دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 609-821 
6. طراحی ابزار سنجش فرهنگ آموزش در دستگاه‌های اجرایی کشور

صفحه 735-763

10.22059/jomc.2021.318328.1008225

فرج‌‌الله رهنورد؛ حبیب الله طاهرپورکلانتری؛ فیروز رازنهان؛ مهسا دانیالی