در تکاپوی پویایی های تکوین منجی گرایی سازمانی در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه ولی عصر (عج)

2 دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف کاوش فرآیند تکوین منجی گرایی سازمانی در بخش دولتی انجام شده است. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایش است. در این راستا، پس از مطالعة ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه های معرف پدیدة مورد مطالعه، پرسشنامة ماتریسی روابط مؤلفه ها تدوین و میان 15 نفر از اساتید مدیریت به عنوان خبرگان منتخب با روش نمونه گیری مفهوم توزیع شد. برای تحلیل داده ها، شبکة روابط علّی میان مؤلفه ها و سطوح آنها در چارچوب رهیافت مدل یابی ساختاری تفسیری کشف و بازنمایی شد. طبق یافته ها، بافتار شرنگ‌آلود سازمان در سه سطح (فردی و مدیریتی در سطح اول، بین فردی در سطح دوم و سازمانی و منابع فیزیکی در سطح سوم) با تأثیر در عدم اجابت نیازهای اساسی اعضای سازمان، بنیادی ترین محرک گرایش به منجی در سازمان محسوب می شود. از برهم کنش نیازهای اجابت نشدة اعضای سازمان و ادراک وجود منجی نزد آنها -که خود تابعی از وجود صالحان مصلح در سازمان است- دیالکتیک ناکامی و امید شکل می گیرد که انتظار فعالانة ظهور منجی را سنتز می دهد. چنین انتظاری به ائتلاف منجی گرایان و انتخاب رهبری به عنوان مصلح جزء و در سطحی بالاتر به ارتقای مادی و معنوی منجی گرایان و نیز به دست گرفتن ابتکار عمل در سازمان توسط ایشان می انجامد.

کلیدواژه‌ها