تحلیل تحقیقات در زمینة عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

فراتحلیل در زمرة روش‌ها و استراتژی‌های مهم و کارآمد است. زیرا به شکلی متفاوت امکان تلخیص، ادغام، ترکیب، و تفسیر داده‌ها و نتایج پژوهش‌های کمّی و حتی بسط و گسترش نظریه را در بسیاری از حوزه‌های مدیریت دانش فراهم می‌کند. در پژوهش حاضر، با هدف ترکیب کمّی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزة عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، با استفاده از روش فراتحلیل، به کمک نرم‌افزار CMA2، تعداد 27 پایان‌نامه و 31 مقاله، که در مجموع 58 پژوهش را از سال‌های 1380 تا 1398 در بر می‌گیرد، بر اساس معیارهای درون‌گنجی انتخاب و بررسی شد. برای تفسیر اندازة اثر از دیدگاه کوهن استفاده شد. یافته‌ها نشان داد در مجموع از میان همة متغیرهای مورد بررسی در این فراتحلیل، متغیرهای فرهنگ ‌سازمانی (502/. )، فناوری اطلاعات (526/.)، حمایت مدیران ارشد (604/.)، اشتراک و تسهیم دانش (608/.)، انگیزه (554/.)، آموزش (537/.)، توانمندسازی (540/.)، مشارکت (557/.)، کار تیمی (727/.)، مدیریت منابع انسانی (645/.) بیشترین اندازة اثر را داشتند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ازکیا، مصطفی؛ رشید احمدرش؛ کامبیز پارتازیان (1396). روش‌های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، تهران، کیهان.
آقاشاهی، بهروز؛ هومان تحیری؛ غلام‌حسین دست‌غیبی‌فرد (1399). «اولویت‌بندی فرایندهای مدیریت دانش سازمان در روش فرناندز با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قانون»، پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات، د 35، ش 3، صص 633 ـ 662.
اکبرپور شیرازی، محسن؛ دره کاظمی، صفت  (1386). «مطالعة تطبیقی سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش»، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، مؤسسة اطلاع‌رسانی نفت، گاز پتروشیمی، مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیریت، صص 83 ـ 103.
حیدرزاده، مهسا (1395). «فراتحلیل عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات»، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رونقی، محمدحسین؛ سارا زین‌الدین‌زاده؛ سپهر علم‌بلادی (1398). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب»، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 22(3)، صص 112 ـ 135.
سجادی حسینی، محمد؛ سید علی حسینی؛ کمیل شفقت (1386). «بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش در بخش‏های دولتی»، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران، مؤسسة اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیریت، صص 27 ـ 55.
فراپائولو، کارل (1388). مدیریت دانش، مترجم: صدیقه احمدی‌فصیح و محمد حسن‌زاده، تهران، چاپار.
قربانی‌زاده، وجه‌الله (1393). راهنمای کاربردی فراتحلیل با نرم‌افزار CMA2، تهران، جامعه‌شناسان.
موفق، حسن؛ غلام‌رضا هاشم‌زاده خوراسگانی؛ اسفندیار دشمن‌زیاری (1398). «مدیریت دانش ایرانی اسلامی بر اساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران»، مدیریت فرهنگی، 13(3) (پیاپی 45)، صص 1 ـ 17.
 لطیفی جلیسه،  سلیمه، خیراندیش ، مهدی؛ افشاری پور، اسما (1398). فراتحلیل رابطه‌ی مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۴ (۴) :۱۶۴۳-۱۶۶۸
 
References
Abubakar, A. M., Elrehail, H., Alatailat, M. A., & Elçi, A. (2019). “Knowledge management, decision-making style and organizational performance”, Journal of Innovation & Knowledge, 4(2), pp. 104-114.
Abzari, M. et al. (2016). “Investigating The Gap Between The Current And Desirable Status Of Knowledge Management In The Iranian Automotive Industry”, Journal Of Public Administration University Of Tehran, Vol. 3, No. 6, pp. 19-34. (in Persian)
Aghashahi, B., Tahayori, H., & Dastghaibyfard, G. H. (2020). Prioritizing Organizational Knowledge Management Processes with Fernandez Method Using Fuzzy Rule-Based Systems. Iranian Journal of Information processing and Management, 35(3), 633-662. (in Persian)
Becerra-Fernandez, I. & Sabherwal, R. (2015). Knowledge Management: Systems and Processes, Armonk, New York: M.E. Sharpe.
Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P., & Rothstein, H. R. (2009). Fixed-effect versus random-effects models. Introduction to Meta-analysis, 77, 85.
Chang, T. H., & Wang, T. C. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. Information sciences, 179(4), 355-370.
Dayan, R., Heisig, P., & Matos, F. (2017). “Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy”, Journal of Knowledge Management, 21(2), pp. 308-329.
Dickel, D. G. & de Moura, G. L. (2016). “Organizational performance evaluation in intangible criteria: a model based on knowledge management and innovation management”, RAI Revista de Administração e Inovação, 13(3), pp. 211-220.
Ezkia, M., Ahmadrash, R., & Partazian, K. (2017). Qualitative research methods from theory to practice, Tehran, Keyhan. (in Persian)
Frappaolo, C. (2009). Knowledge management, Translated by Sedigheh Ahmadi-Fassih and Mohammad Hassanzadeh, Tehran, Chapar. (in Persian)
Ghorbanizadeh, V. (2014). Practical guide to meta-analysis with CMA2 software, Tehran, Sociologists Publications. (in persian)
Glass, G. V. (1976). “Primary, Secondary, and Meta-analysis of research”, Educational researcher, 5(10), pp. 3-8.
Gloet, M. & Samson, D. (2020). “Knowledge management and systematic innovation capability”, In Disruptive Technology: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. pp. 1198-1218.
He, W., Fang, Y., & Wei, K. K. (2009). “The role of trust in promoting organizational knowledge seeking using knowledge management systems: An empirical investigation”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(3), pp. 526-537.
Heidarzadeh, M. (2016). “Meta-Analysis of Factors Affecting the Application of Information Technology”, M.A. Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran. (in Persian)
Holtshouse, D. (2010). “Knowledge Work 2020: Thinking Ahead About Knowledge Wprk”, Journal Of On The Horizon, Vol. 18, No. 3, pp. 1-9.
Kulik, J. A. & Kulik, C. L. C. (1988). “Meta_Analysis: Historical Origins and Contemporary Practice”, Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Association, New Orleans. (ERIC Document Reproduction Service No. 297015).
Lee, K. C., Lee, S., & Kang, I. W. (2005). “KMPI: measuring knowledge management performance”, Information & management, 42(3), pp. 469-482.
Lim, M., Lang, T. M., Hua, T. K., & Dat, B. T. (2017). “Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach”, Journal of Cleaner Production, 1(1), pp. 806-816.
Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. SAGE publications, Inc.
Maravilhas, S. & Martins, J. (2019). “Strategic knowledge management in a digital environment: Tacit and explicit knowledge in Fab Labs”, Journal of Business Research, 94, pp. 353-359.
Masa'deh, R. E., Almajali, D. A., Alrowwad, A. A., & Obeidat, B. (2019). “The Role Of Knowledge Management Infrastructure In Enhancing Job Satisfaction: A Developing Country Perspective”, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge & Management, 14.
Mohajan, H. K. (2017). “The Impact of Knowledge Management Models for the Development of Organizations”, Journal of Environmental Treatment Techniques, 5, pp. 12-23.
Movaffagh, H., Hashemzadeh khorasegani, G., & Doshmanziari, E. (2019). “Iranian Islamic Knowledge Knowledge Management Based On The Teachings Of The Islamic Religion And The Iranian Culture”, Journal of Cultural Management, 13(45), pp. 1-17. (in Persian) .
Rockart, J. (1979). “Chief executive define their own data needs”, Harvard Business Review, 57(2), pp. 81-93.
Ronaghi, M., Zeinodinzadeh, S., & Alambeladi, S. (2019). “Identification and Ranking the Factors Affecting the Knowledge Management Implementation Using Metasynthesis Method”, Library and Information Sciences, 22(3), pp. 112-135. (in Persian)
Sajjadi, H., Mohammad, S., Hosseini, A., & Shafqat, K. (2007). “Investigating the effective factors on the implementation of knowledge deficit in public sectors”, In the First National Conference on Knowledge Management, Tehran, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute, Institute of Management Research and Training, pp. 55-27 . (in Persian)
Temel, S. & Vanhaverbeke, W. (2020). “Knowledge Risk Management During Implementation of Open Innovation”, In Knowledge Risk Management, pp. 207-227.
Zaim, H., Muhammed, S., & Tarim, M. (2019). “Relationship between knowledge management processes and performance: critical role of knowledge utilization in organizations”, Knowledge Management Research & Practice, 17(1), pp. 24-38.