طراحی مدل کوچینگ سازمانی در سازمان‎های دولتی ایران با رویکرد داده‎بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، دانشکدة مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 استاد، دانشکدة مدیریت، دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

امروزه در توسعة منابع انسانی یکی از نقش‌هایی که مدیریت منابع انسانی می‌تواند بر عهده بگیرد و سازمان‌ها می‌توانند به کمک آن  توانایی و انگیزش و فرصت‌های کاری کارکنان را برانگیزانند الگوی مدیر در جایگاه کُوچ یا کوچینگ سازمانی است. بر این اساس، هدف از این پژوهش ارائة مدلی جامع برای کوچینگ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش داده‌بنیاد در سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری، و کدگذاری انتخابی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‎های نیمه‌ساختاریافته با ۱۳ نفر از کوچ‌های بین‌المللی ICF دارای حداقل 5 سال سابقه در حوزة سازمان‌های دولتی ایران و از طریق نمونه‌گیری نظری تا رسیدن به نقطة اشباع جمع‌آوری شد. نتایج پژوهش نشان‌دهندة استخراج 132 کد و 66 مفهوم و 17 مقولة اصلی بود که در قالب الگویی شامل کوچینگ سازمانی به منزلة پدیدة محوری، شرایط علّی (شرایط و ویژگی‌های سازمان، شرایط و ویژگی‌های فرد)، عوامل زمینه‌ای (فرهنگ‌سازی کوچینگ، محیط و جوّ سازمان، حمایت سازمانی)، عوامل مداخله‌گر (ویژگی‎های کوچ، ویژگی‎های مُراجع، مدل‎های کوچینگ)، راهبردها (تغییر رفتاری، تغییر رویکرد، خودآگاهی، شفافیت نقش، چابکی سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی)، پیامدها (توسعة فردی و توسعة سازمانی) ‎قرار گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


احمدزاده، سلیمان؛ سعید صیادی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی (1396). «طراحی الگوی پرورش مدیر به عنوان مربی در بخش دولتی ایران: رویکرد هم‌افزایی»، مدیریت تحول، 9(18)، صص 117 ـ 141.
بامبرگر، پیتر؛ ایلن مشولم (1389). تدوین، اجرا و آثار استراتژی منابع انسانی، مترجم: علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چ 3، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
خدامی، عبدالصمد؛ علی‌رضا موغلی؛ علی‌اکبر احمدی؛ عادل آذر (1392). «طراحی و تبیین مدل سازمان مربی‌گرا (مورد مطالعه: صنعت بیمة ایران)»، رسالة دکتری رشتة مدیریت دولتی، دانشگاه پیام‌نور دانشکدة مدیریت.
رجب‌پور، ابراهیم؛ مهدی افخمی اردکانی؛ عزیزه حسینی‌اقبال (1394). «مربیگری الکترونیک؛ نوآوری مبتنی بر وب»، آموزش و توسعة منابع انسانی، 2(7)، صص 143 ـ 171.
سرلک، محمدعلی (1390). چهر‌ه‎های نوظهور سازمان در قرن بیست و یکم (تئوری‌ها، چالش‌ها و کاربردها)، تهران، مرجع دانش، ج 1.
سنگری، نگین؛ بهروز پورولی (1393). «تأثیر رفتار مربیگری مدیر بر نتایج مرتبط با عملکرد کارکنان»، فرایند مدیریت و توسعه، 27(89)، صص 147 ـ 171.
فتحی واجارگاه، کورش؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی؛ مانی آرمان (1393). «بررسی و تبیین مدل مربیگری در آموزش منابع انسانی بر اساس نظریة داده‌بنیاد»، مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(3)، صص 375 ـ 398.
فتحی واجارگاه، کورش؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی (1393). مربیگری در آموزش و به‌سازی منابع انسانی، چ 2، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
صفرزاده، حسین؛ محمود احمدی‌شریف؛ علی‌رضا ذاکری (1390). اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیش‌رو، چ 2، تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
مسچی، علی‌رضا؛ مریم کیانی؛ ایمان بهنام (1397). الفبای کوچینگ: هر آنچه که باید دربارة کوچینگ بدانید، تهران، طیف‌نگار.
موغلی، علی‌رضا؛ سید علی‌اکبر احمدی؛ عادل آذر؛ عبدالصمد خدامی (1392). «شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان مربیگرا»، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(71)، صص 161 ـ 185.
