طراحی مدل عوامل مؤثر بر نگه‌داشت سرمایة انسانی مبتنی بر برند کارفرما با استفاده از روش مدل‏یابی ساختاری‌ـ تفسیری (مورد مطالعه: شرکت بیمة البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

امروزه سرمایة انسانی مهم‌ترین سرمایة هر سازمانی محسوب می‌شود و نگه داشتن کارکنان مستعد یکی از معضلات بزرگ مدیریت منابع انسانی در عصر رقابتی امروز است. هدف از این پژوهش طراحی مدل نگه‌داشت سرمایة انسانی مبتنی بر برند کارفرما بود. این پژوهش پژوهشی کاربردی است که از لحاظ گردآوری داده جزء پژوهش‌های پیمایشی محسوب می‌شود. مؤلفه‌های تأثیرگذار بر نگه‌داشت سرمایة انسانی با مرور پیشینة تحقیق و بررسی مراجع مرتبط استخراج شد و با استفاده از روش دلفی متغیرهای تأثیرگذار توسط خبرگان پژوهش غربال و تأیید شدند. خبرگان پژوهش 10 نفر از کارشناسان و مدیران و استادان دانشگاه بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند. پس از تأیید مؤلفه‌ها، از روش مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری (ISM) برای طراحی مدل و از تحلیل میک‌مک برای تحلیل مدل استفاده شد که به نظر می‌رسد با این روش برای اولین ‌بار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مختلف در نقش‌آفرینی برند کارفرما برای نگه‌داشت سرمایة انسانی تعیین شده است. با اجرای این روش 14 مؤلفة تأثیرگذار بر نگه‌داشت سرمایة انسانی در 5 طبقه دسته‌بندی شد. یافته‌های تحقیق نشان داد عواملی چون فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، ارزش‌های اصلی، و شرایط کاری انعطاف‌پذیر بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای دیگر دارند و با تغییر آن‌ها کل سیستم دچار تغییر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدی، حیدر؛ علی‌رضا زاهدی؛ الهام تنگستانی؛ علی‌رضا عسکری ابیانه (1397). «بررسی تأثیر ابعاد برند کارفرما بر رضایت شغلی کارکنان»، سومین کنفرانس ملی سالانة اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، https://civilica.com/doc/842729
آذر، عادل؛ عباس‌علی رستگار؛ هوشمند باقری قره‌بلاغ (1398). «رهبری تحول‌آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‌های بیمه»، مدیریت بازرگانی، 11 (1)، صص 141 ـ 162.
آذر، عادل؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی (1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
افجه، سید علی‌اکبر؛ زهرا علی‌زاده‌فر (1396). «رابطة ادراک از برندکارفرما با نگرش‌های شغلی کارکنان»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 26(84)، صص 73 ـ 95.
خزایی، سعید؛ مهدی خیراندیش؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمود شیرازی؛ مهدی رسولی قهرودی (1399). «ارائة الگوی نشان کارفرما جهت جذب و نگه‌داشت کارکنان؛ کاربرد رویکرد آمیخته»، مطالعات بین‌رشتهای دانش راهبردی، 10(39)، صص 7 ـ 30.
رحیمیان، اشرف (1392). «برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 5(2)، صص 127 ـ 150.
سفیدگر، افروز؛ حسین وظیفه‌دوست (1399). «تأثیر برند کارفرما و ابعاد آن بر رضایت شغلی کارکنان»، مدیریت کسب‌وکار، 12(47)، صص 214 ـ 234.
کریمی، عبدالله؛ ابراهیم پارسافر (1396). «رابطة بین نظام نگهداری منابع انسانی با تعهد سازمانی کارکنان )مورد مطالعه: یکی از بانک‌های خصوصی‌شده(»، کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، https://civilica.com/doc/668336
محمدنژاد فدردی، منصوره؛ علی حمیدی‌زاده؛ جبار باباشاهی (1395). «تأثیر نشان کارفرما بر نگه‌داشت کارکنان: هویت سازمانی، رضایت شغلی، و تعهد سازمانی در نقش میانجی»، فرایند مدیریت و توسعه، 29(2)، صص 47 ـ 70.
مشبکی، اصغر؛ امیرحسین تقی‌زاده (1398). «تأثیر برند کارفرما بر رفتار قهرمان برند: نقش واسطه‌ای هویت سازمانی»، مطالعات بهبود و تحول، 28(93)، صص 63 ـ 91.
References
Afjahi, S. & Alizadeh-Far, Z. (2017). “The Relationship of Perception From Employer Brand with Job Attitudes of Employees”, Management Studies in Development and Evolution, 26(84), pp. 73-96. doi: 10.22054/jmsd.2017.7856. (in Persian)
Ahmadi, H., Zahedi, A., Tangestani, E., & Askari Abyaneh, A. (2019). “Investigating the Impact of Employer Brand Dimensions on Employee Satisfaction”, Third National Conference on Economics, Management and Accounting, Ahwaz. (in Persian) https://civilica.com/doc/842729
Ambler, T. & Barrow, S. (1996). “The employer brand”, Journal of Brand Management, 4(3), pp. 185-206.
Azar, A., Khosravani, F., & Jalali, R. (2013). Research in the soft operation of structuring approaches, Industrial Management Institute, Tehran. (in Persian)
Azar, A., Rastegar, A., & Bagheri Garabollagh, H. (2019). “Brand-Specific Transformational Leadership: Analysis of the Role of the Employee’s Brand-Building Behaviour on Brand Evangelism in Insurance Companies”, Journal of Business Management, 11(1), pp. 141-162. (in Persian)
Bamberger, P., Sisselman, M., & Borin, M. (2005). “The impact of increased employee retention on performance in a customer contact centre”, 8(3), 236. 
Biswas, M. K. & Suar, D. (2014). “Antecedents and consequences of employer branding”, Journal of Business Ethics, 136(1), pp. 57-72.
Buil, I., Martinez, E., & Matut, J. (2016). “From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry”, Tourism Management, Vol. 57, pp. 256–271.
Cullion, H. & Collings, D. G. (2011). Global Talent Management, Routledge, New York.
Dabirian, A., Kietzmann, J., & Paschen, J. (2019). “Employer Branding: Understanding Employer Attractiveness of IT Companies”, in IT Professional, 21(1), pp. 82-89, doi: 10.1109/MITP.2018.2876980.
Davoudi, S. M. M. & Fartash, K. (2013). “Turnover Intentions: Iranian Employees”, Journal of Indian Management, 10(1), pp. 89-99.
Deery, M. (2008). “Talent management, work-life balance and retention strategies”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), pp. 792-806. doi: 10.1108/09596110810897619
Edwards, M. (2005). “Organization identification: aconceptual and operational review”, International journal of management review, 17(4), pp. 207-230.
Figurska, I. & Matuska, E. (2013). “Employer Branding as a human resources management strategy”, Human Resources Management & Ergonomics, 7(2), pp. 35-51.
Foster, C., Punjaisri, K., & Cheng, R. (2010). “Exploring the relationship between corporate, internal and employer branding”, Journal of Product and Brand Management, 19(6), pp. 401–409.
Frook, J. E. (2001). Burnish your brand from the inside. Advertising Age, (B to B), 86, 1-2. Retrieved from http://adage.com/article/btob/burnish-brandinside/ 251793/
Gilani, H. & Cunningham, l. (2017). “Employer branding and its influence on employee retention: A literature review”, The Marketing Review, 17(2), pp. 239-256.
Hassan, A. (2007). “Human resource development and organizational value”, Journal of European Industrial Training, 31(6), pp. 435–448.
Helton Kimberly, A. & Jackson Robeti, D. (2007). Navigating Pennsylvania's Dynamic Workforce: Succession Planning in a Complex Environment, Public Personnel.
Hendricks, M. D. (2015). “Towards an optimal teacher salary schedule: Designing base salary to attract and retain effective teachers”, Economics of Education Review,47, pp. 143–167.
Kargas, A. & Tsokos, A. (2020). “Employer Branding Implementation and Human Resource Management in Greek Telecommunication Industry”, Administrative Sciences, 10(1), pp. 1-14.
Karimi, A. & Parsafar, E. (2017). “Relationship between human resource management system and organizational commitment of employees (Case study: One of the privatized banks)”, National Conference on Organizational Culture. https://civilica.com/doc/668336. (in Persian)
Kaye, B. & Sharon, J. (2001). “Retaining keg employees, public management”, Journal Jan Feb.
