الحکمه، مترجم: عبدالهادی مسعودی، قم، مؤسسة فرهنگی دار الحدیث.
مشبکی، اصغر (1313). مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی، چ 2، تهران، ترمه.
مصباح یزدی، محمدتقی (1382). آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، قم، مؤسسة امام خمینی.
ــــــــــــــــــــــــ (1388). «عدالت و پیشرفت در دولت دینی»، حکومت اسلامی، س 14، ش 2 (پیاپی 52)، صص 5 ـ 14
مصباح یزدی، محمدتقی (1391). «نگاه دوباره به قرب الهی، ویژة تعلیم و تربیت ارزش‌ها»، معرفت، د 21، ش 179، صص 7 ـ 14.
مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،‌ ج 4‌.
مطهری، مرتضی (1389). امدادهای غیبی در زندگی بشر، چ 23، تهران، صدرا.
مظفری، آیت (1389). «مبانی بصیرت»، حکومت اسلامی، س 15، ش 1، صص 71 ـ 90.
موسوی همدانی، سید محمدباقر (1374). ترجمة تفسیر المیزان، چ 5، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، ج 1.
نایبی، هوشنگ؛ محمدحسین آغاز (1389). «علوم اجتماعی: مهندسی فرهنگی»، مهندسی فرهنگی، ش 41 و 42، صص 36 ـ 47.
نجمی، محمدصادق (1370). سخنان حسین بن علی(ع) از مدینه تا کربلا، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
نقی‌پورفر، ولی‌الله (1377). اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن (1)، چ 3، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
واعظ‌مهدوی، محمدرضا؛ زینت واعظ مهدوی (1389). «برنامه‌ریزی برای عدالت با تأکید بر عدالت در سلامت»، اقتصاد و جامعه، ش 23 ـ 24، صص 191 ـ 209.
هادیان‌حیدری، بابک (1396). قیام امام حسین(ع)، اهداف و انگیزه‌های آن، ساری، دانشگاه مازندران.
هنری‌لطیف‌پور، یدالله (1380). فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
یوسفی، حیات‌الله (1388). «آرمان عدالت و دولت دینی (نظریة فارابی)»، معرفت، س 18، ش 142، صص 93 ـ 116.
References
Abolfaraj Isfahani, Ali Ibn Hussein (1965). Al-Muqatil Al-Talibin, Maktab Al-Heydariyeh Publications in Al-Najaf, Second Edition.
Ahmadi Mianji, A. (1419). Letters of the Prophet (PBUH), Qom, Dar Al-Hadith. (in Persian)
Ahmadi, Z. (2001). “Freedom and responsibility from the perspective of Nahj al-Balaghah”, Sadegh's Thought, Vol. 1, pp. 68-81. (in Persian)
Al-Hakim Neyshabouri. Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, Lebanon, Beirut, Dar Al-Kitab Arabi Publications.
Ali, H. (2017). Islamic Republic News Agency, Justice for Imam Hussein (AS). (in Persian)
Ameli, Zayn al-Din ibn Ali (Shahid Thani) (1967). Al-Rawdha al-Bahiyya fi Sharh al-Lama'ah al-Damashqiyyah, Vol. 1, p. 217.
-------------------------------------------------- (1967). Al-Rawdha al-Baha'i fi Sharh al-Lama'ah al-Damashqiyyah, (Al-Muhashi - Sultan al-Ulama), Vol. 1.
Amini, Abdul Hussein (1994). Al-Ghadir, Lebanon, Beirut, Dar Al-Kitab Arabi Publications.
Arastoo (1999). Good morals, Lotfi M-H., New Plan Publications. (in Persian)
Asadi, A. (1999). Collection; Spiritual Behavior, Fourth Edition, Qom, Parsayan. (in Persian)
Ashouri, D. (2018). Definitions and Concept of Culture, Published by: Agah. (in Persian)
Azimi, M.J. (2018). Resalat Newspaper, No. 7232, 16/01/1390, p. 18. (in Persian)
Azizi, A. (2002). Imam Hussein's (AS) virtues and manners in the words of the elders, Qom, Salah Publications, 21st edition. (in Persian)
B. Lawson, Robert., Zang Shen. (2002). Organizational Psychology, Organizational Behavior (Foundations and Applications), translated by Ramazan Hassanzadeh, Tehran, Savalan.