میردار، عزیز (1398). کوچینگ در سازمان‎ها، تهران، انتشارات آکادمی کوچینگ فارسی‌زبانان.
مهدی‌بیگی، نجمه؛ امین‌رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدحسین رونقی (1398). «توسعة اصلاح ظرفیت نظام اداری در پرتو سازمان هوشمند با رویکرد داده‌بنیاد»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9 (3)، صص 111 ـ 132.
نیومن، ولیام لاورنس (1396). شیوه‌های پژوهش اجتماعی (رویکردهای کیفی و کمی)، مترجم: حسن دانایی‌فرد و سید حسین کاظمی، چ 3، تهران، مهربان‌نشر، ج 1.
References
Ahmadzadeh, S., Siyadi, S., Salajgheh, S., & Sheikhi, A. (2018). “Designing a Model for Developing Manager as a Coach in the Government Sector in Iran: A Synergic Approach”, Managment, 9(18), pp. 117-141. (in Persian)
Al-Nasser, A. & Behery, M. (2015). “Examining the relationship between organizational coaching and workplace counterproductive behaviours in the United Arab Emirates”, International Journal of Organizational Analysis, 23(3), pp. 378-403.
Bamberger, P. & Mashulem, I. (2010). Development, implementation and effects of human resources strategy, translated by Ali Parsaiyan & Seyed Mohammad Aarabi, third edition, Tehran, Cultural Research Office. (in Persian)
Bond, C. & Seneque, M. (2013). “Conceptualizing coaching as an approach to management and organizational development”, Journal of Management Development, 32(1), pp. 57-72.
Cho, Y. J. & Lewis, G. B. (2012). “Turnover Intention and Turnover Behavior: Implications for Retaining Federal Employees”, Review of Public Personnel Administration, 32, pp. 4-23.
Dalton, D. R., Todor, W. D., & Krackhardt, D. (1982). “Turnover overstated: A functional taxonomy”, Academy of Management Review, 7, pp. 117−123.
Dess, G. D. & Shaw, J. D. (2001). “Voluntary turnover, social capital, and organizational performance”, Academy of management review, 26(3), pp. 446-456.
Ellinger, A. D. & Ellinger, A. E. (2020). “Providing strategic leadership for learning: optimizing managerial coaching to build learning organizations”, The Learning Organization.
Ellinger, A. D., Beattie, R. S., & Hamlin, R. G. (2014). “The manager as coach”, In E. Cox, T. Bachkirova, & D. Clutterbuck (Eds.), the Complete Handbook of coaching (2nd ed), London, Sage.
Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., Daneshmandi, S., & Arman, M. (2014). “Investigating and explaining the coaching model in human resource education based on data theory”, Organizational Culture Management, 12 (3), pp. 375-398. (in Persian)
Fathi Vajargah, K., Khorasani, A., & Scientist, S. (2014). Coaching in training and improving human resources, Tehran, Iran Industrial Training and Research Center, Second Edition. (in Persian)
Fernández, M. T. (2016). El proceso de coaching ejecutivo: evaluación de los factores que determinan su eficacia a través de un análisis de discurso (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
Goleman, D. (2000). “Leadership that gets results”, Harvard business review, 78(2), pp. 4-17.
Graßmann, C., Schölmerich, F., & Schermuly, C. C. (2020). “The relationship between working alliance and client outcomes in coaching: A meta-analysis”, Human Relations, 73(1), pp. 35-58.
Hugill, K., Sullivan, J., & Ezpeleta, M. L. (2018). “Team coaching and rounding as a framework to enhance organizational wellbeing & team performance”, Journal of Neonatal Nursing, 24(3), pp. 148-153.
Hui, R. T. Y., Sue-Chan, C., & Wood, R. E. (2019). “Performing versus adapting: how leader’s coaching style matters in Hong Kong”, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1-27.
International Coach Federation (2020). COVID-19 and the Coaching Industry. https://coachfederation.org/app/uploads/2020/09/FINAL_ICF_GCS2020_COVIDStudy.pdf
Ishak, N. A., Mohtar, N. M., Sa’adin, I., & Haron, H. (2017). “Strengthening Employee Performance: A Case Study of Maybank Berhad”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(11), pp. 1410-1417.‏
Joo, B. (2005). “Executive coaching: A conceptual framework from an integrative review of practice and research”, Human resource development review, 4(4), pp. 462-488.
