بررسی تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی در دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشکدة مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور آمل، آمل، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار مدیریت بازرگانی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سازمان‏ها برای تغییر و تحول از خود بی‌علاقگی نشان می‏دهند و نوعی رخوت و بی‏حالی در سازمان‌ها دیده می‏شود. عمدة تغییرات ضروری و حیاتی سازمان و توان انطباق‌پذیری سازمان با عدم اطمینان‏های محیطی در باتلاق اینرسی سازمانی گرفتار می‏شوند و ناکام می‏مانند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تأثیر اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی و آنومی سازمانی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه تحقیقات کاربردی و از جهت روش تحقیقی توصیفی در زمرة تحقیقات پیمایشی قرار می‌گیرد. در این پژوهش اینرسی سازمانی متغیر مستقل و تنبلی و آنومی سازمانی متغیرهای وابسته‌اند. جامعة آماری پژوهش کارکنان دانشگاه تهران بودند. با توجه به حجم جامعة ما (4000 نفر) و فرمول نمونه‌گیری حداقل حجم نمونة انتخابی تعداد 350 نفر شد که به صورت طبقه‏ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از روایی محتوا بر اساس نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش تأیید شد. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به تأیید همة فرضیه‌های پژوهش انجامید: 1. اینرسی سازمانی بر تنبلی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ 2. اینرسی سازمانی بر آنومی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی، سید عباس (1394). «درآمدی بر اینرسی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن در سازمان‌های بخش دولتی ایران»، مدیریت سازمان‌های دولتی، 4(1)، صص 91 ـ 108.
جوادی یگانه، محمدرضا؛ فولادین، مجید (1391). «تنبلی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی ایران، د 12، ش 4، صص 109 ـ 137.
شاه‌رضایی، مرضیه (1393). «بررسی تنبلی در سازمان‌ها»، پیام دریا، ش 222، ص 52.
طالبی، ابوتراب؛ امینی، سعیده ؛ طلوع پارسا، فرید (1394). «بررسی تأثیر احساس آنومی بر امکان کنش ارتباطی»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، (1)، صص 51 ـ 70.
عباس‌زاده، محمد؛ علی‌زاده، محمدباقر ؛ اسلامی، سید رضا (1390). «بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و آنومی اجتماعی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 3(1)، صص 160 ـ 175.
غفاری، رحمان؛ رستم‌نیا، یحیی (1396). «اینرسی سازمانی و تنبلی اجتماعی؛ کژکارکردهای فرهنگ سازمانی بوروکراتیک»، مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، 9(2)، صص 307 ـ 332.
فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ شریفی، پرویز (1396). «تحلیل تنبلی دانشگاهی به ‌مثابة تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران»، جامعه‌شناسی کاربردی، د 28، ش 4، صص 53 ـ 70.
مظلومی، نادر؛ سفیدچیان، سلمان (1394). «بررسی نقش ظرفیت تغییر در شکل‌گیری آنومی سازمانی با رویکرد کیفی»، مطالعات رفتار سازمانی، 4(2)، صص 1 ـ 26.
References
Abbaszadeh, M., Alizadeh. M., & Eslami. S. R. (2012). “A Studying the Relations Between Social Capital and Social Anomy”, Quarterly Journal of Social Studies and Research in Iran, 1(1), pp. 145-172. (in Persion)
Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2014). “Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview”, Research Journal of Management Sciences, 2(2), p. 6.
BagherzadehRenani, Z. (2011). “The mediating role of organizational justice and organizational commitment in the relationship between the effort-reward imbalance burnout and job stress and general health of the relationship between perceived imbalances in Isfahan Municipality staff”, Thesis for MS degree, Faculty of Education and Psychology, University of Esfahan. (in Persion)
Belenzon, S. & Tsolmon, U. (2015). “Market frictions and the competitive advantage of internal labor markets”, Strategic Management Journal, 37, pp. 1280-1303.
Chu, AHC. & Choi, JN. (2005). “Rethinking procrastination, Positive effects of “active” procrastination behaviour on attitudes and performance”, Journal of Social Psychology, 14, pp. 245–264.
Ebrahimi, S. A. (2016). “An introduction to organizational inertia and effective factors on it in organizations of public sector of Iran”, Management economics and accounting, 4(1), pp. 91-108. (in Persion)
Arkin. E. A., Bender M. A. & Mitchell. J. S.B. &  Skiena .S. S. (2013). “The Lazy Bureaucrat Scheduling Problem”, Information and Computation, 184(1), pp. 129-146.