Bagheri, Kh. (2012). Theory of Religious Experimental Science: An Epistemological Look at the Relationship between Religion and the Humanities, Tehran, Secretariat of the Board of Support for Theoretical Seats. (in Persian)
Baqir, S.M. (1995). Islamic Publications Office of Qom Seminary Teachers Association, fifth edition, Vol. 1, p. 580. (in Persian)
Beheshti, A. (2013). Philosophy and factors of immortality of Ashura movement, Qom, Bustan Ketab. (in Persian)
Dabiri, A. (2010). “Virtualism in Ethics”, ,Year 2, pp. 5-22. (in Persian)
Dashti, M. (1998). The Dictionary of Imam Hussein's Speeches, Famous publication. (in Persian)
Davoodi, S. & Rostamnejad, M. (2008). Ashura roots, motivations, events, consequences, Under the supervision of Makarem Shirazi, Qom, Imam Ali Ibn Abi Talib (AS) Publications. (in Persian)
Doina, R., Mirela, S., & Constantin, R. (2002). The organizational culture and the factors of its formation, ANALELE UNIVERSITĂŢII DIN ORADEA.
Ghoraishi, S.A.A. (1414). Quran Dictionary, sixth edition, Tehran, Islamic Library, Vol. 4.
--------------------- (1998). Tafsir Ahsan al-Hadith, Besat Foundation, Tehran, Printing: Third, Vol. 10. (in Persian)
Hadian Heydari, B. (2017). Imam Hussein's uprising, its goals and motives, Mazandaran University. (in Persian)
Hakimi, M.R. (2013). Eternal Uprising, Vol. 6. (in Persian)
Hamidizadeh, B. (2002). “Managers of management in the movement of Imam Hussein (AS)”, Islamic government, No. 26, pp. 333-360. (in Persian)
Hofstede Geert (1996). The management of multicultural structures, Publishing House Economic, Bucharest.
Honary-Latifpour, Y. (2001). Shiite Political Culture and the Islamic Revolution, Tehran, Islamic Revolutionary Documentation Center. (in Persian)
Ibn Athir, Izz al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. Al-Kamil Fi Al-Tarikh, Dar Saar Publications, Dar Beirut.
Ibn Hajar Asqalani (1995). Al-Asaba fi Tahmiz Al-Sahaba, Dar Saar Publications.
Ibn Jabir (Al-Balazari), Ahmad Ibn Yahya (2017). Ansab Al-Ashraf, Research: Sheikh Mohammad-Baqir Al-Mahmoudi, Beirut, Dar Al-Taaref for Press. (in Persian)
Ibn Manzoor, Mohammad ibn Makramah (1994). The Language of the Arabs, Vol. (in Persian)
Ibn Qutaybah al-Dinuri, Abu Hudhayfah Ahmad ibn Dawud (1960). Al-Khabar Al-Tawwal, Research: Abdul Al-Manaam Amer, Cairo, Al-Taba Al-Wali. (in Persian)
Ibn Tawus, Ali ibn Musa ibn Ja'far (1988). People of deeds, Tehran, Islamic Library.
Jamshidi, M.H. (2001). Theory of Justice, Tehran, Imam Khomeini Research Institute. (in Persian)
Johari, Ismail Ibn Hamad (1990). Al-Sahah - Taj Al-Lagha and Sahah Al-Arabiya, Vol. 2.
Katib Waqidi, Mohammad Ibn Sa'd (1990). Al-Tabqat Al-Kobra, Dar Saar Publications, Dar Beirut.
