دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 405-608 
شناسایی عوامل پیشران توسعة فرهنگ سازمانی اسلامی

صفحه 479-506

10.22059/jomc.2020.303017.1008054

علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علی‌رضا عراقیه؛ لیلا شریفیان


طراحی الگوی مدیریت غیبت از کار کارکنان با رویکرد آمیخته

صفحه 577-608

10.22059/jomc.2021.318081.1008221

مهدی نصراصفهانی؛ سعید شریفی؛ البرز قیتانی؛ مهرناز نصراصفهانی