Firouzjaeian, A. A. & Sharifi, P. (2017). “Analysis of Academic Loafing as Social Loafing Among Students of Mazandaran University”, Journal of Applied Sociology, 68(4), pp. 53-70. (in Persion)
Ghaffari, R. & Rostamniya, Y. (2017). “Organizational Social Inertia and laziness; Dysfunctions of the bureaucratic Organizational culture”, Journal of Public Administration, 9(2), pp. 307-332. (in Persion)
Hedberg, B. & Wolff, R. (2003). “Organizing, learning, and strategizing: From construction to discovery”, in Meinolf Dierkes, Ariane Berthoin Antal, John Child, & Ikujiro Nonaka. (Eds.). Handbook of rganizational Learning & Knowledge, pp. 535-556.
Javadi yeganeh, M. & Fouladiyan, M. (2011). “Social laziness and the factors affecting it”, Iranian sociological association, 12(4), pp. 98-125. (in Persion)
Khodabakhshi, M., Sepahvandi, M., Sheikhaleslami, A., & Habibi, E. (2016). “The prediction of organizational procrastination and life satisfaction according to job burnout and years of career”, Journal of Military Medicine, 4(17), pp. 207-213. (in Persion)
Král, P. & Králová, A. (2016). “Approaches to changing organizational structure: The effect of drivers and communication”, Journal of Business Research, 69(11), pp. 5169-5174.
Liao Shu-h sien, Fei Wu-chen, Liu chih-T. (2008). “Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation”, Technovation, 28, pp. 183-195.
Lin, P. H. (2008). A research on social loafing and students’ cultural orientations in ESL/EFL classroom (Doctoral dissertation, Ming Chuan University).
Majid, A., Abdullah M. T., Yasir M., & Tabassum N. (2011). “Organizational inertia and change portfolio: An analysis of the organizational environment in developing countries”, African Journal of Business Management, 5(2), pp. 383-388. (in Persion)
Matthyssens, P., Vandenbempt, K., & Berghman, L. (2006). “Value innovation in business markets: breaking the industry recipe”, Industrial Marketing Management, 35(6), pp. 751-761.
Mazloumi, N. & Sefidchiyan, S. (2015). “Investigation the role of change capacity in the formation of organizational anomie with qualitative approach (Case study: A publishing institution)”, Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 4(2), pp. 1-26. (in Persion)
Rich, J.D., Owens, D., Johnson Mines, D., & Capote, K. (2014). “Some Strategies for Reducing Social Loafing In Group Projects”, Global Journal of Human-Social Science: A Art & Humanities-Psychology, 14(5), pp. 1-5.
Seyed-Javadein, R., Farahi, MM., & Taheri-Attar, Gh. (2008). “The mediating role of trust and commitment inthe relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors in hospitals”, Business Management, 1(1), pp. 55-70. (in Persion)
Shahabi, M. & Jalilian, H. (2015). “The survey of the realationship of knowledge inertia with learning and innovation”, Human Rescorce Management Journal, 4(15), pp. 137-152.
Shahrezaei, M. (2014). “A Study of Laziness in Organizations”, Payam Darya, 222, pp: 52 (in Persion)
Spada, M., Hiou, K., & Nikcevic, A. (2006). “Metacognitions, emotions, and procrastination”, Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, No. 20.
Steffi, H. (2014). Organizational Inertia as Barrier to Firms IT Adoption Multidimensional Scale Development and Validation, Twentieth Americas Conference on Information Systems, Savannah.
Talebi, A.,  Amini, S., & Tolouparsa, F. (2015). “Investigation on the relationship of feeling of anomie and possibility of communicative action in Mashhad”, International of social problems, 6(1), pp. 51-70. (in Persion)
Tsahuridu, E. E. (2009). An exploration offactors affecting anomia at work, 6thCritical Management Studies Conference University of Warwick, UK.
Vincent, K. (2013). The Pursuit of Laziness: An Idle Interpretation of the Enlightenment, The European Legacy: Toward New Paradigms. 18:4, 531-532, DOI: 10.1080/10848770.2013.791467.
Vosuqi Nayeri, A., Rohallahi, A., Mohammed Hussain, H. (2017). “The study of the effect of occupationalstress on general health and occupational performance of flight attendants”, Iranian Journal of HealthResearch, 13(1), pp. 47-57. (in Persion)
Wohl, MJ., Pychyl, TA., & Bennett, SH. (2010). “I forgive my-self, now I can study, how self-forgiveness for pro-crastinating can reduce future procrastination”, Per-sonality and Individual Differences, 48, pp. 803–808.