Khamenei, S. A. (2013). A review of the lessons and lessons of Ashura from the perspective of the Supreme Leader, Beit Al-Ahzan Quranic Cultural Institute Hazrat Zahra. (in Persian)
Khazaei, Z. (2005). “Aristotle, Hume and the Ethics of Virtue”, Religious Thought, No. 14, pp. 61-74.
Kolini, Mohammad Ibn Yaqub Ibn Ishaq (1987). Al-Kafi, Ch. IV, Tehran, Islamic Library.
Koushki, N.A. (2002). “An Introduction to the Management Models of Imam Hussein (AS)”, Epistemological Studies at the Islamic University, No. 16, pp. 81-98. (in Persian)
Majlisi, M.B. (1408). Baharalanwar Al-Jame'a for the News of the Imams, Cairo, Darahia. (in Persian)
Mesbah Yazdi, M.T. (2003). Another Lightning from the Sky of Karbala, Imam Khomeini Institute. (in Persian)
------------------------ (2009). “Justice and Progress in Religious Government”, Islamic Government, Vol. 14, No. 2, pp. 5-14.
Mesbah Yazdi, M.T. (2012). “Looking at the Divine Proximity Again”, Maaref Monthly, Vol. 21. pp. 14-7. (in Persian)
Meshbaki, A. (1934). Organizational Behavior Management: Applied Analysis, Value of Human Behavior, Tehran, Termeh Publishing, Second Edition. (in Persian)
Mofid, Ibn Al-Nu'man Baghdadi Abu Abdullah (Sheikh Mofid) (1994). Al-Irshad fi Maarefa Hajjullah Ali Al-Ebad, Vol. 2, Qom, Sheikh's Congress Publications.
Mohaddesi, J. (2010). Barkarneh Sharh Chehre Hadith Imam Khomeini (RA), Qom, Hajar Publishing Center. (in Persian)
----------------- (2012). Ashura Culture, Qom, Famous Publishing, 17th of spring. (in Persian)
Mohammadi Reyshahri, M. (2006). Mizan Al-Hikma, Translator: Masoudi, Abdolhadi. (in Persian)
--------------------------------- (2000). Mizan Al-Hikma, Translated: Hamid-Reza Sheikhi, Dar al-Hadith, Ch 2, Vol. 3. (in Persian)
Moral Sarvar, Gh. (2011). “Justice and Duties of the Religious Government”, Knowledge, Vol. 18, No. 142, pp. 45-68. (in Persian)
Mostafavi, H. (1981). Al-Tahqiq Fi Kalmat Al-Quran Al-Karima. (in Persian)
Motahhari, M. (2010). Absent aids in human life, Twenty-third, Tehran, Sadra Publications. (in Persian)
Mousavi Hamedani, M.B. (1995). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Translation, Vol. 9, Islamic Publications Office, Qom. (in Persian)
Mozaffari, A. (2010). Fundamentals of Insight, Islamic Government/ Fifteenth Year, First Issue. (in Persian)
Naibi, H. & Aghaz, M.H. (2010). “Social Sciences: Cultural Engineering”, June and July, No. 41 & 42, pp. 36-47. (in Persian)
Najmi, M.S. (1991). The words of Hussein bin Ali (AS) from Medina to Karbala, Qom, Islamic Publications Office. (in Persian)
Naqiyeh Pourfar, V. (1998). Principles of Islamic Management and Its Patterns (1), Ch III, Tehran, Public Management Training Center. (in Persian)
Parhizkar, K. (1994). Human resource management and employment management, Tehran, Meeting. (in Persian)
Preacher Mahdavi, M.R. (2011). “Planning for Justice with Emphasis on Justice in Health”, Economics and Society, pp. 23-24. (in Persian)
Qaderi, H. (1995). “Considerations on Understanding and Transmitting the Message of Ashura”, Abstract of Articles of Imam Khomeini and Farhang Congress, Tehran, Moj Publishing, Bita. (in Persian)
Qahraman, G. (2011). Cultural Studies: Discourses on Culture and Civilization, Today's message. (in Persian)
Qomi, A. (2002). Muntah al-Amal, first edition, Qom, Fararuvi Publications. (in Persian)
Ragheb Isfahani, Hussein Ibn Mohammad (1992). The contents of the words of the Qur'an, Beirut, Dar al-Qalam.
Rahmati Shahreza, M. (2013). Beauties of Ashura: Ashura Lifestyle, Qom, Successful Youth Publications. (in Persian)
Rasouli Mahallati, S.H. (2014). The Life of Imam Hussein (AS), Islamic Cultural Publishing Office. (in Persian)
Rezvan, T. & Barzanoni, M.R. (2009). “Service-oriented management”, Faculty of Humanities, Fourteenth Year, Vol. 60, pp. 127-144. (in Persian)
Robbins, Stephen P. (2012). Fundamentals of Organizational Behavior, Translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Aarabi, Tehran, Cultural Research Office, 35th.
Roh Al-Amini, M. (2015). The field of authored cultural studies in cultural anthropology and anthropology, Attar. (in Persian)
Rozgar, M.J. (2009). “Spiritualism in the Qur'an (Foundations, Components and Functions of Quranic Spirituality)”, Islamic Scientific-Research Quarterly, Fourth Year, No. 14, pp. 15-32. (in Persian)
Sadeghi, M. (2001). “Ethics based on virtue, ethics based on action and complementary ethics”, Mofid letter, No. 28, pp. 15-26. (in Persian)
Sarmadi, M.R. (2011). Islamic management, Tehran, Payame Noor University, 8th grade. (in Persian)
Shain, Edgar (2004). Management of Organizational Culture and Leadership, Translated by Borzoo Farhi Bozanjani and Shamsuddin Nazouri Najafi, Tehran, Young TV First Edition.
Shakoori, A. (1998). Islamic Political Jurisprudence, Qom, Seminary Islamic Propaganda Office Publishing Center, Second Edition. (in Persian)
Shariati, A. (1988). Collection of works: What is Islam, Tehran, Chapakhshو  Vol. 30. (in Persian)
Sharifi, M. (2014). Al-Awqaf and Al-Amur Al-Khairiyah, Qom, Dar Al-Aswa for Printing and Publishing. (in Persian)
Sheidan-Sheid, H.A. (2004). Reason in Ethics, Qom, Hozeh and University. (in Persian)
Sheikh Mofid (1994). Al-Irshad in the introduction of Hajj Allah Ali Al-Ebad, Vol. 2, p. 91. (in Persian)
Sheikh Saduq, Muhammad Ibn Ali Ibn Babawiyyah (1965). Al-Khasal, Jame'e Al-Madrasin Publications in the seminary.
Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. Jame 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Vol. 66.
Tabarsi, Fazl Ibn Hassan. (1981). Majma 'al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Translators, Vol. 2, Farahani Publications, Tehran. (in Persian)
Tabatabai, S.M.H. (1417). Al-Mizan Fi Tafsir Al-Quran, Vol. 9, Islamic Publications Office, Qom. (in Persian)
Tosi, Muhammad ibn Hassan, Al-Tibyan Fi Tafsir Al-Quran, Vol. 3.
Tubaei, M.T. (2006). “A Review of the Place of the Hereafter in Islamic Management”, Sadegh Thought, Vol. 23, pp. 17-40. (in Persian)
Yousefi, H. (2009). “The Ideal of Justice and Religious Government (Farabi Theory)”, Maaref, Vol. 18, Issue 142, pp. 93-116. (in Persian)
Zakeri, A., Hoveida R., & Najafi, M. (2011). “Spiritual Leadership with an Islamic Approach”, Islamic Studies in Education, Second Year, No. 4, pp. 137-164. (in Persian)
Zarvandi Rahmani, N. (Bita). “Honorable management of Imam Hussein (AS) in the light of Quranic verses”, Binat, Q. 16, No. 4, 107-122. (in Persian)