Junggren, S. E., Elbæk, L., & Stambulova, N. B. (2018). “Examining coaching practices and philosophy through the lens of organizational culture in a Danish high-performance swimming environment”, International Journal of Sports Science & Coaching, 13(6), pp. 1108-1119.
Khodami, A. S., Moghli, A., Ahmadi, A. A., & Azar, A. (2013). “Designing and Explaining the Model of Coaching-Oriented Organization (Case Study: Iran Insurance Industry)”, PhD Thesis in Public Management, Payame-Noor University, School of Management. (in Persian)
Longenecker, C. O. & Neubert, M. J. (2005). “The practices of effective managerial coaches”, Business Horizons, 48(6), pp. 493-500.
Mahdi-Beigi, N., Kamalian, A. R., Yaqubi, N. M., Pourezat, A. A., & Ronaghi, M. H. (2019). “Development of administrative system capacity reform in the light of smart organization with data foundation approach”, Human Resource Management Research, 9 (3), pp. 111-132. (in Persian)
Marsh, L. (1992). “Good manager: good coach? What is needed for effective coaching?”, Industrial and Commercial Training, 24(9).
McCarthy, G. & Milner, J. (2013). “Managerial coaching: challenges, opportunities and training”, Journal of Management Development, 32(7), pp. 768-779.
Meschi, A., Kiani, M., & Behnam, I. (2018). Coaching Alphabet: Everything you need to know about coaching, Tehran, Tayfnegar. (in Persian)
Moghli, A., Ahmadi, S. A. A., Azar, A., & Khodami, A. S. (2013). “Identify the factors affecting the creation of a coaching organization”, Management Studies (Improvement and Transformation), 22 (71), pp. 161-185. (in Persian)
Mirdar, A. (2019). Coaching in organizations, Tehran, Farsi Coaching Academy. (in Persian)
Newman, W. L. (2017). Social research methods (qualitative and quantitative approaches), Translation: Hassan Danaeifard & Seyed Hossein Kazemi, third edition, Tehran, Mehraban-Nashr, Vol. 1. (in Persian)
Novak, M. J. & Hammer, M. (2009). “Tacit Knowledge Transfer In a State Transportation Agency”, Ohio Transportation Engineering Conference, pp. 1-33.
Pak, K., Kooij, D. T., De Lange, A. H., & Van Veldhoven, M. J. (2018). “Human Resource Management and the ability, motivation and opportunity to continue working: A review of quantitative studies”, Human Resource Management Review. 
Pulakos, E. D. & O'Leary, R. S. (2011). “Why is performance management broken?”, Industrial and Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice, 4 (2), pp. 146-164.
Rajabpur, E., Afkhami Ardakani, M., & Hosseini Eqbal, A. (2015). “Electronic coaching; Web-based innovation”, human resource education and development, 2 (7), pp. 143-171. (in Persian)
Reed, S. (2017). “Human Resource Development”, In The HRCI Official Body of Knowledge.
Safarzadeh, H., Ahmadi Sharif, M., & Zakeri, A. (2011). Principles and foundations of coaching in leading organizations, second edition, Tehran, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University. (in Persian)
Sangari, N. & Puroli, B. (2014). “The Impact of Manager Coaching Behavior on Outcomes Related to Employee Performance”, Management Process and Development, 27 (89), pp. 147-171. (in Persian)
Sarlak, M. A. (2011). Emerging figures of the organization in the 21st century (theories, challenges and applications), Tehran, Danesh Reference Publishing, Vol. 1. (in Persian)
Simon, M., Muller, B. H., & Hasselhorn, H. M. (2009). “Leaving the organization or the profession a multilevel analysis of nurses’ intentions”, Journal of Advanced ursing, 66(3), pp. 616-626.
Strauss, A. and Corbin, J. (1998). “Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Technique (2nd Edition)”, Sage, Newbury Park, London.
Sweeney, T. (2008). “Coaching your way to the top”, development and learning in organization, 39(3), pp. 170-173.
Walker, C. A. (2002). “Saving your rookie managers from themselves”, Harvard business review, 80(4), pp. 97-111.
Wilson, C. (2007). “Best practice in performance coaching: A handbook for leaders, coaches”, HR professionals and organizations. Kogan Page Publishers.