Khazaee, S., kheirandish, M., dehdashti shahrokh, Z., shirazi, M., & rasouli ghahroudi, M. (2020). “Presentation of employer Brand model for attractive and maintenance of employee”, Application of mixed approach, 10(39), pp. 7-30. (in Persian)
Khoshnevis, M. & Gholipour, A. (2017). “Exploring the Relationship between Employer Brand and Employees Retention”, International journal of scientific & engineering research, 8(10), pp. 141-151.
Kucherov, D. & Zavyalova, E. (2012). “HRD practices and talent management in the companies with the employer brand”, European Journal of Training and Development, 36(1), pp. 86-104.
Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2008). “Being the Good Soldier Organizational Citizenship Behavior and Commitment among Correctional Staff”, Criminal Justice and Behavior, 35(1), pp. 56-68.
Lepak, D. P., Liao, H., Chung, Y., & Harden, E. E. (2006). “A Conceptual Review of Human Resource Management Systems in Strategic Human Resource Management Research”, Research in Personnel and Human Resources Management, 25(1), pp. 217-271.
Levinson, H., Price, C.R., Munden, K.J., Mandl, H.J., & Solley, C.M. (1962). “Men, Management and Mental Health”, Oxford University Press, Oxford.
Matongolo, A., Kasekende, F., & Mafabi, S. (2018). “Employer branding and talent retention: perceptions of employees in higher education institutions in Uganda”, Industrial and Commercial Training. https://doi.org/10.1108/ ICT-03-2018-0031.
Mohamadnezhad Fadardi, M., Hamidizadeh, A., & Babashahi, J. (2016). “The Impact of Employer Brand on Employee Retention: Organizational Identity, Job Satisfaction and Organizational Commitment as Mediators”, Journal of Management and Development Process, 29(2), pp. 47-70. (in Persian)
Monteiro, B., Santos, V., Reis, I., Sampaio, M. C., Sousa, B., Martinho, F., Sousa, M. J., & Au-Yong-Oliveira, M. (2020). “Employer Branding Applied to SMEs: A PioneeringModel Proposal for Attracting and Retaining Talent”, Information (Switzerland), 11(12), p. 574.
Moshabaki, A. & Taghizadeh, A. (2019). “The Impact of the Employer Brand on Brand Champion Behavior: The Mediator Role of Organizational Identification”, Management Studies in Development and Evolution, 28(93), pp. 63-91. doi: 10.22054/jmsd.2019.10420 (in Persian)
Parish, Rebecca and Sense-interview with lani Guinier (2003). About the Measure of Meritocracy: http://alternet.org/story/33671.
Rahimian, A. (2014). “Employer Brand, a Novel Strategy for Human Resource Management”, Journal of Research in Human Resources Management, 5(2), pp. 127-150. (in Persian)
Sefidgar, A. & Vazifehdoust, H. (2020). “The effect of employer brand and its dimensions on employees' satisfaction”, 12(47), pp. 214-234. (in Persian) 
Shaikh Ibrahim, N., Hashim, J., & Abdul Rahman, R. (2018). “The impact of employer branding and career growth on talent retention: the mediating role of recruitment practices in the Malaysian public sector”, Human resource management academic research society, 8(6), pp. 1034-1053.
Smith, PA. & Birney, LL. (2005). “The organizational trust of elementary schools and dimensions of student bullying”, Int. J. Educ. Manage, 19(6), pp. 469-485.
Suikkanen, E. (2010). How Does Employer Branding Increase Employee Retention, (Unpublished Dissertation) Metropolia University, the University of Lincoln, p. 222.
Ul Hadi, N. & Ahmed, Sh. (2018). “Role of Employer Branding Dimensions on Employee Retention: Evidence from Educational Sector”, Administrative sciences, 8(44), pp. 1-15.
Urbancová, H. & Hudáková, H. (2017). “Benefits of Employer Brand and theSupporting Trends”, Economics and Sociology, 10(4), pp. 41-50. doi:10.14254/2071-789X.2017/10-4/4
Valentine, S. & Barnett, T. (2003). “Ethics code awareness, perceived ethical values and organizational commitment”, Journal of Personal Selling and Sales Management, 23(4), pp. 359-367.