طراحی مدل کوچینگ سازمانی در سازمان‎های دولتی ایران با رویکرد داده‎ بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، ایران

3 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 گروه مدیریت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

چکیده

امروزه در توسعه منابع انسانی یکی از نقش‌هایی که مدیریت منابع انسانی با آن مواجه شده و سازمان‌ها می‌توانند توانایی، انگیزش و فرصت‌های کاری کارکنان را برانگیزانند، پارادایم مدیر به‌عنوان کُوچ یا کوچینگ سازمانی است. بر این اساس، هدف این پژوهش، ارائه مدلی جامع برای کوچینگ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‎های نیمه ساختاریافته با ۱۳ نفر از کوچ‌های بین‌المللی ICF دارای حداقل 5 سال سابقه در حوزه سازمان‌های دولتی ایران و از طریق نمونه‌گیری نظری تا رسیدن به نقطه اشباع جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده استخراج 132کد، 66 مفهوم و 17 مقوله اصلی است که در قالب مدل پارادایمی شامل کوچینگ سازمانی به عنوان پدیده محوری، شرایط علی (شرایط و ویژگی‌های سازمان، شرایط و ویژگی‌های فرد)، عوامل زمینه‌ای (فرهنگ‌سازی کوچینگ، محیط و جو سازمان، حمایت سازمانی)، عوامل مداخله گر (ویژگی‎های کوچ، ویژگی‎های مُراجع، مدل‎های کوچینگ)، راهبردها (تغییر رفتاری، تغییر رویکرد، خودآگاهی، شفافیت نقش، چابکی سازمانی، اعتماد سازمانی، یادگیری سازمانی) و پیامدها (توسعه فردی و توسعه سازمانی) ‎قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات